Iseseisva töö seadistamine eKoolis

Kooli lõpetamisel nõutav iseseisev töö (loovülesanne, uurimistöö, praktiline ülesanne) kantakse päevikusse kui Teist tüüpi kokkuvõttev hinne. Artiklis näidatakse, mida sellise päeviku lisamisel tuleb arvestada ja kuidas iseseisvate tööde infot eKooli lisada.  

Iseseisvate tööde üle arvestuse pidamisel on koolidel valida kahe skeemi vahel. 

1. Iseseisev töö kantakse eraldi päevikusse

1. Kooli eKooli administraatorina lisate Klassifikaatorid -> Ained menüüsse vajaliku aine (Iseseisev töö; Loovtööd vms). 

2. Administraatorina lisate õppekavasse aine ja selle alla vähemalt ühe ainekursuse. Määrate ainekaardil, mis klassis peamiselt iseseisvat tööd sooritatakse. Määrate, et ainekursust hinnatakse Teist tüüpi kokkuvõtva hindega. Valite hindeskeemi.

Kui lisaks isesesiva töö hindele hinnatakse etappide läbimist (Hindeliste ülesannete hinded); töö kaitsmist (Eksamihinne); kogu kursuse läbimist (Aastahinne või Kursusehinne), siis tuleb need samuti märkida. 

3. Lisate klassile iseseisva töö päeviku. Seote päeviku ainekaardiga, määrate õpetaja(d), valite õpilased. Kasulik on lubada selles päevikus individuaalseid ja grupitunde. 

4. Õpetaja kannab päevikusse info nii tehtud töö kui ka iseseisva töö tulemuse. Täpsemalt on õpetaja tegevustest lugeda artiklis"Iseseisva töö ja kooliastmehinded. Eksamihinded"

Delete

Eelised ja puudused

Eeliseks on ülevaate omamine - avate "8a loovtööd" päeviku ja näete kohe, kellel mis seisus iseseisva töö tegemine on. Kasulik on eriti siis, kui õpilaste teema ja vormi valikud on sarnased. Õpetajaid, kelle ülesandeks on jälgida erinevate etappide sooritamist ja õpilast ka protsessi käigus aidata ning hinnata ei ole palju. Vahetevahel lisataksegi see päevik vaid lõpptulemuse (tööde kaitsmise) sisestamiseks.

Puuduseks on, et eriliigiliste loovtööde (uurimus, omalooming, rühmatöö projekt jms) samasse päevikusse (raami) surumine ja erinevate õpetajate/juhendajate koostöö võib üldpildi hoopis segasemaks muuta. 

Veel võib puuduseks lugeda, et klassitunnistusel kuvatakse iseseisvate tööde hinded nii, et näidatud on õppekava aine nimetus ja töö tüüp; seega näeb sisend välja nagu pildil näidatud.

2. Iseseisev töö lisatakse erinevate ainete päevikutele

Kui õpilane sooritab oma iseseisva töö mõne aine või ainekursuse raames (näiteks koostab õpilasuurimuse "Minu perekonna lugu enne ja pärast II Maailmasõda" kursuse "Eesti ajalugu II" käigus või korraldab algklassidele matka kodukoha huvipaikadesse kehalise kasvatuse või koduloo kursuse osana), siis saab sellele ainekursusele ainekaardil lisada võimaluse kasutada Teist tüüpi kokkuvõtvat hinnet. Päevikus on kasulik lisada ka Individuaalsed ja grupitunnid linnuke. 

Võimalik on ka (suuremas koolis) avada erinevate iseseisvate tööde juhendajatele eraldi päevikud. Kunstiõpetaja tegeleb kunstnike ja bioloogia õpetaja looduseuurijatega. Neile päevikutele võib, aga ei ole vaja siduda eraldi iseseisva töö ainekursuseid, saab kasutada teisi õppekavas olevaid selle aine ainekaarte. Õpilased tuleks sellisesse päevikusse noppida.

Õpetaja saab täita oma ainepäevikut edasi, tema valikute hulka on ilmunud Teist tüüpi kokkuvõtva hinde lisamine. Täpsemalt on õpetaja tegevustest lugeda artiklis "Iseseisva töö ja kooliastmehinded. Eksamihinded". 

Delete

Eelised ja puudused

Kui õpetaja lisab iseseisva töö info oma tavalisse ainepäevikusse, ei kaasne sellega tema jaoks veel ühte päevikut. Iseseisev töö märgitakse vaid neile, kes selle konkreetse ainega seotult tegid. 

