Hinded ainepäevikus

Artiklis antakse ülevaate eKooli tunnihinnete, hindelise ülesande ja kontrolltöö hinnete lisamisest, muutmisest, kustutamisest. Kokkuvõtvate hinnete lisamine on kirjeldatud artiklis "Kokkuvõtvad hinded". Hindamise eritüübid (kooliastmehinne, iseseisva töö hinne) on käsitletud artiklis "Iseseisva töö ja kooliastmehinded. Eksamihinded". Punktidega hindamisega seotud automaatne kokkuvõtva hinde lisamine on käsitletud automaathindamisest rääkivas artiklis “Punktipõhine hindamine ainepäevikus ja automaatne kokkuvõttev hinne

Hinnete logi

Iga hinde lisamine, muutmine, kustutamine kirjutatakse automaatselt logifaili - kes millal hinde lisas või muutis. Logifaile säilitatakse 5 aastat. 

 

Hinnete lisamine ja hinde kommentaarid ühele õpilasele 

Päevikus saate lisada hindeid ühele õpilasele või korraga kogu klassi õpilastele.

1. Ühele õpilasele hinde lisamiseks klikkige tunni või kontrolltöö veerus valitud õpilase lahtril. Pöörake tähelepanu, et seejärel avatud aknas kuvatakse tunni kuupäev, tunni number ja tunni teema ning hinde lisamise võimalus.


 

2. Vajutage Lisa hinne. Sisestage hinne, lisage hindele kommentaar. Kommentaari pikkus on kuni 4000 märki, nii saate anda õpilasele pikemat tagasisidet või juhiseid.

3. Hinde kommentaari kirjutamist alustades käivitub peale esimese 3 tähe sisestamist tekstiotsing ning valikuks kuvatakse kõik selle päeviku salvestatud kommentaarid, kus vastav tähekombinatsioon esineb. Sobiva valiku tegemiseks klikkige vastaval kommentaaril, valitud kommentaari saate muuta. Kommentaar, mida veel ei ole lisatud päeviku kommentaaride kogumikku, lisage klikige Lisa kommentaar kogumisse. Lisalugemine artiklis "Hinnete kommentaarid".

4. Salvesta kannab hinde päevikusse. Katkesta sulgeb akna ja päevikusse hinnet ei lisata.

Lisatud hinne kuvatakse kohe õpilasele ja lapsevanemale uudisvoos koos hinde lisanud õpetaja nime ja hinde lisamise täpse ajaga. Tunnihinde puhul saab õpilane või lapsevanem avada tunnikirjelduse, kontrolltööde jaoks ülesande kirjelduse. 

 
 

Hinnete lisamine ja hinde kommentaarid kogu klassile 

Mitmele või klassi kõigile õpilastele sama aintetunni või kontrolltöö eest hinde lisamiseks: 

1. Klikkige päevikus veeru päisel (tunni või kontrolltöö kuupäeval). Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks. 

2. Avatud akna ülemises osas on tunni kuupäev ja teema ning seejärel õpilaste nimekiri ning võimalus neile hindeid lisada.

3. Aineõpetaja saab kanda kohe päevikusse klassijuhataja poolt kinnitatud puudumistõendite alusel põhjusega puudumised, selleks tuleb vajutada nupul Kogu puudumised

4. Veergu Hinded/Puudumised saate lisada hinde ja selle kommentaari.  

Delete

Veerus kiiremaks liikumiseks kasutage:

Nooleklahve - nool üles, nool alla viib kohe järgmisele või eelmisele hindele. TAB klahv viib hinde kommentaari väljale.

5. Igal õpilasel saate sama tunni või kontrolltöö eest lisada kaks hinnet. Teise hinde lisamiseks vajutage õpilase real olevale + (pluss) ikoonil. Päevikus kuvatakse õpilasel mõlemad hinded, eraldajaks kaldkriips (näiteks 5/4).

6. Kui lisatud hinnet ei leitud päevikuga seotud hindeskeemis, saate veateate ja loetelu lubatud hinnetest. 

7. Sisestatud hinnete kinnitamiseks klikkige SalvestaSalvesta ja lisa kodune ülesanne avab uue, koduse ülesande lisamise vormi. Katkesta sulgeb akna ja hindeid päevikusse ei lisata.

Kui olete lisamas kontrolltöö või hindelise ülesande hinnet, siis näete samas aknas õpilaste lisatud hindelise ülesande vastuse faile. 

