Kujundava hindamise lausepank

Õpetajad saavad kujundava hindamise tunnistuse koostamisel kasutada õpitulemusi / osaoskusi (lauseid) lausepangast. Õpetajad sõnastavad need vastavalt kooli õppekavas märgitud õpitulemustele ja täpsustavad näiteks trimestrite lõikes ja vastavalt oma õppesisule.  

Delete

Hea teada!

Iga kool koostab ise omaenda lausepanga: milliseid oskusi ja teadmisi selle kooli õpetajad kavatsevad vastavalt kooli õppekavale igas aines õpetada ja hinnata.

Kuidas lausepanga lauseid koostada?

Lausepanga laused on kasutatavad üle aastate, s.o. eelmisel õppeaastal kasutuses olnud lauseid kasutab edasi järgmise õppeaasta õpetaja. Siiski märgivad õpetajad, et nad vaatavad iga trimestri alguses lausepanga oma aine ja klassi jaoks üle ja teevad seal täiendusi - lisavad või eemaldavad õpitulemusi. 

Kooli kogemus: iga trimestri alguses saavad samu klasse õpetavad õpetajad kokku ja kulutavad tunnikese, et koos üle vaadata kõik sellel trimestril vaja minevad laused. Esimesel aastal oli vaja õppejuhi korraldust, et selline koosolek toimuks, edasi leidsid õpetajad ise sellise töökorralduse vajalik olevat. Mitte ühelgi korral ei jää laused muutmatuks - kusagil on vaja sõnastust kohendada, mõnikord soovib selle aasta õpetaja rõhutada mõnda teist õpitulemust. 

Delete

Hoiatus

Õpitulemusi on õppekavas alati pigem rohkem kui vähem. Kogemustega koolid püüavad ühe aine ühel tunnistusel õpitulemuste grupis nende arvu hoida alla 10 (osaoskustega tunnistus). Ka lausete valikuga tunnistusel ei tohiks õpilase ainealasi saavutusi kirjeldav lõik olla nii pikk, et sellest arusaamine on keeruline. 

Lausete (õpitulemuste, osaoskuste) sõnastus peaks olema üheselt arusaadavad, vastama lapse vanusele (et ta ise saaks aru, mida hinnatakse). Lisaks peaksid õpetajad kokku leppima, millises vormis nad laused lisavad: 

 • Kui ka õpilane ise hindab oma õpitulemusi, võib kasutada mina vormi: Ma oskan arvutada 10 piires; Ma jõuan tundi alati õigel ajal.
 • Kui klassiõpetaja lisab oma hinnangu õpitulemustele, saab kasutada sina vormi: Sa oskad arvutada 10 piires; Sa jõuad tundi alati õigel ajal.
 • Klassijuhataja võib kasutada ka tema vormi, aga ainult lausete valikuga tunnistusel kus on võimalik osaoskuste tekste muuta ja nii teksti sujuvamaks muuta: Mattias oskab arvutada 20 piires. Ta jõuab alati tundi õigel ajal. 
Delete

Pane tähele!

Tunnistusel olevad osaoskused peaksid terve kooli jaoks või vähemalt sama klassi tunnistusel olema samas vormis. 

Gruppide lisamine lausepanka

Laused on  lausepangas jagatud gruppidesse. Ilma grupikuuluvuseta lauseid pangas olla ei saa. Lausepanga kokkupanemine algabki gruppide süsteemi kokku leppimisest. Kõige olulisem soovitus: kuna gruppe koguneb palju (klassil 10-15 ainet, enamikus aines eraldi grupid õppeperioodide jaoks), ning õpetajal on lausepangaga tegutsedes näha kogu kooli kõik grupid, siis tasub kokku leppida nende nimetamise reeglid ja vajaliku leidmiseks kasutada otsingut. Näiteks: 

 • grupi nimetuses on märgitud periood (3. kl matemaatika I trimester; 4. kl matemaatika I trimester; 3. kl matemaatika II trimester jne). Kui õpitulemused periooditi ei muutu, ja sama grupp on kasutuses mitu korda ja igas perioodis, ei ole vaja perioodi infot lisada (1. kl kehaline kasvatus).
 • grupi nimetuses on märgitud klass, mille õpitulemusi sisaldab (3. kl matemaatika I trimester; 3. kl lugemine I trimester; 3. kl kirjutamine I trimester; 3. kl suuline keelekasutus I trimester jne).
 • grupi nimetuses on märgitud aine või oskuste profiil, mille õpitulemuste hindamiseks grupp lisatud on. Mida sarnasemalt õpetajad ainete nimetusi lisavad, seda lihtsam on teha otsingut. 
Delete

Soovitus!