Puuduseks on, et klassijuhataja ja õppejuht peavad iseseisvate tööde seisust ülevaate saamiseks kasutama aruandeid või avama mitmeid päevikuid. 

Eeliseks võib lugeda, et ainepäevikust sisestatud loovtöö kuvatakse tunnistusel koos ainega ja info on selgem

Iseseisvate tööde aruanne

Õpilane peab tegema õppekava jooksul ühe iseseisva töö: loovtöö, uurimistöö, praktilise ülesande. See ei pea olema tehtud viimasel õppeaastal, arvesse lähevad kõigi sellel õppekaval õpitud aastate jooksul tehtud iseseisvad tööd, mis on nõuetekohaselt vormistatud.

Esimene samm enne lõpetajate iseseisvate tööde andmete EHISesse kandmist on kontrollida aruandest, kas kõik andmed on korras. Selleks avage Aruanded ->EHIS -> Iseseisvad tööd. Näete neid iseseisvaid töid, mida kaasatakse EHISe hinnete eksporti. 

Nooltega on näidatud vead (EHIS annab selliste sisendite kohta veateate ja ei põhjenda oma arvamust):

1. Laura Brüssel - õpilasel ei tohi olla EHISesse kandmisel üle 1 iseseisva töö. Laura tööd on 3 erinevast aastast. Lahenduseks 2 võimalust: 

  • liigsed iseseisvad tööd eelmiste aastate päevikutest üles otsida ja nad kustutada ning kanda iseseisvate tööde info sisse kui "tavaline" hinne (valides Lisa hinne) samasse veergu.
  • koostada EHISe hinnete ekspordi fail, avada xml fail ja ettevaatlikult kustutada liigsed loovtööd Laura hinnete hulgast.  

2. ja 3.  See aruanne koostati põhikooli lõpetajatele. Karl Kolmas ja Hassann Munch on saanud hinde praktilise ülesande eest. Need iseseisva töö tüübid ei ole põhikooli lõpetamisel lubatud, EHIS annab veateate. Lahenduseks jälle 2 võimalust: 

  • tuleks avada päevik, kuhu need hinded sisestati, avada Karli, Hassanni või Sebastiani iseseisva töö hinne, valida Muuda ning muuta töö tüüp Loovtöö
  • koostada EHISe hinnete ekspordi fail, avada xml fail ja ettevaatlikult muuta iseseisva töö tüüp kl_tapsustus väljas. Asendage Uurimus või Praktiline täpsustusega Loov. Oluline teada: kustutage ka hinde rida <kl_hinne>, sest loovtöö jaoks ei ole EHISes lubatud. Kui iseseisva töö tüüp on algusest peale Loovtöö, eKool hinnet xml faili ei lisa. 
  • Kui aruanne oleks koostatud gümnaasiumi lõpetajatele, tuleks kontrollida, et iseseisva töö tüüp ei oleks Loovtöö. Lisaks lubamatule iseseisva töö tüübile saate sel juhul EHISelt teada, et iseseisval tööl peab olema lisatud hinne.

4. Kõigi õpilaste jaoks, kellel siin aruandes iseseisva töö kohta infot ei ole, EHISesse seda infot ei saa. Kuna iseseisev töö on lõpetamiseks kohustuslik, tuleks nende tööde info ja pealkirjad sinna enne tunnistuse trükkimist käsitsi lisada. Lahenduseks soovitame kontrollida üle, miks tööd aruandes ei ole - näiteks on õpetaja info lisanud mitte kasutades Lisa iseseisva töö hinne vaid Lisa hinne valikut. Teine levinud põhjus on, et päevik, kus see hinne lisati, on lukustamata.  

Iseseisvad tööd EHISe hinnete ekspordi failis

Kui tunnete end xml failide kasutamisel kindlalt ja olete ettevaatlik, on võimalik iseseisvate tööde infot muuta ka failis, mida valmistate ette EHISesse sisse lugemiseks. Iseseisva töö näitab EHISes ära ainetüüp <aine_tyyp> "I" ja aine kood <kl_aine> "17852". Neid ei ole vaja kusagil eKoolis määrata. 

Loovtööde info xml failis:

Uurimistööde info xml failis: 

Praktiliste ülesannete info xml failis: 

Kokkuvõte

Kuna kooliastme lõputunnistusele peab iseseisva töö hinde lisama, siis on töömahu vähendamiseks väga mõistlik mitte näha vaeva iga õpilase kohta iseseisva töö teema ning hinde lisamisega otse EHISe hinnetelehele, vaid vormistada nad eKoolis korrektselt ning kanda sisse korraga. See ei ole nii keeruline, nagu eelnevalt kardetakse.