Õpilasraamat

Õpilasraamat on igas koolis õpilaste arvestuse dokument, mis sisaldab õpilaste üldnimekirja ja iga õpilase lehekülge. Õpilasraamatus on võimalik lisada infot õpilase kohta: õpilase ja lapsevanema andmeid, kooli sisseastumise ja lahkumise andmeid, õppimistulemused, õpilase tunnustused ja kooliastme lõputunnistused. Õppekava all on nähtav eelnevate õppeaastate hindeid, vajadusel on võimalik täiendada/juurde lisada teise kooli hindeid kui õpilane vahetab kooli. Kui õpilane lahkub/lõpetab kooli, on võimalik eKoolist teha vastava õpilase väljavõte, et see edasi toimetada järgmisesse kooli.

Õpilasraamat on paigutatud koolijuhi ja klassijuhataja jaoks ning selle leiate:

 • Koolijuhina valige Kooli lehelt  menüüst Otsused ja Õpilasraamat - avaneb Õpilasraamatu leht. Koolijuht näeb kõiki klasse ja saab teha otsingut.
 • Klassijuhatajana otsige õpilast Kooli lehelt  galeriist Õpilased valides õpilase, avate Õpilase kaardi. Õpilase kaarti avades on menüüribal Õpilasraamat. Klassijuhatajale kuvatakse ainult tema klassi(de) õpilased. 

Õpilasraamat õpilase enda ja tema vanemate jaoks:

 • valides Lapse lehelt menüüst Õpilasraamat, kuvatakse vaid nende koolide õpilasraamatuid, kus õpilasel on kehtiv roll. Rohkem lugemist artiklist  Opilasraamat kodule.

Delete

Hea teada!

Õpilasraamat kogub HTM määrusega ette nähtud info sama määrusega kinnitatud vormis.

Õpilase otsing

Koolijuht näeb kõiki klasse ja saab teha otsingut. Õpilast otsitakse üle kõigi nende laste, kes kunagi on Teie koolis õpilase rollis olnud. Seega on võimalik leida infot ka nende õpilaste kohta, kes koolist lahkunud on või kooli lõpetanud on. 

Otsing toimub:

 • Õpilase perekonnanime järgi: sisestada tuleb täpne nimi, suur- ja väiketähed ei pea olema täpselt õigesti.
 • Õpilase isikukoodi järgi: esitada tuleb täpne isikukood.
 • Õpilase numbri järgi

Õpilase nimi on vaikeotsinguks. Kui otsite isikukoodiga, tuleb klõpsata parempoolsel lingil: Isikukood, kui aga otsite õpilase numbriga, siis klõpsake parempoolsel lingil: Õpilase number. Pöörake tähelepanu, et oranz joon tuleb valiku alla.

Õpilasraamatu sisukord klassi järgi

Koolijuhi vaates on koolis praegu õppivad õpilased sorteeritud klasside kaupa. Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi nimekiri: Õpilase nimi, Isikukood, Õpilase number ja praegune staatus Aktiivne. Kui õpilane on koolist lahkunud, siis staatust ei ole. Iga õpilase real on nupp Ava õpilasraamat ja Ava profiil

Õpilase andmete lehekülg

Andmed kanduvad automaatselt õpilase õpilasraamatusse: õpilase isikuandmed, lapsevanema(te) kontaktaktandmed, kooli astumise ja koolist lahkumise info, õppekavad ja klassid, tunnustused ning Lõputunnistuse andmed. Kui õpilane on teisest koolist saabunud, saab ka neid hindeid lisada oma kooli eKoolis õpilase õpilasraamatusse.

Õpilase isikuandmed ja lapsevanemate lisamine

Delete

Õpilase ja tema vanemate andmete muutmine

Õpilase ja tema vanemate andmete muutmine toimub Õpilase kaardilt galeriist või Õppeaasta lehelt, mitte õpilasraamatust.

Iga õpilase andmete kokkuvõte algab andmete lehega, kus kirjas:

 • Nimi, isikukood (õpilasraamatu päises)
 • Muudetavate andmete plokk: Õpilase number õpilasraamatus, Sünnikoht, Kodune keel
 • Õpilase kontaktandmete leht
 • Kuvamise ajal kehtiva rolliga lapsevanemad. Võimalus lisada lapsevanemate andmed, kes ei ole eKooli kasutajad

Lapsevanemate lisamine

Õpilasraamatusse saab klassijuhataja või koolijuht lisada neid lapsevanemaid, kes ei ole eKoolis õpilase vanema rollis. Nende lisamine täiendab koolis nõutud andmeid, aga ei anna neile (lapsevanemale) juurdepääsu lapse õppeinfole.

