Rollide tegevused

Delete

Hea teada!

Tabelid on koostatud erinevatel lehtedel olevate menüüvalikute alusel, osa tegevusi korduvad mitmes tabelis.

Rollid eKoolis

 • Rollideta kasutaja - eKoolis kasutajakontot omav inimene, kes ei ole saanud koolist mõne rolli õigusi või on need õigused lõppenud.
 • Õpilane - on esitanud taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks ja näeb seda.
 • Lapsevanem - on esitanud taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks ja kool on kinnitanud taotluse olla selle lapse vanem.
 • Personal - kasutaja, kes on kutsustud kooli ja kutse vastu võtnud. Talle ei ole veel kooli poolt täpsemat rolli lisatud.
 • Õpetaja - kooli personali nimekirja liige; saab õpetaja rolli oma päeviku(te)ga sidumisel.
 • Klassijuhataja - kooli personali nimekirja liige; saab rolli klassijuhataja õiguste lisamisega;
 • Juhtkond - kooli personali nimekirja liige; saab koolijuhi rolli selle lisamisega.
 • Sotsiaaltöötaja - kooli personali nimekirja liige; saab sotsiaaltöötaja rolli selle lisamisega.
 • Vestluses osaleja - kooli personali nimekirja liige; saab vestluses osaleja rolli selle lisamisega.
 • Toitlustaja - kooli personali nimekirja liige; saab toitlustaja rolli selle lisamisega.
 • Administraator - on lisanud ise kooli või kutsutud teise administraatori poolt kooli haldama;

Menüüvalikud isiklikul lehel

Delete

Pane tähele!

1. Kui lapsevanem avab oma lapse lehe, näeb ta samasugust infot nagu laps ise. 

2. Kui klassijuhataja või koolijuht avavad õpilase lehe (galeriist või Klassid lehelt), siis näevad ka nemad samasugust infot. 

3. Kui õpetaja on ka lapsevanem või ise õpilane, siis näeb ta oma lehel enda kui lapsevanema või enda kui õpilase infot; lisaks kuvatakse tema kui õpetaja teated. 


Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Personal ja teised kooliga seotud rollid
Uudised (avaleht) Minu kiirviited, hinded, sündmused Minu ja minu laste kiirviited, hinded, sündmused Minu sündmused (eemalviibimised, teated, sündmused, blogipostitused)
Ülesanded Minu ülesanded Minu ja minu laste ülesanded Minu (ise-endale seatud) ülesanded
Tunnikirjeldused Minu tunnikirjeldused (lapsevanem näeb tunnikirjeldusi lapse lehel)
Hinded Minu aruanded (lapsevanem näeb aruandeid lapse lehel)
Õpianalüütika Minu õpianalüütika Minu laste õpianalüütika Minu õpianalüütika (tühi)
Õpilasraamat Minu õpilasraamat (lapsevanem näeb õpilasraamatut lapse lehel)
Tunniplaan Minu tunniplaan (lapsevanem näeb tunniplaani lapse lehel) Minu tunniplaan
Kursused Minu kursused, registreeru-mine Minu lapse kursused, lapse registreerimine kursusele Minu kooli kursused, registreerumine. Kursuste haldus koolijuhile ja administraatorile. 
Arenguvestlus Minu arenguvestlused Minu ja minu laste arenguvestlused Minu arenguvestlused (tühi)
Artikkel

Minu koostatud artiklid

Õpilase rollis kuvatav avaleht on:

Lapsevanema vaade oma isiklikule lehele:

Lapsevanema vaade oma lapse lehele:

Personali ja teiste kooliga seotud rollide jaoks kuvatakse oma avaleht järgmiselt: 

Kui Personali rollile lisanduvad lapsevanema roll, on lapse uudised kuvatud tema avalehel. Õpilase tegevusi näeb lapse lehel. 

Järgnevas tabelis on toodud kasutaja enda Uudisvoos kuvatavad menüüvalikud ja info

Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Personal ja teised kooliga seotud rollid
Kiirviited Minu tänased ja eelseisvad ülesanded, viimase 30 päeva puudumised Minu ja minu laste tänased ja eelseisvad ülesanded, viimase 30 päeva puudumised Sisu puudub
Puudumistõend
Puudumistõendi saatmine kooli.
Uudisvoog Minu viimase 30 päeva hinded; märkamised; päeviku teated; kooli sündmused; ajaveebi sissekanded. Nende muudatused. Minu ja minu laste viimase 30 päeva hinded; märkamised; päeviku teated; kooli sündmused; ajaveebi sissekanded. Nende muudatused. Minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid) ja teated; minu lisatud artiklid.
Hinded Minu viimase 30 päeva hinded, nende muudatused. Võimalus avada ainete kaupa kogu õppeaasta hindeid. (laste hindeid näeb lapsevanem lapse lehelt)
Distsipliin Minu viimase 30 päeva märkamised, puudumised, puudumistõendid. Õppeaasta puudumisi ja märkusi näeb, kui vajutada Kiirviidetes Kõik puudumised lingile. Laste viimase 30 päeva märkamised, puudumised, puudumistõendid. Õppeaasta puudumisi ja märkusi näeb, kui vajutada Kiirviidetes Kõik puudumised lingile.

