Opiqu hinnete importimine eKooli päevikusse

Opiqus õpilase esitatud töid saab õpetaja tagasisidestada, lisades kas numbrilise või sõnalise hinnangu. Standartpaketiga koolidel on uueks võimaluseks Opiqu hinded importida eKooli päevikusse.

Ülevaade töö tagasisidestamisest Opiqus

Õpetajal on võimalus Opiqus lisada hindeid. Hinnete lisamiseks sisenege Opiqu keskkonda ja avage õpilase esitatud töö. Õpilase töö lõpus on eraldi sektsioonina Vali tagasiside tüüp:

  • Sooritusprotsent – näitab, mitu protsenti moodustab õigete vastuste arv õigete ja valede vastuste koguarvust. Arvutatakse automaatselt.
  • Hinne 1–5 – võimaldab sisestada numbrilise hinde skaalal 1–5 ja +/- selle juurde.
  • Kujundav hindamine – õpetaja kirjutab tööle kommentaari kokkuvõtva kommentaari kasti.
  • Muu hinne – võimalus sisestada muu hinne, näiteks A, B, C.

Kui õpetaja on Opiqus õpilase hinde avalikustanud, saab õpetaja hinde importida eKooli päevikusse.

Opiqu hinnete import eKooli päevikusse  õnnestub, kui:

  • eKooli päeviku hindamine on seotud punktisüsteemiga ja Opiqus on lisatud hinne Sooritusprotsendiga - imporditakse eKooli päeviku Opiqu sooritusprotsent punktidena.
  • eKooli hinnete importimise eelduseks on, et nii Opiqus kui eKooli päevikus kasutatakse sama hindamissüsteemi (vt. Klassifikaatorid). St. hinded (1-5) ja hinnete %-line väärtus on eKoolis täpselt nagu on Opiqus.
Delete

Pane tähele!

Opiqu hindeid, nt 5+ ja 5- ei saa importida eKooli päevikusse kui koolil ei ole eKooli hindeskeemis neid hindeid kasutusele võetud.


Opiqu hinnete importimine eKooli 

Opiqu hinnete importimiseks eKooli päevikusse avage eKoolis õige ainepäevik ja klõpsake päeviku tunni veeru päisel. 

Delete

Pane tähele!

Hinnete importimisel jälgige, et eKooli päevikus on kuupäevaliselt tund seotud Opiquga ja Opiqus on lisatud õpilastele tagasiside. Nimelt Opiq keskkonnas lisatud tunnitööd, ülesandeid või kontrolltöid tekitab eKooli ainepäevikus uue ainetunni veeru ning lisatakse kuupäev, mis on fikseeritud Opiqus

Avaneb kogu klassile hinnete lisamise aken. Õpilase, kelle nime ees on roheline märge (ehk ülesanne on Tehtud märgituks) saab õpetaja ülevaate õpilastest, kellel on Opiqus töö esitatud. Kellel antud märgend puudub, ei ole veel enda tööd esitanud. 

Opiqu hinnete importimiseks eKooli päevikusse vajutage nuppu Importida OPIQ-st.

Õpetajale kuvatakse hoiatus, et kõik lisatud andmed kirjutatakse pärast Opiqu hinnete importimsit üle. Kui vastata OK, imporditakse Opiqu hinded eKooli päevikusse. 

Importimise õnnestumise kohta kuvatakse eKooli poolt teade: OPIQ import on õnnestunud ning ainepäevikus kuvatakse õpilasel Opiqus ülesande eest saadud hinne.

Õpilse hindele klõpsates kuvatakse kommentaar, mille sisestas õpetaja Opiq keskkonnas.

Delete

Hoiatus!

Hinnete importimisel kirjutatakse kõik eelnevad sisestatud hinded üle. Kui eelnevalt on õpilastele hindeid samale kuupäevale lisatud - need kustuvad ja asendatakse Opiqu hinnetega. Opiqus hinde puudumisel jääb õpilasel hinde lahter tühjaks.

Miks ma ei saa Opiqu hindeid importida eKooli?

Opiqu integratsioon eKooliga on võimalik kasutada ainult koolidel, kellel on tellitud Standardpaketi teenus. Koolid, kellel Standardpaketti ei ole, kuvatakse õpetajale Opiqust hinnete importimisel eKooli teadet:

A picture containing radar chartDescription automatically generated