Häirekell - õpilaste probleemide varajane märkamine

Sissejuhatus

eKool on koostöös mõttekojaga Praxis töötanud välja lähenemise põhikoolis ja gümnaasiumis õpingute katkestamise tõhusaks vähendamiseks, milles on kombineeritud koolide õppeinfosüsteemi andmete kasutamine – mis aitab leida katkestamisohus õpilasi ja katkestamist ennustavaid riskitegureid – ning käitumisökonoomikal tuginev sekkumine, mis soodustab õpingute jätkamist .

Häired

eKooli õppeinfosüsteemi andmeid täiendatakse igapäevaselt, lisades sinna uut informatsiooni iga õpilase hinnete, puudumiste ja märkuste kohta, on nende alusel töötatud välja reaalajas toimiv ja pidevalt uuenev hoiatussüsteem. See annab koolile ja ka lapsevanemale märku, et õpilane on sattunud õpingute katkestamise riskirühma ning talle tuleb pöörata eraldi tähelepanu, et ta koolist välja ei langeks.

Delete

Häireid kogutakse üks kord nädalas

eKooli andmed käiakse üle iga nädala lõpus (ööl vastu esmaspäeva) ning tekkinud uued häired ja olemasolevate häirete andmete uuendused kantakse klassijuhataja jaoks tabelisse

Häire tekib, kui õpilasel on viimaste nädalate jooksul juhtunud: 

 • põhjuseta puudumisega päevi (kui päevas on kasvõi 1 põhjuseta puudutud tund; mitme põhjusega puudutud tunniga päev läheb arvesse kui üks päev)
 • põhjusega puudutud päevi (arvestusse läheb, kui õpilane on puudunud vähemalt 50% sel päeval toimunud tundidest)
 • hilinemisega päevi (kui päevas on kasvõi 1 hilinetud tund; mitme hilinetud tunniga päev läheb arvesse kui üks päev)
 • saadud negatiivseid märkamisi (märkuse lisamisel on õpetaja valinud, et see on märkus)
 • samas päevikus saadud negatiivseid hindeid
 • kõigi ajavahemikus saadud hinnete keskmine madalam kui klassi samas ajavahemikus saadud hinnete keskmine.

Igat häire käivitajat (põhjust) kontrollitakse kindla ajavahemiku kohta, selleks on olenevat häire tüübist kas 2 või 4 nädalat. Kui leitakse selles ajavahemikus häire käivitaja (näiteks on Markusel matemaatika päevikus viimase 4 nädala jooksul puudulikke hinded mitu), siis lisatakse häire; häire tase oleneb puudulike arvust: mida rohkem neid on, seda kõrgema taseme häire lisatakse. 

Delete

Hea teada!

Häirekella moodulis kasutatavad andmed on klassijuhatajal tegelikult kogu aeg olemas, puudumiste päevikus ja aruannetes. Häirekell kogub erinevad muret tekitavad olukorrad kokku, kuvab samas tabelis ja annab parema ülevaate. Kuni õppeaasta lõpuni saab üle vaadata terve aasta häireid, nii on hea valmistuda näiteks arenguvestluseks või probleemvestlusteks.

Häirekell

Häirekella häired leiab klassijuhataja eraldi menüüpunktist. Kui klassijuhatajal on rohkem kui üks klass, on iga klassi häired eraldi real. 

Avavaates on näidatud klassi häirete arvuline kokkuvõte: 

 • uued häired - häired, mis on veel otsuse ootel, klassijuhataja ei ole veel otsustanud, kas häire aktiveerida või sulgeda
 • aktiivsed häired - häired, millega klassijuhataja tegutseb
 • suletud häired - häiretega tegelemine on lõpetatud. 

Klassi avamise järel (kas Vaata või klikk klassi real) on näha, kellel õpilastest on tekkinud sekkumist vajav olukord ja mis on põhjused. Häirete nimekirja avab klikk õpilase nimel. 

Õpilase uute ja aktiivsete häirete nimekirja all on nupp Näita xx suletut. Klikk sellel avab suletud häirete nimekirja. Neid saab vaadata, neid ei saa enam muuta ega täiendada. 

