Tunnistuse mall

Kujundava hindamise tunnistus on väga paindlik, iga õpetaja soovide järgi koostatav, seetõttu peab selle iga koostamise alguses määrama, kes millele ja kuidas hinnangu annab. Lisaks tuleb valida tunnistuse koostamise meetod, valida, kas tunnistusele lisatakse kokkuvõtvad hinded, puudutud tundide arv, valida kes sellele tunnistusele alla kirjutavad. 

Uue tunnistuse lisamine

Tunnistuse lisab +(pluss) märk tunnistuste nimekirja kohal. Avatakse tunnistuse põhimääratluste defineerimise vorm.

Uue tunnistuse lisamisel tuleb määrata:

 1. Tunnistuse nimetus. See nimetus kuvatakse akna vasakus veerus ja seega peaks olema eristatav, millise perioodi ja klassi tunnistus see on. Kui koolis on kokku lepitud, kuidas tunnistusi nimetada, sisi on otsingu tegemine kooli juhtkonnale lihtsam. Ka klassijuhatajale tekitab segadust, kui tal on kevadel tunnistuste nimekirjas 3 korda näha "Tunnistus". 
 2. Tunnistuse nimetus väljatrükil. 
 3. Valige, millise klassi tunnistus on. Koolijuhil on valikus on kõik klassid, igale paralleelile koostatakse eraldi tunnistus. Klassijuhataja näeb oma klassi. 
 4. Hindamise meetodi valik:
  1. osaoskused - hindamisel näevad õpetajad osaoskusi ja saavad nende saavutatuse määra hinnata kooli määratud märkidega. Kui Klassifikaatorite all ei ole vajalikku skaalat lisatud, siis seda meetodit valida ei saa.
  2. lausete valik - lausepangast valitud laused lisatakse kommentaari välja. Õpetaja saab neid muuta kui soovib.
 5. Kokkuvõtva hindega sidumise märkimine määrab, kas tunnistusele lisatakse kokkuvõtvaid hindeid (grupiga seotud päevikust). Tuleb valida, millise õppeperioodi hinded lisatakse. Kui grupiga on seotud mitu päevikut, lisatakse kokkuvõtvad hinded kõigist neist. 
 6. Määrata, kas tunnistusele lisatakse puudutud tundide arv. Tuleb valida, mis kuupärast kuupäevani puudumised kogutakse.
 7. Valida, kelle allkirjade jaoks tunnistuse trükivaates kohad tekitatakse: valida saab koolijuhi, klassijuhataja, lapsevanema ja õpilase allkirjade kuvamise.
 8. Tunnistuse koostamise lihtsustamiseks kuvatakse kõik valitud klassiga seotud oskuste grupid. Valiku tegemine on lihtsam, kui iga grupi nimetuses on piisavalt infot, näiteks trimestri kohta. Valida saab kõik grupid või valikust välja arvata kõik grupid. 

Tunnistuse koostamise lõpetab vajutus nupul Salvesta ja kogu grupid. Tunnistusele kogutakse kõik selle klassijärguga seotud grupid ja kõik nendes olevad laused.

Tunnistuse mustandi korrastamine

Peale tunnistuse põhiandmete salvestamist avatakse valitud gruppide vaade. 

Gruppide tabeli kohal on tunnistuse koostamise sammude loetelu; Teie edenemine on sellel märgitud. Tabeli päises on tunnistuse info - nimetus, klass, nimetus väljatrükil. 

1. Tunnistuse põhiandmete muutmise märkeruut. Teile avatakse samasugune vorm, nagu uue tunnistuse lisamisel, Teie valikud on täidetud, osa nendest on muudetavad: tunnistuse nimetus ja nimetus väljatrükil; puudutud tundide kogumine ja kogumise ajavahemik. Oluline on, et Teile kuvatakse need klassiga seotud grupid, mida Te tunnistust lisades ei valinud. 

Delete

Hea teada!

Vahel juhtub, et mõni oskuste grupp on lisamata jäänud või valesti klassiga seotud. Seda ei olnud tunnistuse lisamisel pakutud klasside valikus ja Te avastate grupi puudumise malli korrastades. Lisage grupp (muutke seost klassiga), avage uuesti tunnistuse põhiandmete muutmine ja valige puuduvad grupid lisaks.

