Hinnete aruanded

Jooksvate hinnete aruannete kaudu saate jälgida veerandi jooksul tehtud töid ning õpilaste tulemusi. Siit saab ülevaate õpilastest, kellel on tekkinud õpiraskused või koguvad nad õpetajatelt märkusi. Õpilaste jooksvaid hindeid ja tähelepanu vajavad õpilased leiate Kooli lehelt -> Aruanded.

Hinneteleht

Hinneteleht on igapäevase õppetöö tulemuste jälgimise kõige olulisem töövahend. Hinnetelehe leiate avades Kooli lehelt -> Aruanded -> Hinded -> Hinneteleht. 

1. Koolijuht valib klassi ja õpilase, kelle hindeid vaadata soovib. Klassijuhatajal on ainult oma klassi õpilaste valik.


2. Õppeaine filter: Kõik, Aktiivne, Endised lubab näha ka nende õpilaste andmeid, kes klassi enam ei kuulu, aga kes sel õppeaastal seal on olnud. On oluline koolist lahkunud õpilaste aruannete saamiseks.

3. Filter Periood: lubab vaadata hindeid, kas kogu õppeaasta jaoks korraga (Aasta) või Valitud perioodide kaupa. Hinnetelehe perioodid leitakse kooli määratud kuupäevade järgi.

Delete

Perioodide valik!

Perioodide filter saab nähtavaks, kui olete esimese õpilase nime valinud. Vaikimisi on valikus käimas olev periood!

4. Filtriga Selgitus on võimalik juhtida hinnete ja puudumiste selgituste kuvamist. Samal real on Puudutud tunde kuvamise sisse / välja lülitamise valik.

Iga päeviku jaoks on rida hinnetega, eraldi on välja toodud kokkuvõtvad hinded (aasta või kursuse hinded, veerandihinded). Lisaks on näha selle perioodi märkamised õpilasele.

Hinnetelehti saab välja trükkida veebilehitseja Print käsuga nagu allpool selgitatud.

Delete

Murelapsed

Murelaste aruanne on klassijuhataja jaoks oluline töövahend. Aruandesse kogutakse klassi päevikutest need lapsed, kellel on selles päevikus saadud hinnetest vähemalt 33% puudulikud või kes on puudunud (põhjusega või põhjuseta) vähemalt 50% tundidest. Murelapsed leiate avades Kooli lehelt -> Aruanded -> Hinded -> Murelapsed

Koolijuht saab valida klassi ja vaadata murelapsi klasside kaupa. Klassijuhatajal on ainult oma klassi õpilaste valik. Pane tähele - klassi nimekirja ilmuvad ainult need õpilased, kellel kasvõi 1 päevikus on muret tekitav seis.

Lisaks on Perioodide filter: Aasta ja Trimestrid - seega saab ka aasta kokkuvõttes muret tekitavas seisus olevaid õpilasi. 

Delete

Oluline teada!

Gümnaasiumi ehk kursusõppel olevate klasside jaoks peaks olema selles aruandes valitud Aasta - muidu ei saa nende kursuste päevikutes toimuvast ülevaatlikku pilti.

Kui aruande all on legend Selgitus: loetelu koolis kasutatavatest hinnete ja puudumiste märkidest, saate legendi soovi korral välja lülitada. Selleks klõpsake filtris  Selgitus: lingil Ei.

Kogu klassi murelapsed kuvatakse samale ekraanile, neid saate ka eraldi avada (õpilaste nimed Õpilased filtri all) ja trükkida (veebilehitseja Print käsuga).

Delete

Pane tähele!

Kui Teie koolis ei leita üldse murelapsi, on määramata puuduliku hinde piir kooli klassifikaatorite alt. Palun pöördu oma kooli eKooli administraatori poole! On muidugi võimalik, et kõik lapsed õpivad hästi!

Delete

Märkused

Märkuste aruanne koostatakse alati vaikimisi jooksva veerandi kohta. Perioode saab vahetada vastavast filtrist aruande esimesest valikust. Märkused leiate avades Kooli lehelt -> Aruanded -> Sündmused -> Märkamised

Koolijuhi jaoks algab märkuste aruanne 2 tabeliga:

 • Märkamiste edetabel - 20 kõige rohkem märkusi saanud õpilase nimed ja nende märkuste arv.
 • Märkamised klasside kaupa - klassside tabel koos iga klassi märkuste arvuga.

Need kaks tabelit lubavad kiirelt otsustada, millise klassi märkustele peaks pilgu heitma.

Klõpsates Märkamised klasside kaupa tabelis -> Klassi numbril, avatavas tabelis on märkusi saanud õpilaste nimed ja nende kolm viimast märkust. Kui õpilasel on üle 3 märkuse, tuleb need avada sealsamas oleva lingiga.

Märkuste aruande saab trükkida veebilehitseja Print käsuga nagu allpool selgitatud.

Delete

Jooksvate hinnete statistika

Tegu on hinnete statistilise kokkuvõttega. Hinnete statistika leiate avades Kooli lehelt -> Aruanded -> Hinnete statistika

Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate saadud hinnete arvukusega (sagedusega). Järgnevalt soovitused kuidas filtritega valikuid tehes soovitud tulemus saavutada jooksvate hinnete jaoks.

Delete

Pane tähele!

Hinnete aruannetes olevad väärtused tulenevad Klassifikaatorites määratud GPA (hinde väärtus keskmises hindes) väärtusest. Kui see on määrmata, siis eKool seda hinnet keskmisse ei lülita.

Valikud Õppekava ja Klassid lülitavad üksteist välja (s.o. need mõlemad korraga ei saa olla valitud). Et saada jooksvate hinnete kokkuvõtteid, valige hindeliigiks Muud.

Klasside keskmised jooksvad hinded

Valikutega: 

 1. Tüüp: Muud
 2. Periood: vastavalt vajadusele: Aasta / kooli defineeritud perioodid
 3. Klassid: Kõik

Saate jooksvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde kogu kooli klasside kaupa.

Klassi õpilaste keskmised jooksvad hinded

Valikud: 

 1. Tüüp: Muud
 2. Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid
 3. Klassid: valida konkreetne klass

Saate jooksvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde klassi õpilaste kaupa.

Delete

Hea teada!

Kui klassijuhataja või koolijuht soovib vaadata klassi keskmist hinnet erinevates ainepäevikutes, saab ta avada aruande Õppetegevus päevikute kaupa (grupp Õpetajad)

Delete

Aruannete printimine

Delete

Trükitulemus oleneb iga kasutaja printeri seadetest

Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Aruannete printimisel pöörake eriti tähelepanu aruande lehe paigutuse (trüki orientatsioon) ja trükitava lehe lisatavale päised / jalused.

Mõned soovitused:

 • Püst- või rõhtpaigutus (Portrait või Landscape) aitab aruannet paremini lehele paigutada (laia ja lühikese aruande jaoks rõhtpaigutus):
  • Mozilla Firefox - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
  • Microsoft Edge - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
  • Safari - brauseri File menüüst Print, valik samal lehel
  • Chrome - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
 • Päised ja jalused (Headers ja Footers) eemaldamine, et saavutada puhtam trükipilt:
  • Mozilla Firefox - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Microsoft Edge - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Safari - brauseri File menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Chrome - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik

Kokkuvõte

Hinnete aruanded annavad klassijuhatajale ja koolijuhile ülevaate igapäevasest tegevusest klassis ja koolis tervikuna. Koos puudumiste aruannetega lubavad need aidata neid õpilasi, kellel on probleemid tekkimas.