Kokkuvõtvad hinded - perioodi- ja aastahinded, kursusehinded. Täiendav õppetöö.

Kokkuvõttev hindamine on tundides ja kontrolltööde eest saadud hinnete alusel perioodihinnete lisamine, perioodihinnete kokku võtmine aastahinneteks või õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega. Lisaks võtavad õpilaste teadmised kokku eksamihinded. Iga õpilane peab kooli lõpetamiseks tegema iseseisva töö, selle eKooli kandmiseks on kasutuses teist tüüpi kokkuvõtvad hinded. Iseseisvate tööde, eksamite ja kooliastmehinnete lisamisest saate täpsemalt lugeda artiklist Iseseisva töö ja kooliastmehinded. Eksamihinded. Selles artiklis tutvustatakse perioodi ja aastahinnete ning kursusehinnete lisamist. 

Kokkuvõtva hindamise võimalused olenevad kooli õppekava(de) tüübist.

 • Kui õppekava tüüp on perioodides (põhikooli õppekava) siis on ainekaardilt võimalik valida, et kasutatakse perioodihindeid ja aastahindeid. See valik kehtib nende päevikute kohta, mis selle ainekaardi põhjal tehtud on. Kui lisatakse perioodihindeid, on õpetajal valikus nii mitu perioodihinnet kui palju kool on perioode defineerinud. Iga perioodihinnet saab lisada üks kord. Aastahinne lisatakse õppeaasta lõpul.
 • Kui õppekava tüüp on kursustena siis saab kokkuvõtva hindena valida ainult kursusehinnet; aastahindeid ei lisata ning iga kursuse jaoks on eraldi päevik.
 • Kui kool on märkinud, et hindab käitumist ja hoolsust siis ilmuvad õpetaja jaoks päevikus valikusse ka nende hinnete lisamise võimalused.
 • Eksamihinded ja teist tüüpi kokkuvõtvad hinded on kasutatavad kõigi õppekavade jaoks.

Perioodi-, kursuse- ja aastahinne

Uue kokkuvõtva hinde lisamiseks kasutage päeviku ülemises vasakpoolses nurgas (õpilaste nimekirja kohal) olevat + (pluss) märki. Rippmenüüs on kõik selle konkreetse päeviku jaoks ainekaardil määratud ja veel kasutamata võimalused.

1652086525047-1652086525047.png

Uue kokkuvõtva hinde lisamiseks valige loetelust vajalik: Perioodihinne: II trimester, Kursusehinne, Aastahinne

Delete

Hoiatus:

Iga kokkuvõtvat hinnet saab päevikusse lisada vaid üks ainus kord. Kui mõni Teile vajalik hinne loetelust puudub, avage päeviku kohal filter Kokkuvõtvad hinded ja kontrollige kas see hinne on juba päevikus. Kui hinnet ei ole kasutatud, kontrollige ainekaarti (ainekaardi nimetust näete päeviku nimetuse juures), ehk ei ole seda kokkuvõtvat hinnet kasutamiseks märgitud.

Kuupäeva väljale sisestage kokkuvõtva hinde kuupäev (kas täna või valite teise kuupäeva). 

Soovi korral saate lükata hinde avaldamise kodule edasi, selleks lisage linnuke märkeruutu Lükka hinde avaldamine kodule edasi kuni: ja valige avaldamise kuupäev ja kellaaeg. Hinde näitamise edasi lükkamine tähendab, et hinnet ei näidata lapsevanemale ja õpilasele. Kooli vaates on õpetaja, klassijuhataja ja koolijuhi jaoks kõik hinded endiselt näha.

Klikkides Salvesta, tekitatakse päevikusse uus veerg Perioodihinne / Kursusehinne / Aastahinne koos sisestatud kuupäevaga.

Perioodi-/kursuse- ja aastahinde lisamine ühele õpilasele

Üksikule õpilasele hinde lisamiseks klikkige kokkuvõtva hinde veerus valitud õpilase lahtril.