Sahtel Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine.
Sündmused Minuga seotud Otsused üle kogu koolitee Minu laste arengukaartidel tehtud muudatused. Kooli teated (sündmused)
Kooli sündmused.

Kooli leht

Kooli lehel (kooli valiku järel avatav leht, menüüvaik Kooli leht) avatavad jaotused sõltuvad iga kasutaja rollidest.

Roll Päevikud Koolipere liikmed Õppekava Sündmused Blogi
Õpilane
õpetajad, administraatorid minu õppekava ja ainekaartide üldosad kooli sündmused kooli ajaveeb
Lapse-vanem
õpetajad, administraatorid minu lapse õppekava ja ainekaartide üldosad kooli sündmused kooli ajaveeb
Personal
õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond õppekavade üldosad kooli sündmused kooli ajaveeb
Õpetaja minu päevikud; +Lisa päevik; kõik päevikud õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond õppekavade ja ainekaartide üldosad; minu eelmiste aastate päevikud; kooliastmehinnete päevikud; minu vastutada olevate ainekaartide muutmine kooli sündmused, lisa eemalviibimine, asendus kooli ajaveeb
Klassi-juhataja minu klassid, kõik päevikud õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond, minu klass(id) kooli õppekavad, ainekaardid kooli sündmused kooli ajaveeb
Juhtkond kõik päevikud, päevikute otsing õpetajad, õpilased, kooli juhtkond, tugispetsialistid, administraatorid õppekavade ja ainekaartide üldosad; kõik eelmiste aastate päevikud; kooliastmehinnete päevikud; ainekaartide muutmine
kooli sündmused, lisa sündmus, lisa eemalviibimine ja asendus kooli ajaveeb
Tugi-spetsialist
õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond, minu õpilased
kooli õppekavad, ainekaardid

kooli sündmused kooli ajaveeb
Toitlustaja
õpetajad, administraatorid kooli õppekavad, ainekaardid
kooli sündmused kooli ajaveeb
Vestluses osaleja
õpetajad, administraatorid kooli õppekavad, ainekaardid
kooli sündmused kooli ajaveeb
Administ-raator
õpetajad, õpilased, kooli juhtkond, administraatorid
kooli õppekavad, ainekaardid; ainekaartide muutmine

kooli sündmused, lisa sündmus, eemalviibimine ja asendus kooli ajaveeb, ajaveebi haldus

Kooli lehel on menüüpunktid, mis on esindatud (peaaegu) kõigi rollide jaoks.  

Menüü-valik Õpilane Lapsevanem Personal Administraator Juhtkond
Kooli leht avab kooli lehe eelmises tabelis toodud rubriikidega avab kooli lehe eelmises tabelis toodud rubriikidega
avab kooli lehe eelmises tabelis toodud rubriikidega
avab kooli lehe eelmises tabelis toodud rubriikidega
avab kooli lehe eelmises tabelis toodud rubriikidega
Tunniplaanid Kooli kõik tunniplaanid Kooli kõik tunniplaanid Kooli kõik tunniplaanid, varade broneerimine; kontrolltööde plaan. Klassijuhatajatele tunniplaani lisamine. Kooli kõik tunniplaanid, tunniplaanide haldus ja import; varade broneeringute haldus Kooli kõik tunniplaanid; varade broneerimine; kontrolltööde plaan; tunniplaanide haldus.
Kujundava hindamise tunnistus

Lausepanga haldus; tunnistuste haldus klassijuhatajale 
Kujundava hinda-mise lausepanga muutmine; tunnis-tuste koostamine ja jälgimine
Teenused
Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Profiil Kooli andmed ja seaded
Kooli andmed ja seaded
Kooli andmed ja seaded
Kooli andmed ja seaded, haldus
Kooli andmed ja seaded, haldus

Kollasega märgitud real asuv teenus avatakse koolile vastava soovi korral. Teenus ei ole paketis, s.o. seda saab kasutada lisatasuta. 

