Arenguvestlused

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik vestlus, mille eesmärk on koostöö lapse arendamiseks. Enne arenguvestluste algust koostab kooli juhtkond küsimustik(ud). Lapsevanemale ja õpilasele saadetakse kutse, märgitakse küsimustikus eeltäidetavad küsimused, et  mahukamad või pikemat analüüsi nõudvad vastused kodus ette valmistada. Küsimustik on vestluse selgroog, aga ei tohiks dikteerida vestluse käiku.

Vestluse alguses sisestatakse osalejad; vaadatakse üle eelmisel arenguvestlusel seatud eesmärgid ning vastatakse küsimustele. Vestluse lõpul vaadatakse üle nädala ajakava ning lepitakse kokku õpilasele seatavad eesmärgid järgmiseks perioodiks. Vestluse tulemusena koostatakse kirjalik kokkuvõte ehk protokoll, millest on hea lähtuda järgmisel arenguvestlusel. Eraldi tuleb rõhutada protokolli (nagu kogu arenguvestluse) konfidentsiaalsust - iga protokolli avamine logitakse!

Arenguvestlus toimub nelja rolli koostöös:

õpilane

lapsevanem

õpetaja (klassijuhataja)

 • Klassi arenguvestlused - uue vestluse avamine ühe või mitme klassijuhataja poolt
 • õpilaste (vanemate) vestlusele registreerumine ja ettevalmistuste jälgimine
 • uute vestluse aegade lisamine
 • meeldetuletuste ja teadete lisamine õpilastele
 • eeltäidetud küsimustike vaatamine
 • Vestluse protokoll - vestluse läbi viimine
 • Arenguvestluse aruanded
 • Varasemate vestluste protokollid; vestluse protokolli vaatamiste logi


koolijuht (küsimustiku koostaja ja vestluste tulemuste analüüsija)

 • Küsimused: lisamine kooli küsimuste andmebaasi
 • Küsimustike koostamine, haldus
 • Arenguvestluse aruanded
 • Varasemate vestluste protokollid; vestluse protokolli vaatamiste logi