Kujundava hindamise tunnistuse täitmine ainepäevikus

Kui klassijuhataja on oma tunnistuse malliga ja seal olevate õpitulemustega rahul, siis saadab ta tunnistuse õpetajatele täitmiseks. Tunnistuse avaldamisega kaasnev teade tuleb õpetaja uudisvoogu. 

Oma ainepäevikus näeb õpetaja õpilaste nimede taga märkeruudu kujulist ikooni. 

Ikoon kuvatakse iga õpilase kohta, sest võib olla, et päevikus on õpilased, kellele on kujundava hindamise tunnistus avatud ja õpilased, kellel tunnistust ei ole. Ikoon kaob ka siis, kui tunnistus on alla kirjutatud, s.o. õpetaja osa selle täitmisel on lõppenud. 

Koha tunnistuse täitmiseks leiab õpetaja õpilase detailvaates. 

Õpilase uudisvoog on jagatud kaheks: paremal on hinded ja hinnete kommentaarid, vasakul täitmist ootav grupp; muutmise avab klikk nupul Muuda. Kui gruppi on juba hinnangud lisatud, on need näha, õpetajal on nupp Muuda olemas kuni tunnistuse alla kirjutamiseni. 

Hinnangu lisamine oleneb selle tunnistusega seotud hindamise meetodist.

Osaoskustega tunnistusele hinnangu lisamine

Kui valitud on osaoskuste hindamine, siis saab iga õpitulemuse kohta valida saavutatuse määra kooli seatud klassifikaatorist.

Uudisvoog on jagatud kaheks: paremal uudisvoog, vasakul kujundava hindamise tunnistuse selle päevikuga seotud hinnangute grupp või grupid (kui päevikuga on seotud mitu gruppi). Muuda nupp avab hinnangute ja kommentaari lisamise ning muutmise vormi.

Iga osaoskuse real on rippmenüü oskuse saavutatuse hindamiseks. Kasutatavad märgid ning nende järjestus on määratud Klassifikaatorite menüüst. Ka osaoskustega tunnistusel saab õpetaja lisada oma hinnangutele kommentaari. Kommentaari välja saab näiteks kopeerida tagasisidet, mis on hinnetele lisatud ja mida õpetaja näeb kujundava hindamise grupi kõrval uudisvoos.

Hinnangu sisestamise lõpetab vajutus Salvesta. Õpetaja saab oma ainepäevikus olevaid kujundava hindamise tunnistuse gruppide sisendit muuta seni, kuni klassijuhataja tunnistuse allkirjastab. 

Kui klassijuhataja on õpetaja sisendit muutnud, siis näeb õpetaja muudetud sisu, aga ei saa sellise muutmise kohta mingit täiendavat teadet! 

Lausete valikuga tunnistusele hinnangu lisamine

Kui tunnistuse täitmise meetod on lausete valikuga hindamine, siis lisatakse iga õpetaja poolt valitud lause kommentaari välja. Päevikus on näha olemasolev kommentaar või selle puudumisel tekst Kommentaare ei ole lisatud. Nupul Muuda vajutamine avab lausete valiku vormi. 

Iga lause taga on nool, mille vajutus viib selle lause kommentaari välja seal olemas oleva teksti lõppu. Sama lauset võib valida mitu korda. Õpetaja koostabki oma hinnangu kasutades eeldefineeritud lauseid ja õpilase hinnetele lisatud kommentaare. Teksti saab sobivaks ja sujuvamaks muuta. Kogu teksti võib ka otse kommentaari aknasse kirjutada. 

Hinnangu lisamise lõpetab vajutus Salvesta

Õpilase lisatud hinnangu nägemine

Kui tunnistus on avatud kodule täitmiseks, siis näeb aineõpetaja õpilase poolt lisatud hinnanguid oma õpitulemustele. 

Lausete valikuga tunnistusel on näha õpilase kommentaar ja õpetaja oma. 

Õpetaja kommentaar on ilma nimeta, õpilase omal on nimi lisatud. Lapsevanema kommentaari aineõpetajale ei näidata! Kui avada sisend muutmiseks, õpilase kommentaari ei kuvata. 

Osasoskustega tunnistusel kuvatakse õpilase sisestatud hinnangud oma õpitulemustele koos õpetaja hinnangutega. Kui õpetaja ei ole veel oma hinnanguid lisanud, näeb ta ainult õpilase omi. 

Kui õpetaja avab tunnistuse muutmiseks, kuvatakse vaid õpetaja enda lisatud hinnangud. 

Klassijuhataja näeb tunnistuste täitmist 

Klassijuhataja Kujundava hindamise aknas on näha kogu tunnistusele lisatud info. Iga grupi juures oleva nupp Muuda avab info täiendamise ja parandamise võimaluse. 

Delete

Hea teada!

Klassijuhataja saab muuta kõiki sisendeid - õpetajate, laste, lapsevanemate omi. Nii ei pea klassijuhataja kinnitama tunnistust, milles on kirjavead või ebasobiv sõnastus. 

Päevikust varem täidetud tunnistused

Kui tunnistus on alla kirjutatud, kaob päevikus kujundava hindamise tunnistuse märk õpilase nime tagant. Sellise õpilase detailvaadet avades on detailvaade tavapärases laiuses. Kui vajutada ikoonil Kujundav hindamine, avatakse taas kujundava hindamise vaade. Seal näeb õpetaja linki Varem täidetud tunnistused. Lingil vajutades avatakse kõik selle päeviku sellele õpilasele seni antud hinnangud. 

Kokkuvõte

Iga aineõpetaja saab oma ainepäevikust, tuginedes õpilase saavutustele, anda hinnangu tema õpitulemustele. 

Kui ka klassijuhataja on ise aineõpetaja, soovitame siduda oskuste grupid päevikutega ja sisestada oma hinnangud päevikutest.