Pöörake tähelepanu, et avatud aknas õpilase nime all on kuvatud:

 •  Perioodi-, kursuse- või aastahinde lisamise Kuupäev, mis on fikseeritud eelnevalt sisestatud kuupäevaga. Tavaliselt on see perioodi/kursuse või õppeaasta lõppkuupäev.
 • Kokkuvõtva hinde tüübi nimetus, kas siis perioodi-, kursuse- või aastahinne. Perioodihindele on lisatdu perioodi nimetus.
 • Perioodihinnete jaoks kuvatakse Hinnete näitamise ajavahemik . Ajavahemik on eelmisest perioodihindest (või õppeaasta algusest) kuni lisatava perioodihinde kuupäevani. 
 • Kursuse hinded, millest allajoonitud on kontrolltööde hinded. Aastahinnete aknas on kuvatud perioodihinded
 • Keskmine - kui kool on märkinud hindeskeemi keskmise hinde arvutamise, kuvatakse hinnete aritmeetiline keskmine.
 • Klikkides Lisa hinne avaneb Hinde sisestamise võimalus ja soovi korral saate hinnet kommenteerida Kommentaari väljale.
 • Salvesta lisab päevikusse sisestatud perioodi-, kursuse- või aastahinde veeru. Katkesta sulgeb hinde sisestamise akna ja päevikusse hinnet ei lisata.

Igas koolis on aineid, mida kas õpetatakse väiksema nädalatundide arvuga või siis mõnel muul põhjusel ei lisata õpilastele kõiki perioodihindeid - enamikes ainetes on õpilastel 3 trimestrihinnet või 4 veerandihinnet; mõnes aines aga 2 trimestri- või veerandihinnet. 

Tihtipeale juhtub, et trimestrihinne lisatakse trimestri viimase nädala alguses ja õpetaja soovib järgmise trimestri hinde leidmisel võtta arvesse ka eelmise trimestri viimase nädala tundides saadud hindeid. Seetõttu on perioodihinde lisamisel näidatavate hinnete ajavahemik seotud lahti perioodide alguse- ja lõpukuupäevast. 

Delete

Hinnete näitamise ajavahemik

Kuna perioodihinde lisamisel peab õpetaja nägema mitte ühe vaid mitme õppeperioodi hindeid, kuvatakse alati perioodihinnete lisamisel hinded alates eelmisest perioodihindest (või õppeaasta algusest) kuni uue hinde kuupäevani. Nii saab õpetaja II trimestri hinde lisamisel kaasata ka hinded, mida lisati eelmise trimestri viimasel nädalal (kui trimestrihinne oli juba sisestatud).


Delete

Perioodi-/kursuse- ja aastahinde lisamine mitmele õpilasele

Mitmele õpilasele kokkuvõtvate hinnete sisestamiseks klikkige päevikus veeru päisel (perioodi-, kursuse- või aastahinde kuupäeval). Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks. Pöörake tähelepanu, et avatud akna ülemises osas kuvatakse perioodi-/kursuse- või aastahinde  lisamise Kuupäev ja Hinde tüübi nimetus ning seejärel õpilaste nimekiri, kuhu võimalus lisada hindeid ja hinnete kommentaare. 

Delete

Veerus kiiremaks liikumiseks saate kasutada:

Nooleklahve - nool üles, nool alla viib kohe järgmise või eelmise õpilase hindele. TAB klahv viib hinde kommentaari väljale.


Perioodi- või kursusehinnete aknas on kuvatud iga õpilase perioodi või kursuse jooksul saadud jooksvad hinded. Kontrolltööde hinded on alla joonitud. Aastahinnete aknas on kuvatud perioodihinded. Kui kool kasutab keskmise hinde arvutamist, on kuvatud hinnete aritmeetiline keskmine.

Salvesta lisab päevikusse sisestatud perioodi-, kursuse- või aastahinded. Katkesta sulgeb hinde sisestamise akna ja päevikusse hindeid ega kommentaare ei lisata.

Delete

Perioodi- või kursusehinde akna uuesti avamine

Korduvalt hinde veerus lisamist avades näete juba sisse kantud hindeid ja ja kommentaare, aga neid muuta ja kustutada ei saa. Lisatud andmed salvestuvad klikkides Salvesta.

Nendele õpilastele, kellele veel hinnet lisatud ei ole, saab hinde juurde panna. Lisatud andmed salvestuvad Salvesta nupule klikkides.

Delete

Täiendava õppetöö hinne

Kool otsustab, kas suvetöö eest saadakse lisaks perioodihinne või muudetakse eduka täiendava õppetöö tulemusena aastahinnet.

 • Jätkates sama päevikuga tuleks lisada Suvetöö õppeperiood. Kui soovite, saate kanda klassi edukalt lõpetanud õpilased üle järgmisse klassi. Päevikusse jäävad aktiivsete õpilastena näha vaid need, kellele on määratud täiendav õppetöö. Üle viidud õpilased on avatavad "endised õpilased" filtrit kasutades.
 • Lisate (õpetaja lisab) uue päeviku, kuhu nopite ainult need õpilased, kellega täiendavalt tegelete. Õpilased võivad olla ka erinevatest klassidest. Õpetaja sisestab sisse täiendava õppetöö tunnid, ülesanded ja kokkuvõtva hinde. Selle klassi aastahinde parandate algses päevikusse.
Delete

Täiendava õppetöö hinded

Täiendava õppetöö perioodi lisamisel pidage silmas, et lisaveeru saavad kõik tunnistused. Hea on klassi lõpetanud õpilaste tunnistused välja trükkida enne suvetöö perioodi lisamist. 

