Töökava struktuur ja hindelised ülesanded/kontrolltööde märkimine

Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks: 

 • Teemasid on vähemalt üks, need aitavad töökavast lihtsamalt vajalikku infot leida. 
 • Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. 
 • Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd. 

Töökava aknas on võimalik avada kõik teemade alamteemad. Klikkides Ava kõik näidatakse kõikide teemade alamteemad. Selle eelvaate sulgeb Sulge kõik. Ühe teema avamiseks klikkige teema real Ava teema. 

Töökava teemade avamine

Töökava teema on seda strtuktureeriv element. Igas töökavas on vähemalt üks teema, aga neid võib olla rohkem. Töökava teemat lisades/muutes saate kirja panna:

 • Teema pealkiri (nimetus) - kohustuslik info.
 • Teema kestvus (tundi) - kohustuslik info. Teema planeeritud kestvus tundides lahutatakse maha töökava üldisest planeeritud kestvusest. Nii on kogu aeg näha, kui palju töökavast juba täidetud on.
 • Teema kirjeldus:
 • Õpitulemused:
 • Põhimõisted:
 • Salvesta kinnitab töökavas muudatuse või tekitab töökavasse uue teema. Katkesta tühistab tegevuse.

Töökava teema muutmine/täiendamineTöökava alamteemad on üksikuteks tundideks või tundide grupiks või õppenädalateks planeeritud töö kirjeldus. Et töökava oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea kirjutada töökava lahti üksiku tunni detailsuseni.

Delete

Töökava elementide kustutamine

Töökava kõiki elemente saab igal ajal kustutada, hoolimata sellest, kas töökava on seotud päevikuga või mitte. Kustutamist ei ole võimalik tagasi võtta!

Töökava teema kustutamine kustutab kõik selle teema alamteemad ja ülesanded.

Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada) Järjesta ümber nupu abil.

Töökava alamteemade kuvamineIga alamteema jaoks saab panna kirja:Töökava alamteema muutmine/täiendamine

 • Kuvatakse, millise teema alamteema see on.Teema saab valides olemasolevate hulgast valides muuta. 
 • Alamteema - kohustuslik väli. Alamteema nimetus on eeltäidetud teema nimetusega. Alamteema nimetus kantakse ainepäevikusse kui tunni teema.
 • Alamteema kasutamise eeldatav aeg. Õpetaja saab otsustada, kas lisab tekstiväljale tunni numbri, märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Alamteema kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse tunnikirjeldusena. Võimalik kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta
 • Kodune ülesanne - koduse ülesande kirjeldust saab kasutada ainepäevikus koduse ülesande kirjelduse täitmiseks.
 • Määrake ülesande lahendamiseks eeldatavasti kuluv aeg. See on nähtav vaid Teie kolleegidele. 
 • Salvesta lisab alamteema töökavva; Katkesta kustutab selle.

Hindelised ülesanded / kontrolltööd

Et oma töö planeerimine oleks täielik ning seda oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea töökavasse lisada ka kontrolltööd. Töökavas hindelise ülesande/kontrolltöö märkimineIga hindelise ülesande / kontrolltöö jaoks saab panna kirja:

 • On näha, millise teema kontrolltöö see on. Kui on vaja, saab teemat muuta.
 • Pealkiri - kohustuslik väli. Kontrolltöö nimetus kantakse ainepäevikusse kui kontrolltöö teema.
 • Kontrolltöö tegemise eeldatav ajakava. See on tekstiväli, õpetaja ise otsustab, kas märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Märkeruut, et näidata, kas tegu on kontrolltöö või hindelise ülesandega.
 • Kontrolltöö kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse kontrolltöö kirjeldusena. Siin saab kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta.
 • Määrake ülesande lahendamiseks eeldatavasti kuluv aeg. See on nähtav vaid Teie kolleegidele. 
 • Salvesta lisab alamteema töökavva; Katkesta kustutab selle

Töökava teemadeks jagunemise muutmine

Võib juhtuda, et õpetaja otsustab muuta töökava struktuuri, lisada teemasid, olemasolevad alamteemad ja kontrolltööd paigutada teise teema alla. Kindlasti on vaja teemade vahel tundide ja ülesannete ümber tõstmist siis, kui õpetaja kopeerib oma töökava olemasolevast päevikust - kõik tunnikirjeldused, kodused ülesanded ja kontrolltööd lisatakse esmalt ühe teema alla.

Töökava teemadeks jagunemise muutmiseks on kaks võimalust:

 • Ükshaaval: 
  • Vajadusel lisada uus teema
  • Valida teise teemasse üle viidav alamteema või kontrolltöö, avada selle muutmine
  • Valida alamteema muutmise vormilt see teema, kuhu ta kuuluma peaks.
 • Grupiliselt:
  • Kui vajalikku teemat veel ei ole, lisada uus teema (teemad)
  • Avada teemade muutmise aken Muuda teemat
  • Valida see teema, kuhu osa avatud teema alamteemasid (kontrolltöid) kanda soovite
  • Kasutada märkeruute ja edasi/tagasi nooli, et kanda alamteemad (kontrolltööd) ühest aknast teise.
  • Tulemuse salvestab Salvesta.

Töökava teemade muutmine