Õpetaja töökava

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

Minu töökavad

Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage Töökava/Materjalid ikoonil, mis asub eKooli päises. Materjalid ja töökavad on avatud tasuta KÕIGILE õpetajatele.
Õpetaja töökavad

Delete

Töökavade ligipääs

Töökavad on õpetaja privaatses pilvekaustas ning neile saab juurepääsu vaid siis, kui õpetaja neid jagab või päevikutega seob. 

Kui õpetaja läheb tööle teise kooli, siis jäävad tema töökavad talle eKooli alles ning ta saab neid uues koolis edasi kasutada. 

Igal õppeaastal tuleb uuendada töökava seost päevikutega!

Avanevas aknas töökavad on jagatud kaheks:

 • Minu töökavad - õpetaja enda töökavad (nii tema enda poolt koostatud kui ka temaga jagatud töökavad).
 • Avalikud töökavad - Innove näidistöökavad. eKooli on lisatud SA Innove poolt koostatud ja avaldatud näidistöökavad põhikooli erinevate ainete erinevate klasside jaoks. Nende kasutamine enda töökava alusena aitab hoida kokku õpetaja tööaega.

Avalikud töökavad eKoolis

Uue töökava lisamine ja/või muutmine

Uue töökava lisamiseks vajutage Lisa töökava. Järgnevalt saate valida, kuidas just oma töökava soovite koostada. Iga meetodi valiku järel antakse lisavalikud:

 1. Lisa uus töökava - kui olete otsustanud alustada töökava koostamist tühjalt vormilt. Sel juhul lisaküsimusi ei esitata.
  Töökava lisamine: Lisa uus töökava
 2. Kopeeri oma töökavast - Teil on olemas töökava ning Te soovite sellest teha koopia, et seda vajadusel muuta/täiendada. Valikusse antakse Teie enda koostatud ja Teiega jagatud töökavad.Töökava lisamine: Kopeeri oma töökavastSeda valiku saab kasutada näiteks kui olete kolleegidega koostöös koostanud 5. klassi matemaatika töökava, info sisestasite ühiselt ühe õpetaja poolt avatud ja teistega jagatud töökavasse. Nüüd on aasta programm valmis ning igaüks teeb endale koopia ning jätkab töökava kasutamist ja muutmist ise. Kui koolis vahetub õpetaja, võiks ta oma olemasoleva töökava jagada tema tööd jätkava kolleegiga. Kolleeg teeb töökavast endale koopia ja saab klassiga edasi tegutseda oma eelkäija poolt alustatud töökava järgi.
 3. Kopeeri avalikust töökavast - vaadake üle olemasolevad avalikud töökavad ja kui leiate endale vajaliku, saate võtta selle aluseks oma töökava koostamiseks. Töökava lisamine: Kopeeri avalikust töökavastFiltris saab valida klassi ja aine, mille töökava soovite endale kopeerida. Valiku võib teha ka avalike töökavade nimetuste järgi.
 4. Kopeeri päevikust - valikusse antakse Teie kõigi koolide ja kõigi õppeaastate päevikud. Korralikult täidetud päeviku põhjal saate koguda endale töökava ja asuda päeviku sissekannete põhjal tehtud valikuid täiendama.
  Kopeeri päevikust

Vajutus Järgmine avab uue töökava sisestuse akna. Katkesta tühistab tegevuse.

Töökava üldine info

Töökava üldine info:

 • Töökava nimetus on kohustuslik info, Teil ei saa olla kahte sama nimetusega töökava. 
 • Töökava kirjeldus, kuhu saate lisada töökava kirjeldavat teksti.
 • Klass, valige loetelust, mis klassile töökava on.
 • Kestvus (h): on kohustuslik info; tuleb sisestada, mitu õppetundi see töökava sisaldab
 • Fail: - kui töökavale on lisatud fail, siis saab selles olevat sisu kasutada päevikusse ainetundide ja ülesannete sisestamiseks. 
 • Töökava jagamine:
  • Seotud päevikutega - lisage päevik(ud), millega töökava siduda. Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga, kuid iga päevik saab olla seotud ainult ühe töökavaga.
  • Jagatud kolleegidega - lisage kolleegid, kellega see töökava on jagatud (Näiteks töökava sisu nägemiseks, koostöös töökava arendamiseks, kolleegi antud töökava kopeerimiseks). Ainult töökava autor saab lõpetada või lisada jagamisi.
 • Salvesta lisab Minu töökavade loetellu uue töökava. Katkesta tühistab toimingu ja uut töökava Teile ei salvestu.

Töökava saate täiendada ja muuta kui vajutada töökava nimetuse real oleval märkeruudul. Kustutamiseks kasutage prügikasti ikooni. Printimise ikoon võimaldab töökava printimist. Trükitakse sama pilt, nagu Te näete ekraanil - kui mõni teema on avatud, trükitakse selle alamteemad ja kontrolltööd. 

Töökava struktuur

Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks: 

 • Teemasid on vähemalt üks, need aitavad töökavast lihtsamalt vajalikku infot leida. 
 • Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. 
 • Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd. 

Töökava aknas on võimalik avada kõik teemade alamteemad. Klikkides Ava kõik näidatakse kõikide teemade alamteemad. Selle eelvaate sulgeb Sulge kõik. Ühe teema avamiseks klikkige teema real Ava teema. 