Lapsevanema lisamiseks:

 • Vajutage lingil +Lisa lapsevanemate sektsiooni päises
 • Valige lisatava Vanema roll lapse suhtes
 • Sisestage otsingusse Lapsevanema nimi või osa sellest ja käivitage Otsing. See on vajalik, et kontrollida lisatava lapsevanema võimalikke juba olemas olevaid seoseid koolis. Otsing tuleb teha ka siis, kui olete kindel, et seda vanemat koolis enne ei ole olnud.
  • Kui leiate õige inimese, märgistage tema ees olev väli ja vajutage Lisa. Vanem lisatakse õpilasraamatusse ja õpilase kaardile seos.
  • Kui Te õiget inimest ei leia, valige nimekirja all olev uue vanema lisamise link Kui Sa ei leidnud õiget vanemat, lisa palun uus.
 • Uue vanema lisamine avatakse uues aknas, seal olevad väljad tuleb täita infoga. Kohustuslikud väljad on: lapsevanema roll õpilase suhtes, tema nimi, isikukood, välja-andja riik. Kõigi teiste väljade täitmine on vabatahtlik. Kui mingi info saab teatavaks hiljem (aadresis muutus näiteks), siis saab seda muuta Õppeaasta -> Õpilase kaardilt avataval lapsevanema kaardil.
 • Salvestage lapsevanem.
Delete

Kooli astumise ja koolist lahkumise info

Õpilase andmete lehe järgmine tabel lubab lisada ja muuta kooli tulemise ja koolist lahkumise kohta käivat infot. Klõpsates lingil +Lisa avaneb Otsus aken, kus saate teha vastavad sissekanded.

 • Kooli astumine, mis on toimunud peale sügist 2015, on tabelis olemas. Võimalik muuta andmeid ning märkida eelmise kooli või lasteaia nimetus vabatekstina. Muudatusi saab teha klassijuhataja ning koolijuht. Varasemaid kooli asumisi saab lisada.
 • Koolist lahkumine, mis on toimunud peale sügist 2015 on samuti tabelis olemas. Sellele kirjele saab Muuda nupuga lisada infot nagu koolist lahkumisel saadud dokumendid, järgmise kooli nimetus jms.
Delete

Lahkus koolist

Kui õpilane lahkub koolist, lisage talle lahkumise otsus Õppeaasta -> Klass -> lisage linnuke Õpilase ette olevasse märkeruutu -> vajutage nuppu Otsus -> ja määrake loendist Otsus.

Lugege rohkem artiklist "Uus õppeaasta: Õpilaste klassi muutmine. Õpilased lõpetavad kooli" -> "Õpilased ei jätka õppimist koolis"

Kooli astumised ja lahkumised on ajalises järjetuses ja neid võib olla mitu.

Delete

Õppekavad ja klassid

Järgmises plokis esitatakse need andmed, mis eKoolis selle õpilase õppekavade kohta on. Õppekavadel õppimised kogutakse kokku õpilase isikukoodi alusel, sarnaselt õpimapile. Iga õppekava jaoks on eraldi rida, lisaks õppekava nimetusele kuvatakse klassid, milles õpilane sellele õppekaval on õppinud ning märgitakse praegu aktiivne õppekava. Iga õppekava hinnetelehe avamine toimub selle õppekava realt nupuga Näita hindeid.

Delete

Tunnustused

Õpilase andmete lehe allosas saab lisada õpilasele tunnustusi - neid võib olla mitu. Uue tunnususe lisamiske klõpsake linki +Lisa. Saate sisestada pikema teksti, mille eest tunnustust jagatakse ja lisate kuupäev. Juhul kui tunnustuses on kirjaviga, võimalik seda parandada Muuda lingi abil.

Delete

Lõputunnistuse andmed

Kui õpilane saab kooliastme lõputunnistuse, saab sellel lehel lisada tunnistuse numbri ja välja-andmise kuupäeva.

Trükivaates lisandub õpialse allkirja koht, seega saab õpilasraamatu lehe koos kõigi vajalike andmetega välja trükkida ning sinna allkirja võtta ning siis raamatu lehe "igaveseks säilitamiseks" allaes hoida.

Delete

Teisest koolist saabunud või saadetud hinnete väljavõtted

Õpilase andmete lehe lõpetab teise kooli saadetud või sealt saadud hinnete väljavõtete tabel. Tabelit kuvatakse vaid siis, kui sellisesid väljavõtteid on olemas. Kuvatakse kooli nimi, väljavõtte koostamise või saamise aeg ning võimalus seda avada ja seal olevaid andmeid vaadata.

