Õppekava, ained õppekavas

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava: § 27. Kooli õppekava ülesehitus eKoolis vastab riiklikus õppekavas seatud struktuurile:

 • (1) Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad
 • (4) Ainekavades esitatakse klassiti: 1) aine õppe-eesmärgid; 2) õppesisu, sh õppekava läbivate teemade käsitlemine, integratsioonivõimalused teiste õppeainetega, ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, ülekoolilised projektid ning pikemaajalised koolidevahelised projektid; 3) õpitulemused; 4) kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.
 • (5) Gümnaasiumi ainekavad koostatakse kursustena. Kursuse pikkus on 35 tundi.

 • Õppekava kirjeldab, kuidas Teie koolis õpitakse ja milliseid aineid / kursuseid iga õppekava raames õpetatakse.
 • Õppekavas on ained, mida selle õppekava raames õpetatakse. Aine jaguneb ainekursusteks.
 • Ainekaart koondab kursuse / aine õpetamise üldisi eesmärke, saavutatavaid õpitulemusi ja hindamise tüüpe.
 • Iga põhikooli klassis õpetatava aine kohta koostatakse ainekaart, selle läbimisel saadud perioodihinded ja aastahinne kantakse koos õpetaja kommentaariga õpilase õpimappi.
 • Iga gümnaasiumi kursuse kohta koostatakse ainekaart, selle läbimisel saadud kursusehinne lisatakse õpilase õpimappi. 

Soovitused põhikooli õppekava sisestamiseks eKooli

Õppekavade haldus

Õppekava lehel kuvatakse kooli õppekavad ning kasutusest (ajutiselt) eemaldatud ehk arhiveeritud õppekavad. Arhiveeritud õppekava saab taas aktiveerida. 

1. Uue õppekava lisamiseks valige Õppekava  lehelt Menüü

2.  Uue õppekava sisestamiseks valige Lisa. 

3. Olemasolevas õppekavas muudatuste tegemiseks valige Menüü -> Muuda. Õppekava avab muutmiseks ka märkeruut õppekava nimetuse ees. 

4. Menüüvalik Kustuta eemaldab valitud õppekava aktiivsete õppekavade loetelust. Kui õppekava on olnud kasutuses või sellele on lisatud kasvõi 1 aine, ei ole selle kustutamine enam võimalik. Siis tuleks õppekava arhiveerida - eemaldada aktiivsest kasutusest. 

5. Õppekava arhiveerimiseks vajutage Arhiveeri õppekava nimetuse hallil alal. 

6. Arhiveeritud õppekava taas kasutusse võtmiseks valige see arhiveeritud õppekavade nimekirjast (loetelu on vaikeolekus suletud, see tuleb avada klikkides märgendil Arhiiv). Arhiveeritud õppekaval on õppekava nimetuse hallil alal avlik Aktiveeri.

Kui olete lisamas uut õppekava või muutmas olemasolevat, siis sisestage Õppekava nimetus ning soovi korral kirjeldus

 • Uue õppekava loomine

Määrake, kas õppekava  toimub kursustena või perioodidena.

 • Kursustena toimuvas õppekavas on iga kursuse (päeviku) tulemuseks kursusehinne. Aastahindeid ei ole. Nii õpib Eestis gümnaasium. Aine lõpptulemus õppekavas on kooliastmehinne.
 • Perioodidena toimuvas õppekavas on päevikus õppeperioodi hinded (veerandi-, trimestri-, perioodihinded) ning saab lisada aastahinde. Nii õpib Eestis põhikool.

Määrata tuleb, millistes Klassides see õppekava kehtib. Number tähistab, mitmendat aastat see klass koolis õpib. Sama numbriga klasside jaoks võib kehtida mitu õppekava.

Lisaks saab õppekava siduda Eesti riikliku õppekavaga, lisades linnukese märkeruutu Õppekava põhineb riiklikul õppekaval. Selle alusel pakutakse kooli õppeainete klassifitseerimiseks RÕK aineid. Sarnane teadmine on oluline Õpianalüütika kogumisel ning hinnete üle kandmisel EHISesse.

Delete

Millisele riikliku õppekava tüübile õppekava vastab. 