Lisaks on menüüribal valikud, mis on nähtavad vaid mõnede rollide jaoks:

Menüüpunkt Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administ-raator Tugispet-sialist Toitlustaja
Klassid
Minu klassi leht: õpilaste galerii; klassi päevikud; klassi ülesannete nädalakalender; klassi päevasündmuste kokkuvõte (päeva ülesanded; tunnid; puudujad; märkused ja teated; söökla Vali klass: õpilaste galerii; klassi päevikud; klassi ülesannete nädalakalender; klassi päevasündmuste kokkuvõte (päeva ülesanded; tunnid; puudujad; märkused ja teated; söökla


Taotlused

Taotlused teisest koolist õpilasraamatu hinnete üle kandmiseks; hinnete vastavuste seadmine Õpilaste ja lapsevanemate taotlused oma andmete nägemiseks

Aruanded Minu koormus; tunnikirjeldu-sed; eelmiste aastate päevi-kud (arhiiv) Kõik minu klassi aruanded Kõik aruanded Õpilaste ja vanemate andmed; kasutusaktiiv-sus;õppekava aruanne; EHIS andme-vahetus; hinnete eksport Kogu kooli puudumised; hinnetelehed;murelapsed; puudulikud hinded; õpilaste andmed; kasutusaktiivsus
Kujundav hindamine Lausepanga haldus Minu klassi kujundava hindamise tunnistuste lisamine ja haldus; Lausepank Kõigi klasside kujundava hindamise tunnistuste lisamine ja vaade; Lausepank
Lausepanga haldus
Arengukaardid

Arengukaartide mallid (lisamine, sulgemine); Malli alusel loodud arengukaartide nimekirjad


Arengu-vestlused
Minu klassi arenguvestluste lisamine ja haldus Kõigi klasside arenguvestluste ülevaade; Küsimustike lisamine ja haldus; Küsimuste lisamine ja haldus


Otsused
Minu klassi (õppenõukogu) otsused ja käskkirjad; Minu klassi õpilasraamatud Kõigi klassi (õppenõukogu) otsused ja käskkirjad; Õpilasraamatud (klasside kaupa); otsing (koolist lahkunud õpilaste osas)


Distsipliin
Minu klassi puudumiste prognoos (kinnitatud tõendite alusel) Suurpuudujad; Puudumiste prognoos; Puudumiste ajalugu (söögipäevad)


Puudumiste prognoos
Õppeaasta


Õppeaastate; õpilaste haldus; päevikute haldus; EHIS andme-vahetus

Nimekirjad


Õpetajate kutsed, rollid. Õppegrupid.

Varad


Ressursside ja nende gruppide haldus.

Klassifikaato-rid


Kooli klassifikaatorite haldus

Söökla kokkuvõte
Puudumiste ajalugu (söögi-päevad)
Nõusolekud
Minu klassi nõusolekud Kogu kooli nõus-olekute haldus Kogu kooli nõusolekute haldus

Häirekell
Minu klassi häired Kogu kooli häred klasside kaupa
Tase 3 häired üle kooli
Õppekava


Õppekavade lisamine ja haldus; õppekava ainete lisamine; ainekaartide lisamine Õppekavade lisamine ja haldus; õppekava ainete lisamine; ainekaartide lisamine

Kollasega märgitud real asuv teenus avatakse koolile vastava soovi korral. Teenus ei ole paketis, s.o. seda saab kasutada lisatasuta.

Rohelisega märgitud menüüpunktid on osa Põhipaketist. 

Õpilase vaade kooli lehele

Lapsevanema vaade kooli lehele

Personali rollis kasutaja vaade kooli lehele

Õpetaja vaade kooli lehele

Klassijuhataja vaade kooli lehele

Koolijuhi vaade kooli lehele

Tugispetsialisti vaade kooli lehele

Toitlustaja vaade kooli lehele on:

Ainult administraatori rollis kasutaja vaade kooli lehele on:

eKooli päises olevad valikud

Päises olevad tegevused on kõigile rollidele samasugused. eKooli päise vaade:

Tabelis on toodud päisest avatavad tegevused

Menüüvalik Seotud tegevus
Öökull Viib igalt teiselt lehelt tagasi kasutaja avalehe
Taotlused Koolidele saadetud taotlused kasutusõiguste saamiseks või kutsed kooli.
Vestlused Vestlused; mumm näitab lugemata, uusi teateid
Materjalid ja töökavad Õpetajate jagatud materjalid ja failid; õpetajate jaoks failide ja töökavade haldus ja jagamine.
Lisateenused Lisateenuste tellimine ja tutvustus.
Abi eKooli tagasiside ja abi vorm, teenuse kasutamise tingimused
Profiil Kasutaja profiil: kasutajaga seotud ja isiklikud andmed; privaatsusseaded, rollid, Perepaketi seaded, nõusolekud, koolikaartide tellimine ja kasutamise logid. 
Logi eKoolist välja