Teise kooli õpilasraamatu hinnete vastu võtmine

Õpilasraamatu väljavõtte koostab kool, mille nimekirjast õpilane lahkub. Iga õpilasraamatu hinnetelehe all on nupp Koosta õpilasraamatu väljavõte. Järgnevalt tuleb valida kool, kuhu õpilane edasi õppima asub ja valida Kogu andmed. Kindlasti tuleb peale väljavõtte valmimist see õpilase uude kooli saata (õpilasraamatu andmete lehelt).

Delete

Õpilasraamatu hinded

Õpilasraamatu väljavõte sisaldab aasta- ja kursusehindeid ning eksamite ja iseseisvate tööde hindeid. Õpilaste hindeid võtab vastu ja seab vastavused ainetega kooli juhtkonna rollis kasutaja.

Kui kooli on saabunud taotlus õpilase eelmise kooli õpilasraamatu väljavõttega (hinnetega), siis avatakse kooli juhtkonna jaoks Kooli lehel ikoon Taotlused ja seal näeb eraldi jaotusena hinnete väljavõtteid. Hinnete vastu võtmine on lubatud ainult koolijuhi rollis kasutajale. 

Delete

Hea teada!

Erinevalt liitumistaotlustest ei kao hinnete väljavõtte taotlused peale kinnitamist ning neid saab korduvalt käsitleda.

Sarnaselt liitumistaotlusega ei saa vastu võtta nende õpilaste hindeid, kes ei ole (veel) kooli õpilaste nimekirjas. Vastavust kontrollitakse isikukoodi alusel. Taotlus ei kao kuni kool seda tagasi ei lükka.

Kui õpilaste vastavus on leitud, avatakse hinnete vastu võtmise protsess 

Nupp Näita hindeid lubab enne taotluse vastu võtmisele asumist kontrollida, millised hinded selles õpilasraamatu väljavõttes on ja kas neid soovitakse vastu võtta. Tabelis on iga hinde kohta esitatud:

  • hinde tüüp,
  • õppeaine,
  • hinde väärtus, hinde nimetus eelmises koolis (nt. "hea"), hinde väärtuse alumine piir %-des, GPA, eelmise kooli puuduliku hinde piir (%)
  • ülesanne (iseseisva töö hindel ülesande liik ja teema)
  • autor (hinde lisanud õpetaja), lisamise kuupäev, nimetus (teist tüüpi kokkuvõtva hinde veeru pealkirjas olev nimetus)
  • ainekursus,mille eest hinne saadi, päeviku nimetus,kus hinne saaadi, ainekursusega seotud RÕK aine nimetus,
  • õppeaasta, õppekava aine nimetus, hindele lisatud õpetaja kommentaar.

Nupp Võta hinded vastu avab hinnete uue kooliõpilasraamatusse paigutamiseks vajalike seoste määramise protsessi. See koosneb kuuest sammust nagu piltidel on näidatud ja igale sammule on lisatud lühike selgitus.

1. Sissejuhatus - annab teada, et saate alustada hinnete üle kandmisega, edasi viib nupp Järgmine 

2. Õppeaastatele vastavuste seadmine

Üle kantakse ainult nende õppeaastate hinded, millele on vastavused seatud. Kui eelmises koolis on olnud pikem eKooli kasutamise aeg, siis võib juhtuda, et osa hindeid ei saagi õpilasraamatusse lisada. Üks lahendus on lisada enne hinnete vastu võtmist oma kooli lisaks varasemaid õppeaastaid.

Vaikimisi püütakse õppeaastate alguse päevade järgi vastavused täita, palun kontrollige üle, kas kõik on õige. Võib olla, et õpilase eelmine kool on oma õppeaastate defineerimisel kasutanud teisi kuupäevi kui Teie kool.

Delete

Hoiatus

Nende aastate hindeid, mille kohta vastavust ei ole seatud, üle ei kanta.

3. Hinnetele vastavuste seadmine

Vaikimisi täidetakse vastavused vastavalt hinde märgile. Kontrollige üle nii vastavusse seatud hinded kui ka hindeskeemid. Kui vastavus on seadmata, kuvatakse õpilasraamatus täpselt selline hinne nagu see eelmises koolis märgiti!


4. ainetele vastavuste seadmine

Nimekirjas on ainult need ained, mille hinded õpilasraamatu väljavõttes on. Vaikimisi kuvatav vastavus seatakse õpilase praeguse õppekava ainete alusel. Saab vahetada õppekava ja leida teisi aineid, aga vastavuse saab jätta ka määramata. 

Määramata jäänud vastavusega ained kuvatakse õpilasraamatu alla eraldi tabelisse täpselt sellise nimetusega nagu see eelmises koolis märgiti!

5. hinnete valik

Tabelis on kuvatud kõik õpilasraamatu väljavõttes olevad hinded, iga hinde ees on märkeruut. Vaikimisi on kõik hinded üle kandmiseks valitud.  Iga hinde jaoks eraldi saab eelmistes sammudes kirjeldatud seoseid Teie kooli andmetega määrata. Tabeli all on tegevuste nupud, vajutus nupul Ülekanne käivitab info õpilasraamatusse kirjutamise. 


6. lõpetamine

Arvuline kokkuvõte hinnete ekspordist.

Näitel jäid üle kandmata need kaks eesti keele hinnet, mis eelmisel pildi ei olnud üle kantavaks märgitud, sest mingi seos oli puudu. 

Üle kantud hindeid näeb õpilasraamatus.