Klassi kokkuvõte


Delete

Pane tähele:

Klassi kokkuvõtte aruanne kogub ainult kokkuvõtvate hinnete tulemusi. 

Klassi kokkuvõte on klassijuhataja ja koolijuhi jaoks koostatud väljavõte klassis veerandi või õppeaasta jooksul juhtunust. Aruande jaoks valitud periood määrab ka, milliste hinnete kohta see koostatakse:

 • kui valite mõne veerandi, siis otsitakse õpilaste tulemused just selle konkreetse veerandi hinnete põhjal;
 • kui valite Kõik, siis kasutatakse tublide ja puudulike hinnetega õpilaste leidmiseks kõiki kokkuvõtvaid hindeid.

Aruandes esitatakse info järgmistes jaotustes:

 • õpilaste arv ja sugu
 • hinnete statistika
 • heade hinnetega õpilased
 • puudulike hinnetega õpilased
 • puuduvad hinded
 • õpilased, kes astusid kooli veerandi/aasta jooksul
 • õpilased, kes lahkusid koolist veerandi/aasta jooksul
 • otsused ja käskkirjad
 • arenguvestlused, mis veerandi/aasta jooksul läbi viidi.
Delete

Hea teada!

Kui mõnes jaotuses info puudub, siis seda ei kuvata. Kui on defineerimata kas puudulike või heade hinnete piir, siis nende hinnete statistikat ei esitata.

Aruanne algab traditsiooniliselt päises oleva klassi ja perioodi valikuga. Lisaks on aruande trükkimiseks olemas Print nupp. 

Aruande toob ekraanile nupp Show report.

Statistika

Statistika osas kuvatakse klassi õpilaste arv, kui palju on klassis poisse, kui palju tüdrukuid. Õpilaste arv on aruande koostamise hetke seisuga!

Kõik järgnevad %-d arvutatakse hetkel klassis olevate õpilaste arvu põhjal! Kui see on muutunud ja teete aruannet kaugema perioodi kohta, siis tuleb ekraanil olevasse % suhtuda selle teadmise alusel.

Järgnevalt kuvatakse aruannetes kasutatav hinde tüüp ja õpilaste kokkuvõte seda tüüpi hinnete põhjal. Õpilased on jagatud kolme gruppi:

 • Head hinded - õpilaste arv ja % kellel on ainult sellised hinded, mis ületavad hindeskeemides seatud "hea hinde" piiri.
 • Positiivsed hinded - õpilaste arv ja % kellel ei ole ühtegi puudulikku hinnet
 • Puudulikud hinded - õpilaste arv ja % kellel on kasvõi 1 puudulik hinne
 • klassi käitumise ja hoolsuse hinnete sagedustabel.

Head hinded

Delete

Pane tähele!

Gümnaasiumi kursusõppel olevate klasside jaoks peab olema valitud perioodiks Kõik, sest kursusehinded on oma tüübilt aastahinnetega võrdsed. 

Jaotuses kuvatakse õpilaste nimekiri, kelle kõik kokkuvõtvad hinded on hindeskeemis kõrgema väärtusega kui heade hinnete piir (Klassifikaatorid, Hindeskeemid). Näidatakse "heade hinnete" alumist %-piiri ja hinnete sagedust.

Iga õpilase jaoks on toodud tema hinnete sagedus. Et me ei soovinud lisada kahte erinevat hindepiiri (heade hinnete ja väga heade hinnete jaoks), siis leiab väga hästi õppivad õpilased selle tabeli abil üles.

Delete

Puudulikud hinded

Tegu on veerandi/kogu aasta väljavõttega puudulike hinnete aruandest. Ülevaate saamiseks on aruannet täiendatud:

 • on välja toodud puudulike hinnete % õpilase kõigist hinnetest (valitud õppeperioodi hinnetest või kogu aasta kokkuvõtvatest hinnetest)
 • puuduliku hinde real on link Lisainfo, mis avab õpilase selle päeviku valitud perioodi hinnete detailvaate.

Aruandesse tagasi viib vajutus lingil Tagasi.

Delete

Puuduvad hinded

Leitakse need õpilased, kellel puudub mõni kokkuvõttev hinne ja näidatakse päevikud ja õpetajad, kelle poolt hinne lisamata on. Puuduv on selline hinne, kus päevikus on perioodihinde või aastahinde või eksamihinde veerg olemas, aga õpilasel selles veerus hinnet ei ole.

Puuduvate hinnete kontroll on eriti kasulik gümnaasiumiklasside klassijuhatajatele, sest kursuseid, mille hindeid kontrollida tuleb, on palju. 

Delete

Õpilaste liikumine

Siin tuuakse välja need õpilased, kelle kohta leiti aruande ajavahemikul kas kooli astumise või koolist lahkumise otsus. Kui otsus on korrektselt vormistamata (ei ole lisatud kuupäeva) siis õpilasi aruandesse ei kuvata.

Delete

Otsused ja käskkirjad

väljavõte õppenõukogu otsuste aruandest. Kuvatakse valitud perioodi kuupäevadel või terve aasta jooksul klassi õpilastele sisestatud otsused.

Delete

Arenguvestlused

Näidatakse õpilased, kellega valitud perioodil on läbi viidud arenguvestlus (vestluse protokoll on alla kirjutatud) ning kuvatakse vestluse toimumise kuupäev.

Delete
Delete

Hea teada!

Aruande lõpus on toodud selgitused.