Kokkuvõtvate hinnete aruanded

Õppeedukuse aruanne, Kokkuvõtvate hinnete tabel ja Puudulikud hinded annavad hea ülevaate klassi(de) kokkuvõtvatest hinnetest, mida võimalik üle vaadata õppeaastate/klasside/õpilaste kaupa. 

Õppeedukuse aruanne

Õpilaste õppeedukuse aruandesse kogutakse klasside kaupa kokkuvõtvad hinded. Kuvatakse aruanne kõigi klassi õpilaste perioodi-, aasta- ning eksamihinnete kohta ainete kaupa. Õppeedukuse aruande koostamiseks avage Aruanded -> Kokkuvõtvad hinded -> Õppeedukus.

Iga õpilase hinnete järel on õppenõukogu otsus(ed). Gümnaasiumi klasside jaoks (õpivad kursustena toimuva õppekava järgi) on tabeli veergudes selle aine erinevad kursused.

Delete

Kokkuvõtvate hinnete aruanne

Kokkuvõtvate hinnete tabelis koondatakse valitud klassi õpilaste koondhinded. Valikute tegemisel kuvatakse klassijuhatajale ainult tema klass, koolijuhile kooli kõik klassid. Tellitav aruanne avaneb *.html failina, seda on võimalik eksportida Exceli faili. Kokkuvõtvate hinnete aruande saate koostamiseks avage Aruanded -> Kokkuvõtvad hinded -> Kokkuvõtvad hinded. Aruande koostamiseks alustage filtritest valiku tegemisega:

 1. Õppeaasta - Valikus on ka arhiveeritud aasta(te) andmed. Aasta valikust oleneb klasside loetelu. Õppeaasta valik on olemas ainult kooli juhtkonna rollis kasutajal. Kui klassijuhataja soovib saada oma klassi eelmiste aastate hinnete tabelit peab ta pöörduma õppejuhi poole.
 2. Klass - valige klass, mille hinnete tabelit soovite saada.
 3. Tüüp- valige, milliste hinnete kohta koostatud aruandeid soovite saada:
  • Kõik kuvab kõiki selle klassi kohta tellitud aruandeid.
  • Kooliastmehinded näitab viimase kolme aasta jooksul saadud lõpuhinnete (selles õppekavas saadud lõpuhinnete) kokkuvõtte tabeleid.
  • Eksami ning aasta- või kursusehinded näitab põhikoolile aasta ning eksamihinnete kohta koostatud tabeleid. Kursusõppel gümnaasiumile on see õige valik et näha hinnete kokkuvõtet.
  • Õppeperioodi nimetusel vajutamine näitab juba koostatud tabeleid veerandi kokkuvõtvate hinnete kohta.
 4. Aruande koostamise käivitab vajutus nupul Uue aruande koostamine
Delete

Hea teada!

Vaadake enne aruande tellimist olemasolevaid faile - ehk on vajalik juba olemas!

Aruande tellimisel saab määrata:

 • Kas aruanne koostatakse mitmele klassile (filtrist valitud olnud klass on juba märgitud). Valik on olemas vaid koolijuhi rollis kasutajale.
 • Millise hinnete kohta aruanne koostatakse. Valikus on perioodihinded, aasta- ja kursusehinded, kooliastmehinded.
 • Kui valitud olid kooliastmehinded, saab valida, milliste õppeaastate hinded aruandesse kogutakse.

Koosta aruanne käivitab aruande koostamise.

Delete

Aruande koostamiseks kulub aega!

Aruande koostamine võtab aega paarist minutist kümmekonna minutini. Kui aruanne on valmis, saabub tellija postkasti e-kiri. Kirjast saab loobuda!

Koostatud aruannete loetelu on ekraanil, vastavalt filtris tehtud valikutele. Iga aruande juures on näha õppeaasta, klass ja hindetüüp, mille kohta see aruanne on koostatud. All on koostaja nimi ja kuupäev. Paremas veerus on link Näita aruannet.

Delete

Pane tähele!

Hinnetes tehtud muudatused ei jõua juba valmis aruannetesse! Seega - kui vaadata aruannet mõni aeg hiljem, siis ei ole seal koostamise ajast hiljem tehtud muudatusi hinnetes ja tuleks tellida uus aruanne.

Aruanne avatakse eraldi aknas. Tegu on *.html dokumendiga, mis on edasi töödeldav pea kõigi kontoritarkvaradega.

 • Aruande päises on nimetus; klass mille kohta koostatud, õppeaasta ja hindetüüp.
 • Tabelis on klassi õpilaste nimekiri ning ainete veerud.
 • Kõigi õppekava kursuste nimetused on täielikult välja kirjutatud.
 • Kui kursusega on olnud seotud mitu päevikut (nt. keelerühmad), siis kuvatakse need hinded samas veerus.
 • Kui kursuse eest on õpilane saanud erinevates päevikutes mitu hinnet, näidatakse need kaldkriipsuga eraldatult.
 • Eksamihinded on samas failis, aga eraldi tabelis, kerige ekraanil olevat dokumenti pisut allapoole.
 • Tabelit on võimalik eksportida Excelisse (link tabeli üleval paremas nurgas eksport Excelisse)
 • Tabelit saate kopeerida ja kleepida tabeltöötlusesse.

Delete

Puudulikud hinded

Delete

Pane tähele!

Puudulike hinnete aruanne koostatakse ainult käimas oleva õppeaasta kohta. 

Puudulike hinnete aruanne koostatakse õpilaste puudulike kokkuvõtvate hinnete põhjal. Aruandel on kaks detailsuse taset ja kolm filtrit.

 • On võimalik ekraanile saada klasside kaupa puudulike hinnete arv ning
 • Saab vaadata õpilaste arvu, kellel on puudulikke hindeid
 • On võimalik saada ekraanile õpetajate lisatud puudulike hinnete arvulike kokkuvõte (valides filris: Õpetajad)
 • Saab vaadata õpetajate kaupa lisatud hinnete detailvaadet (valides filtris: Õpetaja)
 • Kõiki hindeid saab filtreerida hindetüübi järgi (Kursuse või aastahinded, Poolaasta hinded, Trimestri hinded või  Kõik hinded).

Klassi numbril või filtril Õpilased vajutades saate õpilaste nimekirja ning iga õpilase kohta on toodud puudulike hinnete loetelu (hinne, aine, õpetaja, hinde kommentaar)

Puudulike hinnete aruandel ei ole õppeperioodide vahetamise filtrit. Aruanne koostatakse igal juhul kogu kooliaasta kohta. Iga näidatud hinde juures on näidatud:

 • kas õppeperiood (siis on tegu perioodihindega)
 • või hindetüüp (aasta- ja kursusehinnetel).
Delete

Kui puudulikke hindeid ei kuvata?

Kui Sinu kooli jaoks puudulikke hindeid aruandesse ei koguta, on kasutatavates hindeskeemides märkimata puuduliku hinde piir või ei ole hinnetele määratud alumist protsendi-piiri.

Hinnete piirid on märgitud kooli hindamisjuhendis. Puudulik on hinne, mille alumine piir on väiksem kui puuduliku hinde piir. Näiteks muutub hinne puudulikuks alla 45% tulemuse korral; hinde "3" alumine piir on 46% ja see ei ole puudulik; hinde "2" alumine piir on 20% ja see on puudulik. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Klassifikaatorid"

Delete

Klassijuhatajale kuvatakse need aruanded ainult oma klassi õpilaste kohta ja käimas olevas õppeaastas, koolijuht näeb oma kooli kõigi õpilaste infot üle kõigi õppeaastate.