Ainekaardid ja hindamine

Kooli õppekava(d) on kool töö põhidokument. Õppekava koosneb õppeainetest, igas õppeaines õpitav õpisisu on jagatud ainekursusteks. Põhikoolis kestab ainekursus reeglina terve õppeaasta (8. klassi matemaatika), gümnaasiumi õppekava on jagatud 35 tundi kestvateks kursusteks. 

Kooli õppekavas õppeainete alla sisestatud ainekaartidel määratakse, milliseid hindeid ja millist hindeskeemi kasutades selle ainekursusega seotud päevikutes saab kasutada. Ainekaart on ka koht, kus saab sisestada kursuse õpitulemusi. 

Ainekaardid 

Õppekava igas õppeaines õpitava kursuse (aine õpetamine klassis) kohta tuleb avada ja täita ainekaart. Avage Õppekava leht, seejärel valige õppekava ja õppekava aine. Kursuste tähestiku alusel sorteeritud loetelu all on võimalus uue ainekursuse lisamiseks (pildil märge 4). 

Vajutage +Lisa uus kursus, uue kursuse lisamise vorm avatakse samas nimekirjas. Täitke kursuse info väljad: 

 1. Sisestage Kursuse nimetus (nt. Ajalugu (8.kl) / Kunst (2. klass) / Matemaatika (5.klass) )
 2. Valige Moodul, milleks on kas erialaaine, üldine või valikaine. Moodulid on defineeritud Klassifikaatorites. Mooduli valik ei ole kohustuslik. Kui ka koolil ei ole ainete mooduleid defineeritud, on alati olemas moodul Kohustuslikud
 3. Valige Klass, kes seda ainekursust õpib. Klassi valik on kohustuslik. Kui õpetate ainet liitklassides või kasutate ainekursust mitme klassi õpilaste jaoks (huviringid), siis valige üks seda õppivatest klassidest. 
 4. Sisestage kursuse Kestvus tundides (Põhikoolis tundide maht õppeaastas, nt. 140 tundi. Gümnaasiumi kursuse kesvuseks on 35 tundi). Kestvus tundides annab ainekursusega seotud päevikus õpetava õpetaja planeeritud tunnikoormuse ja päevikus plaanitud tundide arvu (näha päeviku all tundide loenduris). 
 5. Kui vaja, määrake ainekaardi eest Vastutaja. Vastutav õpetaja saab kooli lehelt Õppekavade alt avada ainekaardi ja seda täiendada. Märge ainekaardi muutmiseks ilmub vaid neile kaartidele, millele õpetaja on vastutajaks märgitud.
 6. Sisestage aine õpetamise eesmärgid, saavutatavad pädevused, vastates küsimustele: Miks me seda ainet õpime? Mida me tundide jooksul teeme? Milliseid oskusi õpilased saavad?
 7. Hindamises saate määrata, milliseid hindetüüpe selle ainekavaga seotud päevikutes on lubatud kasutada ning iga ainetüübi hindamiseks kasutatavad hindeskeemid. 
  1. Perioodides õpetatava õppekava ainekaartidel on valikus Tunnihinne; Perioodieksami hinne; Perioodihinne; Eksamihinne; Aastahinne; Hindeline ülesanne (kontrolltöö) ja Teist tüüpi kokkuvõttev hinne (nt. loovtöö). 
  2. Kursustena õpetatava õppekava ainekaartidel on valikus Tunnihinne; Eksamihinne; Hindeline ülesanne (kontrolltöö); Teist tüüpi kokkuvõttev hinne (nt. iseseisvate jaoks) ja Kursusehinne
  3. Tavaline hinnete komplekt põhikoolis on tunnihinded, kontrolltöö hinded, perioodihinded ja aastahinded. Lõpuklassides lisanduvad eksamiainete ainekaartidele eksamihinded. Kui klass teeb sellel õppeaastal mõnes aines iseseisva töö (loovtöö), saab selle aine ainekaardil märkida teist liiki iseseisva töö hindamise võimaluse. Esimese klassi jaoks võib näiteks hindeliste ülesannete (kontrolltööde) hindamist mitte märkida, kui selles klassis kontrolltöid ei tehta. 
  4. Tavaline hinnete komplekt gümnaasiumis on tunnihinded, hindelise ülesande (kontrolltöö) hinded, kursusehinded. Eksamihinded lisatakse nende ainete kaartidele, kus õpilased sooritavad üleminekueksami või gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku koolieksami. Uurimustööde ja praktiliste ülesannete jaoks tuleks lisada teist tüüpi kokkuvõttev hinne. 
  5. Kui Teie koolis ei saa õpilased tulemustele tagasisidet mitte tavapäraste hinnetena vaid kasutades sõnalist, kujundavat hindamist, siis: 
   • Lisada hindeskeem, mis sisaldab neid märke, millega päevikus märgite sisestatud kommentaari (näiteks "+" märk; KH vms)
   • Lubada tuleks tunnihinnete lisamine ja võib lubada ka hindelise ülesande hindeid, et olulisemaid hinnanguid  esile tõsta. 
    Delete

    Aastahinne õpilasraamatusse

    Lubage õpetajatel ka kujundavalt hinnatavatele klasside päevikutesse lisada aastahinded (kasvõi seesama märk, mida kasutate teiste hinnete lisamisel), nii saavad need õpilasraamatusse ja õpilase poolt ainekursuse läbimine on dokumenteeritud.