2. Tunnistuse kustutamine on võimalik, kui tunnistus on mustand. 

3. Gruppide nimetuste veerg. Iga grupi nimetus on link, sellel vajutades avatakse grupi lausete (õpitulemuste) loetelu. 

4. Grupi nimetus tunnistusel. See annab selgema ülevaate, millise ainega / ainete grupiga on iga grupp seotud. Kui grupid on 

5. Grupiga seotud päevik, päevikud. Saab määrata grupi muutmise aknast. Nendest päevikutest saab selle grupi õpitulemuste kohta hinnanguid lisada. 

6.  Laste ja lapsevanemate võimalus sellele grupile omapoolset hinnangut või kommentaari lisada, tagasisidet anda.

7. Märkeruut oskuste grupi täpsemaks määratlemiseks.

8. Oskuste grupi kustutamine. Kui mõni grupp oli esimeses valikus, aga hiljem otsustati seda mitte kasutada, siis saab selle kustutada. Koheselt kustuvad kõik selle grupiga seotud määratlused sellel tunnistusel. Oskuste grupp jääb lausepanka alles. 

9. Gruppide ümberjärjestamine. Grupid kuvatakse alguses nende lausepanka lisamise järjekorras. Enamikel juhtudel on see väga oluline tegevus, mis kahjuks sageli tegemata jäetakse. 

10. Tunnistuse malli koostamise lõpetamine, avaldamine õpetajatele täitmiseks. 

Oskuste grupi täpsem määratlemine

Grupi real oleva märkeruudu vajutus avab uue vormi, grupi täpsema, selle klassi tunnistusel olevate seadete vaate. 

 1. Muuta grupi nimetust selle klassi tunnistusel. Siin tehtud muudatus ei mõjuta lausepangas olevat grupi nimetust tunnistusel.
 2. Kuvatud on laused, mis selles grupis hindamisel näidatakse. Iga grupi jaoks on vaikimisi valitud kõik laused, neist saab teha valiku. Linnukese lisamine valib lause, eemaldamine arvab selle tunnistuselt välja.
 3. Valige päevik(ud), millega see grupp on seotud. Ühe päevikuga saab olla seotud mitu päevikut, ühe päevikuga saab olla seotud mitu gruppi. Kuvatud on kõik päevikud, kus selle klassi õpilased osalevad. Seos päevikuga ei ole kohustuslik, sel juhul hindab klassijuhataja oskusi otse kujundava hindamise tunnistuse vormil. 
 4. Valige, kas õpilased ja vanemad saavad tunnistust täiendada (Tagasiside). Võimalikud variandid:
  1. õpilased hindavad oma osasokuste saavutamise määra
  2. õpilased kommneteerivad oma saavutusi selles grupis
  3. vanemad hindavad oma lapse saavutusi selles grupis
 5. Õpilaste ja lapsevanemate tagaside kogumine ei ole kohustuslik, enamasti koolid seda ka ei vali. 
 6. Salvestage grupis tehtud muudatused. 
Delete

Pane tähele!

Kui gruppi üle vaadates leiate, et mõni õpitulemus (lause) on puudu, saab selle lisada: avage see grupp Lausepangas; lisage vajalikud laused; avage taas oma klassi tunnistus; valige grupp. Uued laused on nimekirjas, aga märkimata. Märkige need. 

Delete

Soovitus!

Kui kasutate lausete valikuga tunnistust, ärge palun märkige, et õpilased saavad hinnata osaoskusi. See annab neile õpetajatega sarnase võimaluse osaoskusi kokku noppida ja võib lapse hinnangut mõjutada.  

Tunnistuse avaldamine õpetajatele

Kui tunnistuse seaded on üle vaadatud ja klassijuhataja on nendega rahul, siis saab tunnistuse anda õpetajatele täitmiseks. Tunnistuse malli koostamise lõpetab vajutus nupul Avalda. Avatakse vorm kolleegile teate saatmiseks. 

Tunnistuse avaldamisega kaasnev teade tuleb õpetaja enda uudisvoogu. 

Oma ainepäevikus näeb õpetaja õpilaste nimede taga märkeruudu kujulist ikooni. 

Õpilased ja lapsevanemad näevad õpetajatele avaldatud tunnistust Hinded aknast lapse lehel. Millist infot seal näha on, oleneb tunnistuse koostamise meetodist. Kui on osaoskustega tunnistus, näevad õpilased ja vanemad hinnatavaid õpitulemusi. 

Õpitulemusi näeb peale tunnistuse eelvaatesse avamist ainult osaoskustega tunnistuse jaoks

Kujundava hindamise aknas asendub oskuste gruppide vaade klassi nimekirjaga, iga õpilase real on tema oodatavate ja täidetud gruppide loendur. Tabeli kohal olev sammude näitaja on liikunud olekusse Avatud (täidab kool)