Kujundava hindamise tunnistus

Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistuste vormid on Eesti koolides väga erinevad. eKooli moodulis püüdsime leida lahenduse, mis sobiks paljudele koolidele, aga kindlasti on koole, kelle välja töötatud protsess on meie pakutavast erinev.

Kujundava hindamise tunnistust koostades lähtusime järgmistest ideedest: 

 • Iga kool koostab oma grupid ja laused. Nii saab kasutada oma kooli traditsioonidele vastavaid osaoskusi ja hinnanguid. 
 • Lausete koostamine võib olla kollektiivne töö; tulemus on kasutatav kogu koolile. 
 • Klassijuhataja vastutab oma klassi tunnistuste sisu eest ja võib parandada kolleegide tööd.
 • Klassijuhataja saab otsustada, millise ajakavaga ja kui tihti tunnistusi koostab. 
 • Allkirjastatud tunnistus on dokument ja jääb kooli arhiivi. 

Iga kujundava hindamise tunnistuse täitmiseks saab kool valida kahe meetodi vahel:

 • Osaoskused: lisada igale lausepangas olevale osaoskusele saavutatuse kohta koolis kokku lepitud märgsüsteemis hinnang. 
 • Lausete valik: lisada lausepanka laused, millest õpetaja koostab õpilase saavutuste kirjeldamiseks oma hinnangu.
Delete

Hea teada

Et hindamise meetodi valik toimub iga klassi iga koostatava tunnistuse jaoks eraldi, saab kool neid meetodeid valida vastavalt iga tunnistuse vajadustest. 


Kujundava hindamise tunnistuse koostamine on protsess ning eeldab õpetajate ja kooli juhtkonna koostööd.

 1. Klassifikaatoritesse lisatakse osaoskuste hinnangute märgid (kui soovitakse neid kasutada)
 2. Kool lisab ühise lausepanga, osaleda saavad kõik õpetajad. Lausepank on kasutatav üle aastate, seda võib alati vajadusel muuta. Muudatused rakenduvad peale muutmist koostatud tunnistustele. 
 3. Tunnistuse koostamise algatab klassijuhataja (või koolijuht) kas üks või mitu korda õppeaastas. Valib hindamise meetodi, oskuste grupid, määrab seose päevikutega, kuidas kodu osaleb tunnistuse täitmisel.
 4. Klassijuhataja või koolijuht avaldab tunnistuse - tühi tunnistus saab nähtavaks kodule ja õpetajad saavad alustada täitmist. 
 5. Õpetaja täidab tunnistust ainepäevikust;  klassijuhataja täiendab ja jälgib tunnistust kujundava hindamise aknast. 
 6. Klassijuhataja ja koolijuht avab kodule tunnistuse täitmise. Kodu saab teavituse ja juurdepääsu rollipõhiselt täidetavatele gruppidele. 
 7. Klassijuhataja allkirjastab iga tunnistuse eraldi,  peale seda ei ole tunnistus enam muudetav. Saab tunnistuse trükkida. Allkirja lisamine teeb tunnistuse nähtavaks kodule. 
 8. Koolis on Aruannete aknas ja õpilase kaardil tunnistuste arhiiv.


I Lausepank

kool (juhtkond, klassijuhatajad, õpetajad) lisavad lausepanka hinnangute laused ja grupid. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Kujundava hindamise lausepank".

Järgnevad tunnistuse koostamise ja kasutamise sammud ja oma asukoha selles protsessis leiate ekraani ülaosas. Sammud on:

II Tunnistuse malli (mustandi) koostamine

kooli juhtkond ja klassijuhatajad koostavad enne iga uue tunnistuse täitmise algust Kujundava hindamise tunnistuse malli. Kui klass saab näiteks aastas kolm tunnistust, koostatakse kolm malli. Malli koostamise lõpetab tunnistuse avaldamine. Avaldamise otsus avab tühja tunnistuse nägemise kodule - õpilastele ja lapsevanematele. Tühi tunnistus paistab neile Hinnetelehe aknas. Lähemalt saab lugeda artiklist "Tunnistuse mall"

III Tunnistuse täitmine koolis

Esimeses etapis on tunnistus avatud koolis täitmiseks - õpetajad näevad oma ainepäevikutes võimalust tunnistusele ainepõhiseid hinnaguid lisada. Võimaluse lisandumisest annab märku kujundava hindamise ikoon nende õpilaste nime järgi, kelle tunnistus on avatud. Tunnistuse täitmisest ainepäevikus saab lugeda artiklist "Kujundava hindamise tunnistuse täitmine ainepäevikus"

Klassijuhataja ning koolijuht saab kogu aeg jälgida tunnistusele lisandunud sisendeid. Kodu (õpilane ja lapsevanem) ei näe õpetajate lisatud hinnanguid ja infot enne, kui tunnistus on allkirjastatud.

Klassijuhatajal on võimalik iga õpilase tunnistus avada eelvaatesse ja seda täiendada. Lisaks saab lugeda artiklist "Kujundava hindamise tunnistuse täitmise jälgimine ja tunnistuse muutmine"


IV Tunnistuse täitmine kodus

Kui tunnistuse mallil on märgitud, et õpilane või lapsevanem hindavad mõnda gruppi, siis otsustab kool, kas:

 • tunnistusest tehakse tühi väljatrükk hinnangute kogumiseks. Väljatrükk saadetakse koju või täidetakse koolis ja klassijuhataja kannab kogutud info tunnistuse vormile. Täpsemalt Tühja tunnistuse print
 • tunnistused avatakse kodu jaoks täitmiseks. Lapsevanemad ja õpilased saavad teate oma uudisvoogu ja e-postile ning lingi tunnistusele.

Kodu täidab tunnistust kuni klassijuhataja selle allkirjastab. Täpsemalt saab kodus kujundava hindamise tunnistuse täitmisest lugeda artiklist "Kujundava hindamise tunnistus õpilastele ja lapsevanematele

V Tunnistuse allkirjastamine

Allkirjastamine lõpetab tunnistuse koostamise ja koostab sellest dokumendi. Alla kirjutamine teeb tunnistuse kohe kodule nähtavaks, kodu saab selle kohta teate. Klassijuhataja saab vajadusel oma allkirja tagasi võtta. Ka selle kohta saab kodu teavituse. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Tunnistuse allkirjastamine ja trükkimine"

Delete

Hea teada

Tunnistusele allkirja andmise kohta saab kodu teate uudisvoogu; kui klasijuhataja allkirja tagasi võtab, tuleb uudisvoogu veel üks teade. 

Allkirjastatud tunnistus on nähtav Aruannete aknast nagu teisedki tunnistused. Tunnistuse väljatrükile on lisatud trükivaates vajalikud kujunduslikud väljad. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Kujundava hindamise tunnistuste arhiiv".


Laps ja lapsevanem näevad oma käesoleva ja eelmiste aastate tunnistusi lapse lehel Hinded aknas. Tunnistused on sorteeritud õppeaastate järgi. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Kujundava hindamise tunnistus õpilastele ja lapsevanematele