Hinneteleht

Delete

Hinnetele lehe erinevus!

Hinneteleht on gümnaasiumi ja põhikooli õppekavadele erinev. Vormi valik oleneb õppekava toimumise viisist: kursustena või perioodides.

Gümnaasiumi õppekava hinneteleht sisaldab kursuse, eksami ja lõpuhindeid ning riigieksamite punkte. Tabelis on ainult kõigi päevikute kokkuvõtvad hinded. Lukustamata päevikute hinded on mustad, lukustatud päevikute hinded on sinised ja toimivad lingina. Hindel vajutades näete selle detailset infot.

Põhikooli õppekava hinneteleht on avatav kahes vaates: vaikimisi näidatakse ainult aastahinnete (ja eksamihinnete) vaadet. Soovi korral saate avada täpsema vaate, klõpsates nuppu Näita perioodihindeid.

Ridades kuvatakse ainult need ained, kus on saadud vähemalt 1 hinne. Iga õppeaasta kohta avatakse veerg, mille päises näha nii õppeaasta nimetus kui ka mitmendas klassis õpilane sel aastal õppis. Kui ta õppis kahes klassis, siis on aasta kohta kaks veergu.

Eraldi tabelina on õpilasraamatus iseseisva töö hinded. Tabelis on töö tüüp, hinne, teema ning muu hindega seotud info.

Kui õpilasel on hindeid, mille seos õppekavaga puudub (näiteks teisest koolist üle kantud hinded, millel ei ole vastavust uue kooli õppekavaga), siis on need toodud hinnete tabeli all eraldi tabelina. Iga hinde saab aine seose muutmise kaudu põhitabelisse üle viia.

Delete

Hinnete muutmine ja kustutamine

Igal lukustatud päeviku (sinisel) hindel vajutamine avab selle hinde detailvaate. Aknas on näha ka hinde Muutmise ja Kustutamise lingid.

Delete

Pane tähele!

Õpilasraamatust ei saa muuta hinde väärtust, saab muuta tema seost õppekavaga (ainekursus, aine).

Delete

Teise kooli hinnete lisamine

Teisest koolist paberil saabunud õpilasraamatu väljavõttel olevate hinnete sisestamiseks tuleb vajutada vastaval nupul Lisa teise kooli hindeid, mille leiate aine hinnete tabeli üleosas. 

Avatakse lisaaken, kus saab:

 • Päises vahetada õppeaastaid (loetelus on need aastad, mille jooksul kool on eKooli kasutanud)
 • Tabeli ridades on õppekava ained. Kui teise kooli väljavõttel olevat ainet tabelis ei ole, tuleb selle hinne lisada kui õppekavaga mitte seotud hinne teisel tegevuse kaudu
 • Tabelis on 2 veergu:
  • Perioodide toimuva õppekava jaoks (põhikool) aastahinde ja eksamihinde veerud
  • Kursustena toimuva õppekava jaoks (gümnaasium) kursusehinde ja eksamihinde veerud. Vajutus (pluss) märgil lisab uue kursusehinde jaoks veeru.

Hinded kannab õpilasraamatusse vajutus nupul Salvesta. Kohe kantakse hinded õpilasraamatusse. Korraga saab sisestada mitme õppeaasta hinded.

Kool saab saata oma hinded teise eKooli kasutavasse kooli eKooli abil. Selleks tuleb vajutada Hinnetelehel olevat nuppu Koosta õpilasraamatu väljavõte. Lahkunud õpilase õpilasraamatu väljavõtte koostamine on selgitatud eraldi artiklis.

Hinnete vastu võtmine algab koolijuhi rollis kasutaja jaoks Taotlused aknast. Hinded kantakse kohe õpilasraamatusse.

Delete

Õppenõukogu otsused

Hinnetelehe allosas on õppenõukogu otsuste loetelu.

Eelmiste aastate Õppenõukogu otsused leiate õpilase kaardilt. Nende muutmisest saab lugeda artiklist "Õpilasega seotud otsused"

Delete

Õpilasraamatu trükkimine

Õpilasraamat on välja trükitav sellisena, et nii andmete leht kui ka hinneteleht paigutuks mõlemad samale leheküljele ja mahutatakse sinna info hulgast hoolimata. Õpilasraamatu printimiseks klõpsake Prindi nupul ja valige, kas printida koos või ilma hinneteta. 

Delete

Soovitus

Kui õpilane lõpetab kooli või lahkub koolist, võiks tema õpilasraamatu lehe välja trükkida, sinna vajalikud allkirjad koguda ja siis leht arhiivi lisada. Nii on Teil olemas sama info paberkandjal.