Hinnete kommentaarid

Hinde kommentaar on võimalus anda õpilastele tagasisidet õnnestumistest ja parandamist vajavatest teadmistest ja oskustest. Tihtipeale on õpetajal välja kujunenud oma lemmikkommentaarid (näiteks: Kahjuks ei lugenud Sa ülesannet enne alustamist hoolega läbi, seetõttu ei leidnud Sa õiget lahendust) ja vahetevahel saavad õpilased sama ülesande eest sarnaseid kommentaare. Võib olla kasulik kopeerida oodatavad õpitulemused kommentaariks (näiteks kujundava hindamise lausepangast) ja siis neid kasutada kontrolltöö hinnete kommentaarides.  

Hinnete kommentaaride salvestamine

Igas päevikus saate koguda hinnete kommentaare, mida siis kasutada järgmiste hinnete tagasiside andmisel. Otsing kommentaaride kogust käivitub vähemalt 3 tähe sisestamise järel 


Kui sisestatakse uus kommentaar, saab õpetaja selle vajutades +Lisa kommentaar kogumisse abil edasisesks kasutamiseks salvestada. 

1. Päevikus sisestatud hinnete kommentaaride kogu leiate päeviku alla Näita kommentaaride kogu loetelust. Avanemisel muutub sektsiooni nimetus Peida kommentaaride kogu

2. Salvestatud hinde kommentaaride kasutamist saate katkestada vajutusega märkeruudul Luba päeviku lausete kasutamist, mis asub kohe Lisa kommentaare all. Kui linnukest ei ole, siis hinde kommentaari sisestades kommentaaride kogust lauseid ei pakuta. 

3. iga kommentaari real on prügikasti ikoon. Selle vajutus kustutab kommentaari. Kommentaari ei saa muuta. Kui selles on viga, kustutage kommentaar ja lisage uuesti. 

4. Lisa kommentaar avab uue akna, kuhu saate lisada lauseid. Korraga mitme kommentaari lisamiseks kirjutage iga kommentaar eraldi reale. Mitme hinde kommentaari lisamiseks kommentaaride kogusse saate kasutada kopeerimist algsest asukohast ja kleepimist soovitud päevikusse. 

5. Salvesta lisab uued komentaarid päeviku kommentaaride kogusse ja saate neid hinde kommenteerides vaikimisi kasutada. Katkesta tühistab tegevuse ja sulgeb uute kommentaaride lisamise akna.

Kommentaaride kogumiku kohta sagedamini esitatud küsimused:

 • Miks kogumik on päeviku põhine? 
  See annab kommentaaride kasutamisele suurima paindlikkuse ning vähendab nende arvu; kogumikus on vaid selles konkreetses päevikus vajalikud laused.
 • Kuidas on kommentaaride kogumik seotud kujundava hindamise lausepangaga? 
  Seos tekib õpetaja tegevuse kaudu - õpetaja saab avada lausepangas vajaliku grupi; kopeerige sealt laused; avage päevikus kommentaaride kogumik; vajutage Lisa kommentaare ja kleepige kopeeritud kommentaarid vastavasse aknasse. Iga kommentaar paigutatakse eraldi lauseks. Kuna kaasa kopeeruvad delete nupu tekstid ja numbrid, tuleks need enne salvestamist kustutada.
 • Kuidas ma saan samu lauseid kasutada parallelklasside päevikutes? 
  Avage ühes päevikus oleva kommentaaride kogumik; kopeerige laused; avage teises päevikus kommentaaride kogumik; vajutada Lisa kommentaare ja kleepida kopeeritud kommentaarid vastavasse aknasse ja korrastada. Iga eraldi real lause paigutatakse eraldi kommentaariks.
 • Kas ma saan oma kommentaare kolleegiga jagada? 
  Jah, kasutage sama kopeeri-kleebi tegevusi päevikute vahel.
 • Kas ma saan järgmise õppeaasta päevikus kasutada samu lauseid? 
  Jah, kasutage sama kopeeri-kleebi tegevusi päevikute vahel.
 • Millal ma võin kogumikust kommentaari kustutada? 
  Kui olete sisestanud kommentaari, mida vajate ainult teatud aja (nt. mõne kontrolltöö hindele täienduseks), siis saate selle peale kasutamise vajaduse möödumist kustutada. Loomulikult jäävad kõik hinnetele lisatud tekstid alles.

Videojuhend: hinde kommenteerimine ja kommentaaride kogu täiendamine

Kokkuvõte

Õpetajal ei ole vaja iga õpilase iga kommentaari algusest lõpuni kirjutada. Veerus hinnetesisestamisel on mugav ühe õpilase kommentaar teistele kopeerida (need lastest, kellel töö hästi läks saavad erineva kommentaari kui need, kes tulemuse üle kontrollimata unustasid) aga saate kommentaarid ka salvestada, et neid edaspidigi kasutada.