Distsipliini juhtumid

Distsipliini moodul koolis annab koolile ülevaate õpilastest, kellel on probleeme koolis käimisega. Tabelisse kogutakse õpilased, kelle põhjuseta puudutud tundide protsent ületab kooli seatud piiri. Iga õpilase kohta näeb, kas temaga on seotud kooli tugispetsialist. 

Õpilastega, kellel on koolist palju puudumisi ja/või mitterahuldavad hinded, peab tegelema kohalik omavalitsus. Sellised juhtumid saab kool edastada kohaliku omavalitsuse (KOV) murelastega tegelevale töötajale.  

Delete

Hea teada!

Iga õpilasega seotud juhtumi algatab ning õpilase annab abistamiseks üle kool, sest laps puudub palju või on tekkinud muud probleemid. 
Õpilase juhtumi avamiseks KOV'i saatmisel saab kodu teavituse ning õpilase kaardile lisandub vastav märge. Kodu saab alati teavituse igast märkmest või dokumendist, mida KOV töötaja lapse kaardile lisab.

Iga õpilase kohta näeb, kas õpilase juhtum on üle antud kohalikule omavalitsusele ja kes selle eest vastutab. Õpilase juhtumi üle andmine kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale on võimalik siis, kui kool kuulub mõne omavalitsuse kooligruppi ja selle omavalitsuse jaoks on Distsipliini moodul aktiveeritud. Seejärel ilmub tabelisse vastav võimalus.

Juhtumi algatamine

Kool saadab KOV'e taotluse, et probleemse õpilasega hakkaks tegelema KOV haridusameti töötaja. Avades Kooli lehelt Distsipliin kuvatakse tabel, kuhu on lisatud kooli suurpuudujad. Suurpuudujate protsendi saab kooli administraator määrata Kooli lehelt  Klassifikaatorite vormilt. Puudumiste jaoks saab määrata, mis on see põhjuseta puudutud tundide protsendit, mille ületanud õpilased on kooli suurpuudujate tabelis näha. Vaikimisi on selleks 15%. Kooli kehtiv suurpuudujaks saamise protsenti on näha tabeli ülemises paremas nurgas. 

Juhtumi algatab kooli juhtkonna liige, kes saadab (eKoolis) info Haridusameti või haridusosakonna murelastega tegelevale töötajale. Koos juhtumi algatamisega saab kool esitada dokumente: põhjuseta puudumiste % kohta on info näha eKoolis; iseloomustus; põhjendus, mis kool soovib juhtumit algatada. Need dokumendid tuleb lisada eKoolis õpilase kaardile ning avada juurdepääs KOVi töötajale.

Juhtumi üle andmise peab kool kinnitama: 

Juhtumi üle andmisel saab lapsevanem oma uudisvoogu vastava teate, õpilase kaardile kooli märkmete alla lisandub märge. 

Palju põhjuseta puudunud õpilaste aruandes on näha, et juhtum on saadetud KOV'i. 


KOVi Murelaste haldur:

 • näeb kooli taotlust
 • saab vaadata õpilasega seotud dokumente
 • saab määrata vastutaja - juhtumiga tegeleja KOV tugispetsialisti rollis töötajate hulgast
 • saab juhtumi avamisest keelduda. Lisada tuleb põhjendus.
 • Juhtumi avamisel või keeldumisel saab lapsevanem teate uudisvoogu, kool ja kodu saavad märkme õpilase kaardile.
 • Kui juhtumiga tegelev töötaja vahetub, siis saab kool ja kodu uue tegeleja kohta teate. Märkus kantakse õpilase kaardile.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Juhtumi haldamine

Õpilase juhtumiga saab tegeleda või näha temaga seotud infot vaid selle õpilasega seotud tugispetsialist või murelaste haldur.

Kui KOV on juhtumi vastu võtnud, kuvatakse palju põhjuseta puudunud õpilaste aruandes õpilasega KOVis tegeleva inimese nimi. Juhtumi vastu võtmisel, tegeleja määramisel lisatakse õpilase kaardile kooli märge, info saadetakse lapsevanemale uudisvoogu. Kui KOV keeldub juhtumit alustamast, lisatakse vastav teade.

KOV juhtumiga tegelev töötaja saab juurdepääsu osale õpilase kaardi infost, kus näeb õpilase:

 • hinnetelehte
 • isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed) 
 • seotust päevikutega ja rolle koolis 
 • lapsevanemate ja kooli tugispetsialisti kontaktandmeid ning nime 
 • dokumente, mis on jagatud KOViga 
 • kooli märkmeid, mis on jagatud KOViga 

Kui KOVi juhtumi lahendaja teeb juhtumi käigus tegevusi (ümarlauad, kohtumised jm PGS ette nähtud meetmed), sõlmib kokkuleppeid, koostab dokumente, saab ta nende kohta lisada info õpilase kaardile märkmete lehele ja laadida üles dokumente. Need märkmed ja dokumendid saavad kohe nähtavaks koolile ja kodule, lapsevanem saab teate märkme või dokumendi lisamise kohta uudisvoogu.

Õpilase info vaatamine õpilase kaardilt on näha määratud tugispetsialistile ja juhtkonnale:

 • avatud on uudisvoog, lapsevanemate andmed. KOV määratud tugispetsialsit saab oma õpilaste kohta vaadata õpilase kaardilt lapsevanemate andmeid, näha KOViga jagatud dokumente, KOViga jagatud märkmeid ja hinnetelehte.
 • KOViga jagatud dokumendid. KOV tugispetsialist saab dokumente lisada. Need on alati nähtavad koolile ja kodule. Lisamisel ja kustutamisel tuleb teavitus lapsevanema uudisvoogu.
 • KOViga jagatud märkmed. KOV tugispetsialist saab märkmeid lisada. Need on alati nähtavad koolile ja kodule. Lisamisel ja kustutamisel tuleb teavitus lapsevanema uudisvoogu.
 • Hinneteleht

Juhtumi lõpetamine

Õppeaasta vahetusega juhtum ei lõpe, linnaosavalitsuse töötaja jätkab tööd lapsega ka suvel ja uuel õppeaastal.

Kui lapsega on kõik korras, siis saab juhtumi lõpetada. KOV saab juhtumi lõpetada, selle kohta lisatakse teated õpilase kaardile, lapsevanema uudisvoogu.

Videojuhend "Murelaste tugiisik kohalikus omavalitsuses"

Videojuhendis näidatakse, kuidas kohaliku omavalitsuse murelapse tugiisikuna näete eKoolis õpilasega seotud andmeid ja saate ise märkmeid lisada.