Tunnistused

eKoolis on kolm tunnistuse vormi (kujundust), kus samadele hinnetele lisatud info on erinev. Traditsioonilisele hinnete tabelile lisaks saab kuvada tunnistuse koos ainekursuste nimetuste ja õpetaja kommentaaridega (Tunnistus 2) ning kujundava hindamise tunnistuse (Tunnistus 3). Lisaks saab eKoolis koostada kujundava hindamise tunnistuse, millest on eraldi artiklid. 

Tunnistused kuvatakse ekraanile ja saadetakse printerissse ilma vahefaili vajaduseta. Kogu klassi tunnistused saab korraga välja trükkida, eKool hoolitseb lehevahetuste eest.

 Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumiik, tulemus oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on tunnistuse lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavalt lehelt päiste / jaluste eemaldamine.

Tunnistuste juures tuleks meeles pidada, et:

 • tunnistusele tulevad need ained, mille ainekaardil on märgitud, et hinnatakse perioodi / aasta / kursusehindega
 • kui samas õppekava aines (mille nimetus tuleb tunnistusele) on hinded välja pandud rohkem kui ühele kursusele, siis eraldatakse need kaldkriipsuga
 • Igal tunnistuse trüki eel saab valida sellel kuvatavad elemendid - hoolsuse, käitumise hinded, allkirjade lisajad jms.
 • tunnistusele lisatud puudutud ja hilinetud tundide reas on veerandi jooksul (veerandi kuupäevade vahemikus) puudutud tundide arv, kaldkriipsuga on eristatud põhjuseta / põhjusega puudumised (s.o. kaldkriipust vasakul olev arv märgib põhjuseta puudumisi).
 • kui kool ei hinda käitumist / hoolsust, siis nende hinnete ruudustiku tunnistusele ja tunnistusega seotud valikutesse ei tule
 • kursustena õppiva klassi tunnistus on erinev perioodidena õppiva klassi tunnistusest (vahet teeb eKool).
 • klassijuhataja käitumise / hoolsuse hinnete kommentaarid lisatakse tunnistusele Märkuste alla.
 • kui õpilane on aasta jooksul sooritanud iseseisva töö, lisatakse tunnistusele selle hinne, teema, hinde kommentaar. See juhtub automaatselt, hinde tüübiks peab olema päevikus valitud Teist liiki kokkuvõttev hinne ja hinne peab olema lisatud nagu iseseisva töö hinne.
 • kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.
 • Tunnistuse kuvamisel ja trükkimisel saab teha valiku õpilaste hulgast, trükkida välja vaid osade õpilaste tunnistused.
Delete

Hea teada!

Klassijuhataja näeb vaid käimas oleva õppeaasta tunnistusi, eelmiste aastate tunnistusi saab avada koolijuhi rollis.

Delete

Kodu näeb kõiki tunnistusi

Õpilane ja lapsevanem näevad oma eelmiste aastate tunnistusi samamoodi nagu kool, aga seda vaid seni, kuni õpilane selles koolis õpib. 

Tunnistused

Kõige traditsioonilisem tunnistus on leitav Aruanded -> Kokkuvõtvad hinded -> valikuga Tunnistused

Tunnistusele kuvatava info valikuks on lisatud 5 filtrit: 

 • Õppeaasta valik (ainult koolijuhile, õpilasele endale, lapsevanematele)
 • Klassi valik (klassijuhtajale on tema klass kohe avatud)
 • Tunnistusele kuvatavate elementide valik. Valida saab puudutud tundide, hilinemiste, hoolsuse ja käitumise andmete kuvamist ning allkirjade lisamist. 
 • Et koolist lahkunud õpilased ei segaks kogu klassi tunnistuste korraga välja trükkimist, on vaikevalikus vaid hetkel klassis õppivad lapsed. Lahkunud õpilaste tunnistusi või ainult osa õpilaste tunnistusi saab valida vastava filtriga
 • Vaikimisi on kuvatud kogu klassi tunnistused. Kui valida õpilane, kuvatakse ja trükitakse vaid üks tunnistus. 

Tunnistusele on võimalik lisada koolijuhi allkiri. Sellest saab lähemalt lugeda järgnevast artiklist: "Koolijuhi alllkirja lisamine tunnistusele".

Tunnistus koos kommentaaridega (Tunnistused 2)

Tunnistused 2 annab Teile erinevas vormis tunnistuse,  kuvatakse õpetajate hinnetele lisatud kommentaarid (kui neid on).

Koostamine toimuv samasuguse kuvatava info valiku filtritega nagu Tunnistused aruanne. 

Tunnistuse esimene info on õpilase, õppekava ja õppeaasta kohta. Järgneb puudutud ja hilinetud tundide tabel õppeperioodide kaupa.

Seejärel kuvatakse ainete kaupa perioodihinded ja aastahinded ning eraldi ridadel õpetajate kommentaarid. 

Tunnistus lõppeb hoolsuse ja käitumise hinnete, õppenõukogu otsuste ning tunnistusel oleva info selgitustega.

Delete

Kujundava hindamise tunnistused (Tunnistused 3)

See tunnistuse vorm on sarnane Tunnistused 2 vormile, erinevusena ei näidata siin aineid / ainekursuseid, millele ei ole (veel) kokkuvõtvat hinnet lisatud. 

Tunnistuse alguses on teistele vormidele sarnased filtrid. Tunnistus algab puudutud ja hilinetud tundide tabeliga.

Järgnevad ainete ja ainekursuste hinded, hinne ja hinde kommentaar on samal real, info algab õppeperioodi nimetusega ja hindetüübiga. 

Tunnistus lõppeb hoolsuse ja käitumise hinnete, õppenõukogu otsuste ning tunnistusel oleva info selgitustega.

Delete

Nupp Prindi aruanne avab brauseri trükivaate kujundamise standardse ja printerist oleneva seadete akna. Kindlasti tuleks eemaldada päised ja jalused; lehe orientatsioon peaks olema portrait (horisontaalpaigutus). Tunnistus võib olla trükitud mitmele lehele, seda ei skaleerita A4 lehele mahtuvaks.