Kui Teie koolis paralleelklassid ei õpi erinevate õppekavade järgi, siis ei ole mõistlik teha sama sisuga gruppe "3.a kunst"; "3.b kunst" jms. Kaaluda võib ka suunda andvate ainete jaoks paralleelidele erinevate oskuste gruppide koostamist, enamik aineid kasutavad samu gruppe. 

Võib-olla on parem lisada grupp "3. klassi kunst" ja sinna lisada lauseid, mida vajab 3.a klassi kunstiõpetaja ja mida vajab 3.b klassi kunstiõpetaja. Kumbki klassijuhataja valib, millised laused tema klassi tunnistusele samast grupist võetakse. 

Loomulikult on vahetevahel erinevate gruppide järgi vajadus, nt. õpib A klass inglise keelt 1. klassist alates, B ja C klassid aga alates 3. klassist. Samal ajal on neil klassidel ühised grupid eesti keeles, kunstis, loodusõpetuses. 

Avage Kujundava hindamise leht, valige Lausete pank.

 1. Valige +(pluss) gruppide otsingu kõrvalt nende nimekirja kohalt
 2. Iga grupi kohta sisestage:
  1. grupi nimetus gruppide nimekirjas (soovituslikult aine (üldoskus) + klass, nt. Matemaatika 6 kl; Käitumine 3 kl)
  2. Grupi nimetus tunnistusel (nt. Matemaaatika, Käitumine). Sellise lisanimetuse määramine on õpilaste ja lapsevanemate jaoks selgem ja muudab tunnistusest aru saamise lihtsamaks.  
  3. mis klasside tunnistustel seda gruppi kasutatakse. valitud võib olla üks või mitu klassi. Ainete gruppidel on tavaliselt valikus üks klass (Matemaatika 6 kl grupil 6. klass); üldoskustel võib valikus olla klasse mitu (algkoolis hinnatakse käitumist samade kriteeriumide järgi, Käitumine algkool grupi jaoks on valitud 1., 2., 3. klass)

Grupi muutmine ja kustutamine

Avage grupi nimetuse ees olevast märkeruudust grupi muutmise vorm.

Muudatused ei kajastu töös olevatel ega alla kirjutatud tunnistustel. 

Delete

Hoiatus!

Kui Te kustutate mõne grupi, mis on kasutuses samal ajal töös oleval (mustandina või täitmisel) tunnistusel, siis lõhub see ära tunnistuste mallide vaatamise ja täiendamise tegevuse. Tunnistuse täitmine ja alla kirjutamine ei ole häiritud. 

Kui Te muudate ära grupi nimetuse tunnistusel, siis peate selle muutma ka nendel mallidel, mis seda gruppi kasutavad. Muudatus ei jõua tunnistustele automaatselt. Uutel tunnistustel, lisatud peale muudatust, on see olemas. 

Lausete lisamine

Peale grupi loomist saab sinna lisada lauseid. Tavaliselt on õpetajad need dokumendis, tabelis ette valmistanud. Lisamiseks saab:

 • lisada laused ükshaaval
 • lisada need tabelist, dokumendist, teisest oskuste grupist kopeerituna. Tabelis eraldi ridadel asuvad laused on kopeerituna jagatud eraldi lauseteks.

Lausete lisamiseks vajutage +Lisa järgmine

Avatakse vorm, kuhu saab lauseid (osaoskusi) kas ühekaupa kirjutada ja salvestada; mitmeid lauseid kirjutada ja siis salvestada; laused kopeerida ja salvestada. 

Näiteks on laused kirjutatud tabelisse

Kopeerimisel näevad nad välja nii: 

ja peale salvestamist on iga lahri tekst eraldi lause (osaoskus, õpitulemus)

Lausete järjestuse muutmine ja nende kustutamine

Delete

Pane tähele!

Kui lauses on viga, siis seda ei saa parandada. Lause tuleb kustutada ja uuesti lisada. 

Kuna uued laused lisatakse olemasolevate lõppu, siis on vajalik lausete järjestust muuta. Vajutage lauste kohal olevale lingile Järjesta ümber

Võtke hiirega lausest kinni ja vedage õigesse järjekorda. 

Salvesta kannab muudatused sisse. 

Delete

Hoiatus!

Lausepank on kogu kooli kõigi õpetajate jaoks ühine. Kui Te muudate mõnda gruppi endale sobivamaks, muutub see ka Teie kolleegide jaoks. Seetõttu - kui Teil on erinev õppesisu kui Teie kolleegil parallelklassis või grupis, lisage uus õpitulemuste grupp ja nimetage see nii, et oleks võimalik grupi valikul vahet teha.

Näiteks: Kolleegid kasutavad gruppi "3. klassi kunst I trimester", Teie lisate grupi "3. klassi kunst I trimester Kati". Te saate sinna kopeerida kolleegide kasutatava grupi laused ja siis nendele midagi lisada, midagi ära võtta.