Iga faili juures on kuvatud selle üles laadimise aeg, hilinenud failide lisamise aeg on punane. Faile saate avada faili nimetusel klikkides GooglePreview vaatena või alla laadida.

Lisatud hinne kuvatakse kohe õpilasele ja lapsevanemale uudisvoos koos hinde lisanud õpetaja nime ja hinde lisamise täpse ajaga. Tunnihinde puhul saab õpilane või lapsevanem avada tunnikirjelduse, kontrolltööde jaoks ülesande kirjelduse. 

 
 

Hinnete muutmine (parandamine), kustutamine

1. Päevikus õpilase hinde muutmiseks klikkige hindel, mida soovid muuta. Avatakse hinde aken. 

2. Hinde saate kustutada klikkides Prügikasti ikoonil (näiteks eksisite hinde sisestamisel). Õpilase uudisvoogu tuleb teade hinde kustutamise kohta, teate avamise järel on näha hinne ja selle kommentaar enne kustutamist. Teade ja kustutatud hinde nägemine on uudisvoos 30 päeva. 

3. Õpilase hinde muutmiseks kasutage pliiatsiga märkeruudu ikooni, mis asub hinde kommentaari kõrval.

Nüüd saate muuta sisestatud hinnet, ka kommentaari muutmiseks tuleb avada hinde muutmise vorm. Eelmise hinde asemel sisestage uus hinne, saate muuta kommentaari. Päevikus on parandatud hindele lisatud *.

Hinde parandamine on võimalik ka hinde väärtust muutmata. Näiteks kui õpilane proovib puudulikku hinnet parandada, aga see ei õnnestu. Selleks märkige Parandatud hinne on sama kui praegune. Uus hinne kantakse päevikusse lisatud *-ga, õpilase uudisvoogu tuleb hinde muutmise teade. 

Salvesta kinnitab hinde muutmist või kustutamist ja päevikus kuvatakse muudetud hinnet või hinne on eemaldatud. Katkesta tühistab toimingu ja päevikus hinde muutmist või kustutamist ei toimu.

Delete

Mitme õpilase hinnete muutmine või kustutamine 

Uuesti hinnete ja puudumiste lisamist kogu klassile avades on olemas olevad hinded ja puudumised ainult lugemiseks, neid muuta ei saa. Muutmine ja kustutamine toimub õpilasel hinde detailvaatest.

Uuesti hinde veerus lisamist avades näete juba sisse kantud hindeid ja kommentaare, aga neid muuta/kustutada ei saa. Lisatud andmed salvestuvad klikkides <Salvesta>.

Õpilasele kuvatakse uudisvoos hinnete muutmisi ja kustutamisi

Hinde muutmine kuvatakse ka siis, kui õpetaja muutis hinde kommentaari. Uudisvoos on info 30 päeva, hiljem, hinnetelehel enam hinnete muutmise ja ksututamise aega ega kustutatud hindeid ei näidata. 

 
 

Kui eKooli kasutussessioon katkeb?

Katkestatud hinnete sisestamise taastamine

Kui keset hinnete lisamist Teil eKooli sessioon katkeb siis, näitame neid Teile kui päeviku uuesti avate! Kui kaua aega Te eKoolist ära olite - ei oma tähtsust!

 

Delete

Teie "kaduma läinud töö" taastamine on seotud mõne tingimusega:

  • Päeviku tuleb Teil uuesti avama samas arvutis.
  • Päeviku peate uuesti avama samas veebibrauseris (s.o. kui töö katkes Firefoxiga, siis seda ei saa jätkata Chromega).
  • Veebibrauser, mida kasutasite, ei tohi olla vahepeal suletud. Veebibrauseri sulgemisega kaob meelde jäetud info.

Kui need tingimused on täidetud - logige uuesti eKooli, avage sama päevik ja pooleli olev töö (hinnete veerus sisestamise aken) on olemas. Kõik veel salvestamata väljad täidetud ja redigeeritavad.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas lisada hinnet ja hinde kommentaari ühele õpilasele või kogu klassile ning kuidas sisestatud hinnet muuta (parandatud hinne) või kustutada.

 


 

 

Kokkuvõte

Kõik tundide, kontrolltööde hinded jõuavad eKooli ainepäevikust. Hindeid saab lisada ja muuta ning kustutada päevikuga seotud õpetaja, igale hindele on lisatud lisaja nimi.