Klassi kõigi suletud häirete nimekirja saab, kui teine leht Suletud

Iga häire kohta antakse esialgne info: 

 • Häire põhjus (selgitus). 
 • Häire tase. Häired on seda käivitavate sündmuste arvukuse alusel kolmel tasemel, tase 1 on madalaima taseme häire. 
 • Häire lisamisest möödunud ajavahemik. Uuemad häired on eespool.
 • Häire staatus: Uus (pole veel otsustatud, kas aktiveerida või sulgeda); Aktiivne; Suletud

Iganädalaselt kontrollitakse sulgemata häireid põhjustanud sündmusi ja lisatakse viimane seis sama ajaperioodi kohta, mille osas häire anti. Näiteks oli õpilasel perioodil 1. aprill kuni 30. aprill hinnete keskmine 2; ta parandas osa puudulikke, nüüd on häire juures näha, et nii õpilase kui ka klassi keskmine hinne on tänu parandatud puudulikele tõusnud. Häire tekitanud seis on alati vaadatav, uuendatud andmetes on näha viimase päringu (käimas oleva nädala esmaspäeva varahommiku) tulemus. 

Häire detailvaade

Peale õpilase häirete nimekirjas oleval häirel vajutamist avatakse selle detailvaade. Staatuses Uus oleva häire jaoks on selles vaates järgmised tegevused ja informatsioon:

 1. Õpilase nimi, klass
 2. Häire selgitus koos välja toodud põhjusega
 3. Häire tekitajate detailvaade: miks häire anti, millal ja millised puudumised olid, millises päevikus on puudulikud hinded, millised märkused, millal ja kelle poolt lisati. 
 4. Häire tegevuste logi. Logisse kantakse kõik häire avamised (vaatamised), selle aktiveerimine, info täiendamine ja häire sulgemine. 
 5. Nupp Soovitused avab Praxise poolt koostatud juhised probleemsete vestluste läbi viimiseks. 
 6. i ikoon avab infopaneeli - lapsevanemate, klassijuhataja, tugispetsialistide, juhtkonna nimekirja. 
 7. Häire infopaneeli saab x ikooniga soovi korral sulgeda, vaikeolekus on see avatud. 
 8. Infopaneelis on näha häire prageune olek, selle lisamise (alustamise) aeg, kui kaua on olnud olemas; selle aktiveerimise aeg ja kui kaua on olnud aktiveeritud. 
 9. Häire aktiveerimise nupp Olen häiret märganud
 10. Häire sulgemise nupp Sulge häire

Häire sulgemine seda aktiveerimata

Häirekell annab klassijuhatajale märku, et õpilasel võib olla probleeme. Siiski ei ole iga häire puhul vaja sekkuda. Häire võib tekkida näiteks, kui puudumistõendid on kinnitamata; muidu tubli õpilane oli pikalt haige või isolatsioonis; õpilasel olid põhjused negatiivsete hinnete saamiseks (puudus kontrolltööde ajal, ei saanud oma töid esiatada), aga nüüd on need möödas. 

Sellisel juhul saab klassijuhataja häire sulgeda sellega edasi tegelemata. Peale härel avamist ja selles oleva infoga tutvumist saab:

 1. vajutada Sulge häire
 2. valida loetelust häire sulgemise põhjus; kui valikuks on Muu põhjus saab lisada selgituse. 
 3. Valida Sulge häire. Katkesta jätab häire avatuks. 

Häire sulgemise kohta tekib logikanne

Häirega tegelemine

Kui klassijuhataja otsustab, et häirega tuleb tegeleda, vajutab ta häire detailvaates Olen häiret märganud. Häire staatus muutub, selleks saab Aktiivne.

Häire detailvaatesse lisanduvad uued tegevused

 1. Lisatakse kontrollnimekiri soovituslike tegevustega. Klassijuhataja saab märkida, millised neist tegevustest on tema poolt tehtud. Tegevuste nimekiri oleneb häire tasemest. 
  1. Tase 1: Räägi õpilasega; Lisa selgitus
  2. Tase 2: Räägi õpilasega; Lisa selgitus; Räägi vanematega
  3. Tase 3: Räägi õpilasega; Lisa selgitus; Räägi vanematega
 2. Kommentaarid ja kokkulepped võimaldab klassijuhatajal lisada märkmeid vestluse tulemuste kohta. 
 3. Iga tegevus häirega logitakse. 
 4. Häire avatud olemise kohta lisatakse info infopaneeli. 
 5. Häire sulgemine on võimalik alles siis, kui kokkulepete välja on mingi info lisatud. 
Delete

Hea teada!

