Iseseisva töö ja kooliastmehinded. Eksamihinded.

Artiklis juhendatakse õppeaasta lõpu tegevusi: eksamihinnete ja iseseisvate tööde lisamist päevikusse, kooliastmehinnete sisestamist lõpupäevikusse. 

Antud hindeid on vaja sisestada kui siis kord aastas, kuid erilist tähelepanu tuleks pöörata Teist tüüpi kokkuvõtvad hinde lisamisel. Kui ainepäevikus +(pluss) vajutades on sama tegevus ka Iseseisva töö hinde lisamisel siis hinde sisestus on erinev ja hinde kuvamine tunnistusel on samuti erinev.

Eksamihinded

Õpilased teevad eksameid ja saavad eksamihinded. Eksamihinnete sisestamise eelduseks on, et päevikuga seotud ainekaardil on märgitud ainekursuse hindamine eksamihindega. Kool võib otsustada kasutusele võtta perioodi lõpetavad eksamihinded (arvestuse hinded). Kui need on ainekaardil märgitud, siis on õpetajal võimalik neid sisestada analoogselt aastat lõpetava eksamihindega. 

Delete

Eksamihinne punktidega

Tulenevalt muudatustest põhikooli lõpetamisel on alates 2021.a võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga. Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi ja märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega. Õpetaja kannab sisse maksimumpunktid ja iga õpilase saavutatu. Hinnete üle kandmisel EHISesse lisatakse saavutatu % maksimaalsest

 1. Avage päevik, kuhu lisate eksamihinded.
 2. Eksamihinde lisamiseks klikkige +(pluss) märki, mille leiate päeviku ülemises vasakpoolses nurgas (õpilaste nimekirja kohal). Avanevas rippmenüüs valige Eksamihinne.
 3. Lisage eksami Kuupäev 
 4. Kui eksamit hinnatakse punktides, märkige Maksimumpunktid (seda võimalust hinnetega hindamisel ei pakuta).
 5. Soovi korral saate lükata hinde avaldamise kodule edasi, selleks lisage märkeruutu linnuke Lükka hinde avaldamine kodule edasi kuni: ja valige avaldamise kuupäev ja kellaaeg. 
  Hinde näitamise edasi lükkamine tähendab, et hinnet ei näidata lapsevanemale ja õpilasele. Kooli vaates on õpetaja, klassijuhataja ja koolijuhi jaoks kõik hinded endiselt näha.
 6. Klikkides Salvesta, tekitatakse päevikusse uus veerg Eksamihinne koos sisestatud kuupäevaga.
 7. Mitmele õpilasele eksamihinde sisestamiseks klikkige päevikus veeru päisel Eksamihinne. Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks. 
  Avatud vormi ülemises osas kuvatakse eksami Kuupäev ja Eksamihinne 
 8. Seejärel õpilaste nimekiri, kuhu võimalus lisada Hinne, milleks on saadud hinde väärtus; lisada saab Hinde kommentaari

  Salvesta lisab hinded päevikusse. Katkesta sulgeb hinnete sisestamise akna ja päevikusse eksamihindeid ei lisata.

 9. Täpselt samamoodi käib punktides hinnatava eksami tulemuste sisestamine. Vormi ülemises osas kuvatakse maksimumpunktid. Kui kool kasutab automaatset hindamist, siis on märgitud, kas eksamihinne läheb selles arvesse või mitte. 

 10. Päevikus kuvatakse punktidena sisestatud eksamitulemuste sisestust kujul Õpilase tulemus/maksimumtulemus, näiteks 95/100. Hindega hinnatud eksamid kuvatakse hindega. 

Delete

Korduveksami hinde lisamine

Kui soovite algset hinnet tunnistusel kuvada, lisage eKooli päevikus järeleksami tulemus kui teise hindena (sisestades lõpueksami hinde esimese hindena ja korduseksami hinde teisena). Kui aga muudate esmast eksamihinnet, kuvatakse tunnistusel järeleksami hinne.

Kui aga järeleksami maksimum punktid erinevad põhieksami maksimum tulemustest, soovitame lisada uue päeviku, sidudes sama ainekaardiga kui senine päevik ja kanda sisse ainult eksamihinne. Nii saate mõlemad eksamid paremini kuvatud.

EHISe lõputunnistuse hinnetelehele tuleb esimene hinne EISest, teise hinde lisate kooli poolt.

Eksamitulemus kuvatakse õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes. Punktidena hinnatud eksami tulemus on kujul õpilase punktid/maksimumpunktid; hindena esitatud eksamitulemus hindega. Märgitud on, et tegu on eksamiga.

Delete

Teist tüüpi kokkuvõtvad hinded: loovülesanne, uurimistöö, praktiline ülesanne

Igal ainekaardil on võimalik märkida, et selle kaardiga seotud päevikutes saab hinnata ka Teist tüüpi kokkuvõtva hindega ja määrata hindeskeem. Aeg-ajalt tekib vajadus lisada ainepäevikus kokkuvõtvaid hindeid, mis ei ole perioodihinded, eksamihinded, aastahinded, kursusehinded. Kuna sarnaste lisavõimaluste nimekiri võib olla pikk, ongi lisatud "vaba valik" - õpetaja ja kool otsustavad, kas sellist lisahinnet on vaja kasutada ja kuidas seda nimetada. 

Iseseisev töö (loovülesanne, uurimistöö, praktiline ülesanne) kantakse päevikusse kui teist tüüpi kokkuvõttev hinne. Õpetaja avab päeviku ja lisab teist tüüpi kokkuvõtva hinde veeru. 

Hinde nimetuse (arvestus, olümpiaad jms) lisab õpetaja, see võib olla kuni 16 sümbolit pikk. Hinde nimetust kuvatakse nii päevikus veeru päises kui ka õpilasele saadud hinde näitamisel uudisvoos. 