Valikus on riiklik õppekava (RÕK) põhikoolile ja gümnaasiumile. Lihtsustatud õppekava (LÕK), toimetuleku õppekava (TÕK) ja individuaalne õppekava (IÕK). Kui õppekava tüübi valik jääb avatuks, siis õppekavaga riikliku õppekava aineid ei seota.

Salvesta lisab uue õppekava või kinnitab olemasolevas tehtud muudatused.

Õppekava ainete haldus

Ained, mida õppekavasse sisestate, peavad olema esmalt kirja pandud Klassifikaatorite lehel; valige Ained. Õppekavasse ainete lisamiseks vajutage Õppekava lehel  uue aine sisestamiseks lingile +Lisa uus aine.

Ainete nimekirja lõpus avatakse uue aine lisamise vorm:

 1. Sisestage Aine nimetus selles konkreetses õppekavas. Valige seotud kooli ainete nimekirjast Aine (Klassifikaatorites lisatud Ained). 
 2. Lisage linnuke märkeruutu, kui antud aine vastab Riiklikus Õppekavas olevate ainetele ja valige seotud RÕK aine. Näiteks:
  1. Põhikoolis on õppekava aineks “Vene keel (B keel)”, mis on seotud kooli aine “Vene keel” (ilmub tunnistusele). Seotud RÕK aine “B-võõrkeel”, täpsustus Vene. 
  2. Gümnaasiumis on õppekava aineks “Matemaatika”, kooli aineks “Matemaatika” ja RÕK aineks “Lai matemaatika”. Samas saab määrata, kas selles aines lisatakse kooliastmehinded (koostatakse lõpupäevik) ja kellel on õigus seda teha ning mis hindeskeemi kasutatakse.
  3. Delete

   Hea teada:

   Seotud riikliku õppekava ained on oluline määrata kui soovitakse andmeid eKoolist eksportida EHISesse. Valikainete puhul tuleb valida seotud aineks Kooli valikaine. Riiklikus õppekavas olevad valikained tuleb samamoodi valida klassifikaatorist.

 3. Võimalik sisestada selles õppekavas aine üldosa Kirjeldus
 4. Valige Võimalikud hinded, vastates, kas selles aine hinne on õppekavas või ei? "Jah" vastuse korral avatakse kooliastmehinde (õppekava kursuse lõpuhinde) hindeskeemi ja lisajate märkimise vorm. 
Delete

Kooliastmehinne

Kui Aine hinne õppekavas on määratud "jah", siis avatakse selle aine jaoks lõpupäevik, mis koondab erinevate aastate selle aine kokkuvõtvaid hindeid. 

Aine kirjelduse muutmiseks ja ainesse kuuluvate kursuste avamiseks tuleb vajutada aine nimetusel, avatakse kursuste nimekiri. 

1. Aine nimetuse hallil alal oleva märkeruudu vajutus avab aine muutmise vormi.

2. Aine aktiivsest kasutusest eemaldamine toimub selle arhiveerimisega - vajutada nuppu Arhiveeri aine ja kinnitada oma valik. Kui aine on juba arhiveeritud, on samas kohas võimalus seda aktiveerida - Aktiveeri aine

3. Ainekursuse muutmiseks tuleb klikkida kursuse nimetusel.

4. +Lisa uus kursus annab võimaluse uue ainekursuse sisestamiseks. Ainekursuste sisestamise kohta saab lugeda artiklist "Ainekaardid"

Õppekavade aruanded

Kooli õppekavast annab ülevaate õppekava aruanne. Avades kooli lehelt Aruanded -> jaotus Õppekava -> Kooli õppekavad ja soovitud Õppekava. Kuvatakse selle õppekava määratlused ning millistes klassides ainekursused on lisatud ja milline on hindamine.

Õppekavade aruanded

Veebinar

Veebinar "eKooli uute administraatorite koolitus 2020" (19. august 2020)


Kokkuvõte

Kooli õppekava ja õppekava ainete sisestamine on esimesi samme oma kooli eKooli sisse seadmisel. Kuigi õppekava, õppekava ainete ja ainekursuste sisestamine on töömahukas, on see ühekordne tegevus, järgmistel aastatel tuleb vaid sisse viia toimunud õppekava muudatused.