Igal Tase 3 häirel lisandub klassijuhataja kommentaaride väljale tugispetsialisti kommentaaride väli.

Delete

Häire sulgemine

Häire sulgemiseks on vajalik sisend kommentaaride väljas. Kui tegu on Tase 3 häirega, siis saavad selle sulgeda tugispetsialist ja klassijuhataja teineteisest sõltumatult, oma otsusega. Häire sulgub mõlema rolli jaoks. 

Häired tugispetsialistile

Tugispetsialisti rollis kuvatakse samas nimekirjas kooli kõik Tase 3 häired. Õpilasi saab nime alusel otsida. 

Näha on nii uued kui ka juba aktiveeritud häired, kui lapsel on mitu 3. taseme häiret, on need nimekirjas eraldi kuvatud. Klikk häirel avab selle detailvaate. 

Delete

Hea teada!

Tugispetsialist saab häireid aktiveerida ja sulgeda ka ilma klassijuhatajat kaasamata.

Häired koolijuhile

Koolijuhi rollis näeb Häirekella avades klasside ülevaadet.

Sellest tabelist saab kiiresti ülevaate, millistel klassidel kui palju erinevas staatuses häireid on ja kui aktiivselt klassijuhatajad on häiretega tegelenud. Pildil olevas koolis on arvatavasti probleem 3. klassiga, klassil ei ole ühtegi aktiveeritud või suletud häiret, kuigi ootel on neid 4. 

Klassi avamise järel avaneb klassijuhatajaga sama vaade, häireid sulgeda või avada ei ole võimalik. 

Delete

Hoiatus

Häirekell on rollide põhine; rolli valiku muutus lehe ülemises parempoolses nurgas vahetab vaadet ja õigusi. 

Kui kasutaja on nii klassijuhataja, tugispetsialist kui ka kooli juhtkonna õigustega, siis:

 • valides klassijuhataja rolli, saab ta tegeleda ainult oma klassiga, häireid avada, täiendada, sulgeda;
 • valides tugispetsialisti rolli, saab ta kogu kooli tase 3 häiretega tegeleda;
 • valides koolijuhi rolli, saab ta ülevaate kooli häiretest, aga ei saa oma klassi häireid muuta, selleks tuleb rolli vahetada. 

Veebinar Häirekella moodul eKoolis

On järelvaadatav siit

Kokkuvõtteks

Häirekella mõjuhinnangu käigus (suvi 2022) interjueeritud õpetajad tõid välja Häirekella tugevused: 

 • Koondab info erinevate põhjuste lõikes ja ei keskendu ainult puudumistele. 
 • Eriti kasulik algavale õpetajale ja suuremate klasside puhul
 • Mooduli ülesehitus ja liikumine Häirekellas lihtne, arusaadav, loogiline 
 • Lapsega vestluse läbiviimise abimaterjali hinnati valdavalt väga heaks ja kasulikuks abimaterjaliks, sh nii kogenematute kui ka staažikamate õpetajate jaoks, et meelde tuletada põhitõed.
 • Tekib logi, mida õpetaja on teinud probleemi lahendamiseks. See aitab tagada, et õpetaja võtab vastutuse

Õpetajad juhtisid ka tähelepanu mõnedele parandamist vajavatele asjaoludele: 

 • Häirete nähtavus – õpetaja ja ka tugispetsialist peab spetsiaalselt moodulisse sisenema, et häireid näha (olema seega juba motiveeritud). 
 • Info näitamine eKooli mitmes kohas, mis vähendab vajadust kasutada Häirekella.
 • Mooduli vähene lisandväärtus, eriti väiksemate koolide ja klasside puhul. Info jõuab õpetajani muude (eKooli) kanalite kaudu sageli kiiremini (nt puudumisi puudutav info). Suuremat lisandväärtust nähti alustavate õpetajate jaoks.
 • Häired tekivad liiga aeglaselt, mis muudab probleemile reageerimise aeglaseks. Leiti, et häireid võiksid laekuda 2x nädalas, sest vastasel korral reageeritakse probleemile aeglaselt.
 • Tõhustada teavitust (sh majasisest) selle osas, miks ja kuidas saab Häirekell õpetajale abiks olla. Oluline, et kooli juhtkond oleks teavitusse kaasatud, st sõlmiks kokkulepped ja rõhutaks Häirekella kasutamise vajalikkust.

Probleemide parendamisega tegeleb eKool edasi.