Igale lapsele saab lisada nüüd hinde või siis muuta olemasolevat hinnet. Hinne kuvatakse uudisvoos koos nimetusega. 

Teist tüüpi kokkuvõtvad hinded jõuavad aruanetesse, tunnistusele ja hinnetelehele. Hinnetelehel on need kuvatud Aasta/kursusehinde veerus, tunnistusel lisaveerus, kuhu kantakse ka eksamihinded. Teist tüüpi kokkuvõtvate hinnete tõttu ongi see veerg ilma selgitava päiseta. 


Delete

Iseseisvad tööd: loovtöö, uurimus või iseseisev töö

Tegu on teist tüüpi kokkuvõtvate hinnete lisavõimalusega. Hinde märkimiseks iseseisvaks tööks, s.o. kohustuslikult põhikooli või gümnaasiumi jooksul sooritatavaks ülesandeks tuleb:

 • märkida päevikuga seotud ainekaardil, et hinnatakse Teist tüüpi kokkuvõtva hindega
 • valida päevikus, et lisate teist tüüpi kokkuvõtva hinde. Hinde nimetuseks lisada näiteks Loovtöö, Uurimus, Iseseisev töö vms. 
Delete

Pane tähele!

Te ei saa sisestada iseseisvate tööde hindeid veerus, kõigile õpilastele samal vormil! Hinded tuleb lisada igale õpilasele eraldi, klikkides õpilase lahtril iseseisva töö hinnete veerus. 

 • Valida hinde detailvaates Lisa iseseisev töö

 • Saab määrata töö Tüübi, lisada hinde, töö Pealkirja ning Hinde kommentaari

Delete

Valige õige töö tüüp

Põhikool saab koostada vaid loovtöid; gümnaasium ainult uurimistöid ja praktilisi ülesandeid! Kui töö tüüp on jäetud valimata või on valitud vale tüüp, siis seda tööd EHISesse üle kanda ei saa.

Lisatud iseseisev töö on näha aruannetes (hinnetelehel, tunnistusel), õpilasraamatus ja õpilase uudisvoos. Hinnetelehel on hinne kuvatud aastahinnete veerus; tunnistusel aga eraldi kirjena.  

Iseseisva töö info lisatakse õpilasraamatusse eraldi tabelina.

Õpilase uudisvoos on iseseisva töö hinde kirje:

Delete

Hinde muutmine!

Iseseisva töö hinde muutmine või ülesande tüübi muutmine käib samamoodi nagu teistelgi hinnetel - avage hinne uuesti ja klikkige Muuda.

Delete

Kooliastmehinded ehk hinne lõpupäevikus

eKoolis on gümnaasiumi kooliastmehinnete sisestamiseks kasutuses Lõpupäevikud, leiate need kooli lehe Õppekava ja ainekaart sektsioonist. Valige õppekava, klikkige õppekava aine nimetusel, näete linki Lõpupäevikud.

Kui Teile vajalikus aines ei ole lõpupäeviku linki näha, pöörduge kooli eKooli administraatori poole, õppekavas on jäänud märkimata, et selles aines lisatakse kooliastmehindeid. 

Avage lõpupäevik, valige klass. 

Delete

Lõpupäevikus kuvatud õpilased

Klassi nimekirjas on iga valitud klassi õpilased, ka siis, kui nad õpivad erinevates õppekavades. Kui õpilased on mitmest õppekavast, on õppekava nimetus kuvatud õpilase nime all. Teise õppekava õpilastele "vale" õppekava lõpupäevikust hinnet lisada ei saa. Sellisel juhul peab õpetaja lisama hindeid mitme õppekava lõpupäevikutest. 


Lõpupäeviku ruudustikus on alati 3 viimase õppeaasta päevikutest kogutud kursuse ja eksamihinded.

Delete

Lõpupäevikus kuvatavad hinded

Kui õpilane on mõnel aastal eemal olnud (vahetusõpilaseks), siis on tema osa kursusehindeid nähtavad detailvaates.

Eksamihinnetele on joon alla tõmmatud. Kui hiirega peatuda mõnel hindel, siis kuvatakse hüpikaken, kust näete hinde tüüpi ja kursust, mille eest saadi. Õpilase detailvaate avamiseks vajutage õpilase nimel - näete õpilase KÕIKI selle aine kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.

Kui Teil on õigus kooliastmehinnet lisada, on vajaliku veeru päises ainenimetus sinine, sellel vajutades avatakse hinnete sisestamise aken. Tegevuse lõpetab vajutus Salvesta

Et riigieksami punktid jõuaksid õpilasraamatusse, tuleks need lõpupäevikusse sisestada. Vastav veerg on olemas, kui õppekava aine jaoks on punktide lisamine aktiveeritud. Kui ei ole, pöörduge oma kooli eKooli administraatori poole. 

Kursusehinnete arv on aine maht kursustes (lukustatud päevikutest saadud kursusehinnete arv). Käesoleva õppeaasta kursusehinded võetakse selles numbris arvesse ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud.

Lisaks kooliastme hindele saab vajadusel muuta, milline EHISe kursuste arv lisatakse EHISe  lõputunnistuste registrisse, lisatakse hinnete ekspordi xml failile. Kui Teil on õigus lisada kooliastmehinnet, on Teil ka õigus muuta EHISe kursuste arvu. Vaikimisi on see sama, mis kursuste arv eKoolis. 

Delete

Kokkuvõte

Artiklis tutvustati tegevusi, mida õpetajad harva teevad. Mitmete tegevustega seotud teiste rollide funktsionaalsus on lahti kirjutatud teistes artiklites. Soovitame küsimuste tekkides kasutada otsingut.