Distsipliini mooduli seos KOViga

Palju puuduvate (koolikohustust mitte täitvate) õpilastega probleemide lahendamine on jagatud vastutus: 

  • Lapse koolis käimise peavad tagama tema vanemad. 
  • Kool peab arvestust õpilase osalemise kohta õppetöös, aitab lapsel ja perel probleeme lahendada. 
  • Kohalik omavalitsus (KOV) aitab koole kõige suuremate probleemidega laste murede lahendamisel. 

Nende keeruliste ülesannetega hakkama saamiseks pakub eKool keskkonda, et probleemsete lastega tegelemine oleks tulemuslik: kord sisestatud info (dokumendid, märkmed, PGS meetmed) kuvatakse vastavalt rollidele, info vahetamine kooli, kodu ja KOV'i vahel ei nõua lisatööd ega aega. Laste aitamiseks ette võetud tegevustest tekib aruandlus.

Delete

Miks on Distsipliini moodul vajalik?

Moodul annab kohalikule omavalitsusele võimaluse eKooli abil efektiivsemalt jälgida koolikohustuse täitmist ning lahendada nende laste probleeme, kes palju puuduvad. Mooduli koostamisel on arvestatud isikuandmete kaitse põhimõtetega - juurdepääs lapse andmetele on võimaldatud vaid volitatud inimestele. Kõigist tegevustest lapse isikuandmetega saab tema vanem koheselt teate.

Mooduli kasutamiseks annab kohalikule omavalitsusele delegatsooni "Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus":

§ 13. Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku elukohajärgne vald või linn vastavalt vajadustele ja võimalustele koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:

1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub.

Delete

Hea teada:

KOVi murelaste moodulis kajastuvad AINULT koolikohustuslikud õpilased: palju puuduvad alla 17 aastat vanad ja põhikoolis õppivad lapsed.

Kohaliku omavalitsuse jaoks on eKooli lisatud kaks rolli:
  • Murelaste haldaja näeb koolide üle 20% toimunud tundidest põhjuseta puudunud õpilaste arvu ja saab pärida koolist selgitusi. Murelaste haldaja saab koolilt palve algatada konkreetse õpilase osas juhtum, ta määrab juhtumile vastutaja oma kolleegide seast, jälgib lapsega ette võetud tegevusi. Murelaste haldaja näeb aruandest juhtumite arvu nii tugi-isikute kui ka koolide kaupa ja seda üle aastate.
  • Tugispetsialist saab talle määratud juhtumi, tegeleb lapsega, kannab sisse märkmeid (tegevusi, meetmeid) ja lisab dokumente, näeb õpilasega seotud ja KOViga jagatud dokumente ja kooli märkmeid; õpilase hinnetelehte ja õpilase enda ning tema vanemate kontaktandmeid.

KOV töötajad saavad info laste kohta alles siis, kui kool on juhtumi soovinud üle anda. Nad näevad dokumente ja märkmeid vaid siis, kui need on KOViga jagatud, hinnetelehte ja ning vanemate andmeid näevad ainult oma juhtumite kohta. Kõik KOV töötajate poolt lisatud märkmed ja dokumendid on alati koolile ja kodule nähtavad.

Mooduli kasutusele võtmine eeldab kohalikult omavalitsuselt eKooliga liitumist. Seejärel saab ta endaga liidestada oma koole ning moodulit kasutama kutsuda oma töötajaid või partnereid, jagades neile kas haldaja või tugi-isiku rollid.

Suurpuudujate tabel

Suurpuudujate tabelit näeb ainult murelaste haldaja rollis KOV töötaja. Suurpuudujate tabeli nägemiseks logige eKooli ja KOV'i lehelt valige Distsipliin leht ja Koolid.

Kohe, kui kool on kutse vastu võtnud, lisandub tema üle 20% toimunud tundidest põhjuseta puudunud õpilaste arv KOV koondtabelisse. Kui kooli ükski õpilane nii palju ei ole puudunud, kooli rida tabelisse ei ilmu.

Põhjuseta puudujate arvestus käib EHISe perioodide kaupa: september-oktoober; november-detsember; jaanuar-märts; aprill-jooni täiskuud (1. kuni 31. (30.) kuupäevani. Selle ajavahemiku kohta loetakse kokku nii toimunud tunnid kui ka põhjuseta puudumised.

NB! Kuni perioodi esimese kuu lõpuni põhjuseta puudujaid ei arvestata. Nii näeb tabelis septembri-oktoobri puudujate arvu alles 1. oktoobril.

Iga kooli kohta on igas perioodis kuvatud nende koolikohustuslike õpilaste arv, kes on põhjuseta puudunud vähemalt 20% toimunud tundidest. Eraldi veerus on näidatud hetkel kooli õpilastega seoses KOV'is menetletavate juhtumite arv - kui mitme õpilase osas teevad KOV ja kool koostööd laspe aitamiseks ja tema probleemidel lahendamisele kaas aitamiseks.

Iga kooli rea lõpus klõpsates lingil Küsi koolist infot on võimalus saata kooli juhtkonna rollis inimestele e-kiri, et küsida näiteks täpsustavat informatsiooni. Kirja koostamisel antakse ette valik nende kooli juhtkonna rollis olevate inimemste eKooli kantud e-posti aadressidest.

Valides Distsipliini lehelt Lapsed avatakse murelaste nimekiri, kus on võimalik näha kõiki avatud juhtumeid ja samuti kooli poolt saadetud uued taotlused koos KOV'i avatud dokumentidega.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Murelapse taotlusi on võimalik Kinnitada või Keelduda. Kinnitamisel ehk juhtumi töösse võtmisel saate määrata, kes hakkab selle juhtumiga tegelema. Keeldumisel lisage põhjendus.

Videojuhend "Murelaste haldaja kohalikus omavalitsuses"

Videojuhendis näidatakse, kuidas on võimalik kohaliku omavalituse murelaste haldajana näete eKoolis ülevaadet murelastest ja saate algatada uusi juhtumeid.