Kooliastme- ja aastahinded EHISesse

Õpilased lõpetavad põhikooli või gümnaasiumi. Nende õppekava läbimise tulemus, kooliastmehinded või põhikooli lõpuklassi aastahinded saab üle kanda EHISe Lõputunnistuste registrisse

Kontrollida enne eksporti

Enne hinnete kandmist EHISe lõputunnistuste moodulisse peaks üle kontrollima mitmed erinevad seaded ja andmed.

Delete

Kontrollige klassifikaatorite vastavust

Ainetel peab olema seos EHISe RÕK ainetega; hinnetele peab olema seos EHISe koodiga. 

 • õppekava aruanne. Aruanded -> Õppekava ja üle vaadata kooli õppekavad. Siin peab üle kontrollima, kas kõigil õppekava ainetel on seotud RÕK aine ja osadel ainetel aine laiend (keeled jm) ning kas need on korrektsed. Ainult RÕK aine seosega info jõuab EHISe hinnete ekspordi faili.
 • kas hinnetel on lisatud EHISe kood (Klassifikaatorid, Hindeskeemid). Ainult EHISe koodiga hinded lisatakse EHISe hinnete ekspordi faili.

Muudatused õppekavas ja klassifikaatoris tuleb teha enne hinnete eksporti, selleks: 

 • avada Õppekava leht ja vajalik õppekava aine ning lisada või vahetada seosed RÕK ainetega. 
 • avada Klassifikaatorid ja lisada seos EHISe koodiga.
Delete

Kontrollige, kas õpilastel on kõik hinded olemas

Aruanded ja EHIS jaotuses on kontrollimiseks vajalikud aruanded - Iseseisvad tööd ning Hinnete aruanne

Iseseisvate tööde aruanne näitab, kas kõigil õpilastel on iseseisva töö märge olemas ja näitab selle tüüpi, teemat, hinnet. Ainult Aruanded > EHIS aruandes olevad tööd jõuavad ka EHISe hinnete eksporti. Päevik(ud), kus need tööd on sisestatud, peavad olema lukustatud. Lisaks saab lugeda artiklist "Iseseisva töö ja eksamihinded. Kooliastmehinded".

Kindlasti tuleb üle vaadata Hinnete aruanne. Seal on täpselt samad ained ja kursused, mis ekspordi xml saavad. Vigade leidmisel tuleks need parandada. Aruande koostamise tingimused on samad kui xml ekspordi failil. Hinnete arunnet saab kerida, seda saab avada täisekraanil või Excelis. Lisaks saab lugeda hinnete aruandes.

Enne hinnete ekspordi alustamist on hea üle vaadata gümnaasiumi jaoks lõpupäevikud ja põhikooli jaoks aasta- ja eksamihinnetega ainepäevikud. Ainepäevikud tuleb enne ekspordi alustamist lukustada. Sama kehtib gümnaasiumi lõpueksamitega ainepäevikute kohta – need tuleb lukustada. Lõpupäevikud leiate kooli lehel Õppekavade sektsioonist. Hinde lisamise õigusega õpetaja saab lisada kooliastmehinded ning vajadusel ka muuta ekspordi faili kaasa antavat läbitud kursuste arvu. Lisaks saab lugeda artiklist "Iseseisva töö ja eksamihinded. Kooliastmehinded".

Hinnete ekspordifaili koostamine

Hinnete ekspordifaili koostamiseks tuleb tellida aruanne. Nimekirjas on olemas seni koostatud aruannete failid, igale failile on lisatud koostamise aeg, tellija ja mis klasside ja milline info seal on. 

Delete

Pane tähele!

Kui lõpuklassi õpilastele on lisatud otsus: lõpetas kooli - EHISe hinnete eksporti ei õnnestu teha. Sel juhul tuleb EHISesse hinded käsitsi lisada.

Ekspordifaili tellimisel: 

 • Valida õppeaasta 
 • Valida aruande tüüp: Kooliastmehinded ja eksamihinded või Aastahinded ja eksamihinded. Esimesel juhul kogutakse faili kõik õpilase selle õppekava lõpuhinded ja käimas oleva aasta eksamihinded; teisel juhul käimas oleva aasta aastahinded ja eksamihinded. 
 • Valida tuleb klass või klassid (et saada mitme klassi andmed samasse faili). 
 • Valida, kas kaasatakse kõik klassi(de) õpilased, või ainult need, kelle õpilase roll on aktiivne (ei ole märgitud koolist lahkunuks).
 • Valida, kas andmete üle kandmisel EHISesse muudetakse lõputunnistuse hinnetelehe malli või mitte. Soovitus on paljude valikainetega gümnaasiumis malli muuta (või kasutada hoopis mallideta hinnetelehte), põhikoolis aga mitte. Vaikimisi koostatakse malle mitte muutev ekspordifail. Mallideta ekspordifaili koostamisel saate lisahoiatuse:

 • Valida, kas lisate kursuste arvu ekspordile või mitte. See valik ei ole väga oluline, kui Te ei muuda EHISe lõputunnistuse malli. Kui muudate, siis on tavaliselt kursuste arvu lisamine tähtis. Vaikimisi valik lisab kursuste arvu ekspordifaili. Võimalus lisati kevadel 2022. 
 • Faili genereerimine jääb ootele ja saadab koostaja e-postkasti kirja, kui töö valmis on.
Delete

Põhikooli lõpetajate aastahinded eelmistes õppeaastates

Põhikooli lõputunnistusele kantakse ka loodusõpetuse ja inimeseõpetuse hinded, neid aineid õpetatakse tavaliselt kuni 7. või 8. klassini. Aastahinnete EHISesse saamiseks peaks klassile kaks hinnete ekspordi faili: <Aastahinded ja eksamihinded> ning <Kooliastmehinded ja eksamihinded>; mõlemal juhul märkima, et hinnete malli ei muudeta.