Töökava teemade avamine

Töökava teema on seda strtuktureeriv element. Igas töökavas on vähemalt üks teema, aga neid võib olla rohkem. Töökava teemat lisades/muutes saate kirja panna:

 • Teema pealkiri (nimetus) - kohustuslik info.
 • Teema kestvus (tundi) - kohustuslik info. Teema planeeritud kestvus tundides lahutatakse maha töökava üldisest planeeritud kestvusest. Nii on kogu aeg näha, kui palju töökavast juba täidetud on.
 • Teema kirjeldus:
 • Õpitulemused:
 • Põhimõisted:
 • Salvesta kinnitab töökavas muudatuse või tekitab töökavasse uue teema. Katkesta tühistab tegevuse.

Töökava teema muutmine/täiendamineTöökava alamteemad on üksikuteks tundideks või tundide grupiks või õppenädalateks planeeritud töö kirjeldus. Et töökava oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea kirjutada töökava lahti üksiku tunni detailsuseni.

Delete

Töökava elementide kustutamine

Töökava kõiki elemente saab igal ajal kustutada, hoolimata sellest, kas töökava on seotud päevikuga või mitte. Kustutamist ei ole võimalik tagasi võtta!

Töökava teema kustutamine kustutab kõik selle teema alamteemad ja ülesanded.

Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada) Järjesta ümber nupu abil.

Töökava alamteemade kuvamineIga alamteema jaoks saab panna kirja:Töökava alamteema muutmine/täiendamine

 • Kuvatakse, millise teema alamteema see on.Teema saab valides olemasolevate hulgast valides muuta. 
 • Alamteema - kohustuslik väli. Alamteema nimetus on eeltäidetud teema nimetusega. Alamteema nimetus kantakse ainepäevikusse kui tunni teema.
 • Alamteema kasutamise eeldatav aeg. Õpetaja saab otsustada, kas lisab tekstiväljale tunni numbri, märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Alamteema kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse tunnikirjeldusena. Võimalik kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta
 • Kodune ülesanne - koduse ülesande kirjeldust saab kasutada ainepäevikus koduse ülesande kirjelduse täitmiseks.
 • Määrake ülesande lahendamiseks eeldatavasti kuluv aeg. See on nähtav vaid Teie kolleegidele. 
 • Salvesta lisab alamteema töökavva; Katkesta kustutab selle.

Hindelised ülesanded / kontrolltööd

Et oma töö planeerimine oleks täielik ning seda oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea töökavasse lisada ka kontrolltööd. Töökavas hindelise ülesande/kontrolltöö märkimineIga hindelise ülesande / kontrolltöö jaoks saab panna kirja:

 • On näha, millise teema kontrolltöö see on. Kui on vaja, saab teemat muuta.
 • Pealkiri - kohustuslik väli. Kontrolltöö nimetus kantakse ainepäevikusse kui kontrolltöö teema.
 • Kontrolltöö tegemise eeldatav ajakava. See on tekstiväli, õpetaja ise otsustab, kas märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Märkeruut, et näidata, kas tegu on kontrolltöö või hindelise ülesandega.
 • Kontrolltöö kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse kontrolltöö kirjeldusena. Siin saab kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta.
 • Määrake ülesande lahendamiseks eeldatavasti kuluv aeg. See on nähtav vaid Teie kolleegidele. 
 • Salvesta lisab alamteema töökavva; Katkesta kustutab selle

Töökava teemadeks jagunemise muutmine

Võib juhtuda, et õpetaja otsustab muuta töökava struktuuri, lisada teemasid, olemasolevad alamteemad ja kontrolltööd paigutada teise teema alla. Kindlasti on vaja teemade vahel tundide ja ülesannete ümber tõstmist siis, kui õpetaja kopeerib oma töökava olemasolevast päevikust - kõik tunnikirjeldused, kodused ülesanded ja kontrolltööd lisatakse esmalt ühe teema alla.

Töökava teemadeks jagunemise muutmiseks on kaks võimalust:

 • Ükshaaval: 
  • Vajadusel lisada uus teema
  • Valida teise teemasse üle viidav alamteema või kontrolltöö, avada selle muutmine
  • Valida alamteema muutmise vormilt see teema, kuhu ta kuuluma peaks.
 • Grupiliselt:
  • Kui vajalikku teemat veel ei ole, lisada uus teema (teemad)
  • Avada teemade muutmise aken Muuda teemat
  • Valida see teema, kuhu osa avatud teema alamteemasid (kontrolltöid) kanda soovite
  • Kasutada märkeruute ja edasi/tagasi nooli, et kanda alamteemad (kontrolltööd) ühest aknast teise.
  • Tulemuse salvestab Salvesta.

Töökava teemade muutmine

Õpetaja töökava kasutamine ainepäevikus

Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Töökava seotakse ainepäevikuga Töökava muutmise vormilt. Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga, kuid iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava - seega tuleb töökava vahetuseks esmalt eemaldada päeviku seos eelmise töökavaga ja alles siis lisada uus seos.

Pärast päeviku sidumist töökavaga on ainepäevikus uue ainetunni, koduse ülesande kui ka kontrolltöö lisamise ekraanil lisanupp Vali töökavast.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas õpetaja saab töökava lisada ja siduda päevikuga. Vajadusel töökava muuta, printida, kustutada

Kokkuvõte

Töökava annab õpetajale võimaluse enne õppeaasta või ainekursuse algust planeerida oma eelseisvat tööd ning jagada oma plaane õppejuhiga. Sama töökava saavad koos lisada, muuta ja kasutada kolleegid. Töökava koduga jagamiseks võib selle välja trükkida. 

Sama töökava saab kasutada üle aastate ja erinevates koolides.