Tugispetsialist


eKool annab kooli tugispetsialisti (sotsiaaltöötaja, HEV koordinaatori, psühholoogi) rollile laiema sisu - kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes just sellele lapsele toeks on ning kellele kooli juhtkond on teinud ülesandeks aidata probleemse lapse muresid lahendada. Samal ajal saab kooli juhtkond korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega.

Tugispetsialistide ülesanne on omada ülevaadet sellest, kas mured võivad tekkida - hoida silm peal puudumiste, puudulike hinnete, märkuste aruannetel. Nii saab kiiremini sekkuda ja klassijuhatajaid nende töös toetada.

1. Tugispetsialisti rolli lisamine

Rolli saab lisada koolis eKooli administraatori õigustega isik. Selleks: 

  1. Valige Kooli lehelt -> Nimekirjad -> Personal 
  2. Leidke tugispetsialisti rolliga kolleeg ning avage tema kaart (klõpsates tema nimel). 
  3. Rolli lisamiseks klõpsake lingil +Lisa roll ja ripploendist valige Tugispetsialist.

Tugispetsialisti roll ei ole sõltuv õppeaastatest, s.o. seda ei pa iga aasta alguses uuendama. Koolis tugi-spetsialisti rolli omavate inimeste kaardid on koondatud kooli lehe galeriis filtri Tugispetsialistid alla.

2. Tugispetsialisti sidumine õpilasega

Õpilase kaardilt seotakse tugispetsialist õpilasega ning ta hakkab nägema selle õpilase kaarti analoogselt klassijuhatajaga.  

Seos lisatakse või eemaldatakse Õpilase kaardilt -> Profiil -> Lapsevanemad lehelt -> ja +Lisa seos lisab uue seose tugispetsialistiga. Rippmenüüd avades kuvatakse kooli kõik eKoolis tugispetsialisti rolliga kasutajad.

Seose lisab klassijuhataja või koolijuht ja selle kohta saavad teavituse lapsevanemad. Neile antakse teada lapsele tugispetsialisti määramisest, et nad saaksid vajadusel otse tema poole pöörduda. 

Kui lapsevanemad ei ole tugispetsialisti määramisega üldiselt või tema isikuga nõus, saavad nad koolle sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhataja või koolijuht seose. 

Tugispetsialist näeb lapse uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab ta koheselt juurdepääsu lapse andmetele. 

Iga Tugispetsialisti kaardil -> Profiil -> Õpilased, on temaga seotud õpilaste nimekiri.

Sel viisil saab kooli juhtkond ülevaate iga tugispetsialistiga seotud õpilastest. 

Tugispetsialisti õpilased

Iga tugispetsialisti rollis oleval kooli töötajal on kooli lehe Galeriis -> eraldi jaotus Minu õpilased, kus on näidatud õpilased, kellega ta seotud on ja kelle andmete nägemiseks (sarnaselt klassijuhataja ja kooli juhtkonnaga) sellel tugispetsialistil õigus on. 

.

Aruanded

Soovime, et tugispetsialist saaks ülevaate kooli tekkivatest probleemidest ning saaks "oma" lastel analoogselt klassijuhatajaga silma peal hoida. Tugispetsialist näeb nagu koolijuht (kõigi klasside ja õpilaste kohta) järgmisi aruandeid:

  • Kõik puudumiste aruanded
  • Hinded - hinnetelehe ja murelaste aruanded
  • Kokkuvõtvad hinded - puudulike hinnete aruanne
  • Sündmused - märkamised
  • Õpilased ja vanemad - õpilaste andmete aruanne, kasutusaktiivsuse aruanne õpilaste kohta

Kooli dokumendid ja märkmed

Dokumentide ja märkmete lisamine, muutmine ja kustutamine on tugi-spetsialistile avatud ainult temaga seotud õpilaste jaoks nagu klassijuhatajale, täpsemalt saab vaadata artiklist "Õpilase kaart"

Arengukaardid

Arengukaarte saab tugispetsialist täita ja näha ainult ise-endaga seotud laste kohta ja vastavalt kaartide sektsioonides jagatud õigustele. Tugispetsialist ei näe kogu kooli kõigi õpilaste arengukaarte ja ei saa neid avada.