Sellise lahenduse jaoks peaks: 

 1. Lisama neile ainetele lõpupäevikud (linnukene õppekava aines Aine hinne õppekavas "Jah"; märkima, kes hinde lisab ja hindeskeemi
 2. Sisestama lõpuhinded (Õppekava kooli lehel, valida aine ja klass, kellele hinded lisatakse)
 3. Koostama klassile kaks hinnete ekspordi faili: Aastahinded ja eksamihinded ning Kooliastmehinded ja eksamihinded; mõlemal juhul märkima, et hinnete malli ei muudeta
 4. Lugema mõlemad failid sama klassi jaoks EHISesse. 

Kui aruanne on koostatud, lisatakse uus ekspordifail nimekirja ning võimalus seda avada (alla laadida), kustutada. Kui aruande koostamisel oli valitud, et EHISe mallis olevad ained kirjutatakse üle, koostatakse lisaks xml failile valikainete nimekirjad iga õpilase kohta (Valikkursuste list). See võimaldab lisakontrolli enne info lõputunnistuse hinnetelehele kandmist (näiteks üle vaadata valikainete nimekuju EHIS hinnetelehe mallil).

Hinnete eksport EHISesse

Hinnete xml fail on kokku pakitud zip formaadis, selle avamise järel tuleks fail salvestada sobivasse kausta. Faili saab avada kas xml editoride või lihtsamate tekstiredaktoritega. Failis oleva info lugemiseks on vajalik väike spikker: 

1654105065726-CleanShot 2022-06-01 at 20.37.17@2x.png

 • Iga õpilase hinded on eraldi esitatud märgendite <oppur> vahel, lisatud õpilase isikukood (EHIS seab vastavuse)
 • Iga hinde kohta on teada aine tüüp <aine_tyyp>: K kohustusliku aine; V valikaine; E eksami ja I iseseisva töö jaoks. 
 • Aine nimetuse asemel on failis tema tähis RÕK ainete klassifikaatoris, see on kättesaadav EHISe lehel ja juhendistes. Väli <kl_aine> ning <kl_tapsustus>: pildil aine 17852 (B1 keeletase) ja "en" (inglise keel)
 • Kui aine vastavus õppekavas on RÕK aine "Kooli valikaine", siis lisatakse xml faili hinne koos aine nimetusega <aine_nimetus>; pildid "Liiklus".
 • Hinne on toodud väljas <kl_hinne>. Lisaks hinnetele saab seada vastavused "ar", "ma", "SOORITAMATA" ja "SOORITAMATA_POHJUSEGA".
 • Kui ei ole valitud, et koostatakse kursuste arvuta ekspordifail, on lõpuhinnete jaoks kuvatud <kursuste_arv>. Aastahinnetele seda infot ei lisata. 
 • Iseseisva töö jaoks kuvatakse lisaks ainele ja täpsustusele (töö liik) veel pealkiri. Hinnet ei lisata loovtöödele. 

EHISesse andmete kandmine

 1. Veenduda, et lõpetajate andmed on Lõpudokumentide moodulisse loetud ja neile ja (põhikooli jaoks, aga enamasti ka gümnaasiumis) hinnetelehe korrektsed mallid lisatud. 
 2. Hinnete xml fail lahti pakkida.
 3. Avada leht “Laadimine”, valida hinnete xml fail ja see üles laadida. Kui tulemuseks on punased veateated, ei lisatud EHISesse mingit selles failis olnud infot; kui teated on musta värvi, siis loeti andmed sisse ja Te saite hoiatused.
 4. Koostatud hinnetelehte näeb lõpetajate kaupa ja saab kontrollida seal olevat infot. 
 5. Hinnete üle kandmist korrates kirjutatakse olemas olev info üle.

On väga tõenäoline, et Teie esimene hinnete eksport annab tulemuseks hulgaliselt punaseid teateid. Juhtub ka, et alles EHISe hinnetelehel avastate, et matemaatika hindeid ei ole lisatud või mõne valikaine nimetus on lootusetult vale. Te teete andmed korda, koostate uue hinnete ekspordi faili ja laadite need uuesti.

Delete

Andmete korduv laadimine

Kui kasutate "Mallidega eksporti" (ei ole lisatud linnukest, tunnus <uuenda aineid> on failis 0), siis kantakse EHISesse lisaks või uuesti see info, mis hinnete failis on ja jäetakse paigale see info, mis hinnetelehtedel enne oli (nt. käsitsi lisatud eksamihinded). 

Kui kasutate "Mallideta eksporti" (<uuenda aineid> on failis 1), siis kustutatakse kõigi failist leitud õpilaste senine hinnetelehe info ning lisatakse see, mis ekspordifailis on. 

Kokkuvõte

Õpilaste kooliastmehinnete üle kandmine xml faili kasutades võib tunduda pisut keerukas, aga tegelikult sujub ka nende töötajate jaoks, kes arvutiga end väga kindlalt ei tunne. Kui kool on esmesel aastal suutnud protsessi läbi teha, siis jääb ta seda igal kevadel kordama. 

Tulemuses on vähem inimlikku eksimisi ning kulutatud tööaeg on alla 10% sellest, mis hindeid ükshaaval hinnetelehele sisse kirjutades kulub.