  6. Kooli hindeskeemid defineeritakse Klassifikaatorites. Iga hindeskeem on hinnete komplekt. Kindlasti on koolil vähemalt üks hindeskeem. Paljudes koolides on tunnihinnete ja hindelise ülesannete hinnete jaoks üks hindeskeem (koos hinnetega 3- ja 5+); kokkuvõtvate hinnete jaoks aga teine skeem (ainult hinded 5, 4, 3, 2, 1). Alates 2021.a kevadest, kui põhikooli lõpueksamite hindamine toimub punktides, on koolidel enamasti olemas ka punktipõhine hindeskeem, mida saab vajadusel kasutada ka mõne aine teiste hindetüüpide jaoks. Valik tuleks iga ainekursuse jaoks teha ainekaardil. 
 8. Soovi korral saate lisada Integratsioon teiste ainetega; ripploendist tuleb valida teine aine ning ainekursus, millega koostööprojekte selles aines planeerite. Lisage projekti lühikirjeldus. Kui integratsioon toimub mitme ainegaa, saate uued projektid lisada vajutades lingile +Lisa järgmine. Integratsioon ja info, mis on sisestatud ühele ainekaardile, ilmub ka seotud ainekaardile. 
 9. Iga ainekaardi avaldamiseks vajutage Salvesta.

Ainekaardi muutmine

Kui olemasoleval ainekaardil on vaja teha muudatusi, siis on selleks kaks võimalust: 

Aineõpetaja, kellele on antud õigus ainekaarti muuta, saab selle avada kooli lehel, õppekavade sektsioonist

1. Kerige kooli lehte, kuni näete sektsiooni Õppekava ja ainekaart. Valige vajalik õppekava.

2. Valige õppekava aine ja ainekursus.

3. Kui Teil on õigus seda ainekaarti muuta, vajutage lingil Muuda. Avatakse ainekaardi muutmise vorm. 

4. Kõik õpetajad näevad samas vaates oma selle ainekaardiga seotud eelmiste aastate päevikuid ja saate neid avada. Kooli juhtkond näeb siin alati kõiki kooli selle ainekaardiga seotud päevikuid. 

Kooli juhtkond ja administraatorid saavad ainekaardid muutmiseks avada Õppekava lehel, valides õppekava, aine ja ainekursuse ning vajutades Muuda ainekaardi vaates. 

Avatakse ainekaardi muutmise vorm. 

Delete

Hea teada:

Muudatus ainekaardil kajastub peale muutmise salvestamist KOHE päevikus. Seda nii hindetüüpide kui ka hindeskeemide osas. Seni sisestatud info päevikus ei muutu. 

Ainekaardi arhiveerimine

Kui ainekaarti enam aktiivselt ei kasutata (ainekursust enam või ajutiselt ei õpetata; on tekkinud korduv ainekaart vm põhjused), siis on hea see kasutusest eemaldada, arhiveerida. 

Selleks tuleb avada Õppekava lehelt ainekaart nagu sooviksite seda muuta ning vajutage sellel vaatel Arhiveeri. Ainekaart võetakse kohe kasutusest ära, sellega seotud päevikutes ei muutu midagi. Arhiveeritud ainekaardid on kuvatud ainekaartide nimekirja lõpus ja vastava märkega

Ainekaardi aktiveerimiseks valida arhiveeritud ainekaart ja vajutada selle vormil olevat nuppu Aktiveeri

Õppekava aruanne

Kooli õppekavast ja selles olevatest ainekaartidest annab ülevaate õppekava aruanne. 

 1. Avage kooli lehelt Aruanded
 2.  Valige jaotis Õppekava ja valige aruanne Kooli õppekavad. Valige Õppekava
 3. Kuvatakse selle õppekava seaded: seos riikliku õppekavaga; mis klassides kehtib, mis on õppekava tüüp ja ainete arv õppekavas. 
 4.  Iga õppeaine on kuvatud erineval taustal; millisele riikliku õppekava ainele vastab; mitu ainekursust on õppeaines.
 5. Ainekursuse real on selle nimetus, valitud hindamine (lühenditega); kas lisatakse aastahinne; mis klassis kursust õpetatakse; mis on kursuse maht tundides; kes õpetajatest vastutab ainekaardi täitmise eest. 
 6. Kui õppeaines lisatakse kooliastmehinne, siis on õppeaine real toodud lõpuhinnet lisavad õpetaja(d).

Õppekava ja ainekursuse sidumine päevikuga

 • Päeviku lisamisel tuleb valida päevikuga seotud õppekava ja ainekursus. Päevikuga seotud ainekaart määrab selles päevikus kasutatava hindamise. Päevikus saadud hinded jäävad seotuks päeviku õppekava ja ainega. Uue päeviku lisamist võimalik lugeda juhendist "Uus õppeaasta: Päevikute üle kandmine ja uue päeviku lisamine"
 • Kui õpetaja lisab ise päeviku, siis teeb ta samuti valiku õppekava ja ainekaardi jaoks. Päevikusse tuleb õpilased lisada nende noppimisega. Rohkem võimalik lugeda juhendist "Õpetaja lisab päeviku"

Kokkuvõtteks

Ainekaart annab juhised ainekursuse hindamiseks ning lubab paindlikult hindamisreegleid muuta.