Lisapäevik täiendavaks õppetööks võiks olla individuaalsete/grupitundidega. See lubab õpetajal täiendavaid konsultatsioone ja ülesandeid kõige mugavamalt korraldada. 

Kokkuvõtvate hinnete muutmine ja kustutamine

Delete

Mitme õpilase kokkuvõtva hinde muutmine 

Hinnete muutmine ja kustutamine toimub alati ainult õpilase kaupa, hinde detailvaatest. 

Kokkuvõtvate hinnete muutmine ja kustutamine toimub samamoodi nagu tunnihinnetel ja kontrolltöö hinnetel. Hinne tuleb sellel klikkides avada detailvaatesse ja siis vajutada kas Muuda või Kustuta ikoonil. 

Delete

Kokkuvõtva hinde veeru kustutamine päevikust

Hinde veergu saab kustutada siis, kui seal ei ole ühtegi hinnet, s.o. esmalt tuleb kustutada hinded. 

Kui Te ei näe veerus ühtegi hinnet, aga kustutamisel saate teate, et esmalt tuleb kustutada hinded, valige päeviku kohalt filtrist Kõik õpilased - hinded on nendel õpilastel, kes enam päevikusse ei kuulu. 

Kui eKooli kasutussessioon katkeb?

Delete

Katkestatud hinnete sisestamise taastamine

Kui Hindeid sisestades Teie eKooli sessioon katkeb, siis näete seda, kui päeviku uuesti avate. eKoolist eemal oldud aja pikkus ei oma tähtsust.

Teie "kaduma läinud töö" taastamine on seotud mõne tingimusega:

 • Päeviku tuleb Teil uuesti avama samas arvutis.
 • Päeviku peate uuesti avama samas veebibrauseris (s.o. kui töö katkes Firefoxiga, siis seda ei saa jätkata Chromega).
 • Veebibrauser, mida kasutasite, ei tohi olla vahepeal suletud. Veebibrauseri sulgemisega kaob meelde jäetud info.

Kui need tingimused on täidetud - logige uuesti eKooli, avage sama päevik ja pooleli olev töö (hinnete veerus sisestamise aken) on olemas. Kõik veel salvestamata väljad täidetud ja redigeeritavad.

Käitumise ja hoolsuse hinded.

Kool teeb oma otsuse õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise viisi kohta. Kui on otsustatud kasutada selleks hindeid, tuleb kooli seadetest määrata, et:

 1. Kool kasutab käitumise ja hoolsuse hindamist;
 2. Peale ruudu märkimist saab valida kahe hindamise meetodi vahel.
  1. õpetajad lisavad oma päevikutesse käitumise ja hoolsuse hindeid ning nende põhjal lisab klassijuhataja koondhinde, mis läheb ka õpilase tunnistusele.
  2. õpetajate päevikutesse lisatud hinded lisatakse kohe tunnistusele, s.o. õpilane saab tagasiside oma käitumise kohta igas aines.

Hindeskeeme defineerides saab märkida, millist neist kasutatakse hoolsuse ja käitumise hindamiseks.

Kui kool on otsustanud käitumist hinnata, saavad kõik päevikud automaatselt külge võimaluse neid hindeid lisada. Klassijuhataja näeb saadud hinnete kokkuvõtet oma päevikus ja saab lisada omapoolse koondhinde. Käitumise ja hoolsuse hindamisest on täpsemalt juttu eraldi artiklis "Klassi hinnete päevik"

Delete

Pane tähele!

Eelmiste õppeaastate käitumise ja hoolsuse aastahindeid ei ole võimalik muuta või sisestada. Need on väga rangelt seotud vastava õppeaasta tegevustega.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas sisestada perioodi hindeid (sama näite põhjal on võimalik lisada ka kuruse- ja aastahindeid. Päeviku + (pluss) rippmenüüst tuleb teha vastav valik, kas sisestate perioodi-, kuruse- või aastahinnet).

Kokkuvõte

Perioodihinded ja aasta- või kursusehinded võtavad kokku õpilase saavutatud teadmiste ja oskuste taseme õppeaastas või õppeperioodis. Neid hindeid hoitakse alles õpilasraamatus, mille säilitamise ajavahemik on 75 aastat.