Õpilaste sidumine päevikuga

Igas ainepäevikus õppivate õpilaste lisamiseks on mitu meetodit, valik oleneb nii õpilaste koosseisust (kogu klassi päevik, rühmapäevik, huviringipäevik) kui ka koolis omaks võetud tavadest (oleme harjunud nii tegema). Õpilaste lisamiseks on kaks põhimeetodit: 

Järgnevaid soovitusi saab kasutada nii peale päevikute kloonimist (kopeerimist) uude õppeaastasse, uusi päevikuid lisades kui ka kogu õppeaasta jooksul päevikutega seotud õpilaste nimekirjades muudatusi tehes. 

Kloonitud päevikute õpilased

Kloonimine on päevikute info kopeerimine uude õppeaastasse. Kloonimisest saab lähemalt lugeda artiklist "........". Siin vaatame üle õpilased kloonitud päevikus. Kloonimine võtab eelmisest õppeaastast kaasa päevikuga seotud õpilaste sildid. Kui eelmisel õppeaastal olid päevikus 5a klassi poisid (lisatud sildid <5>; <a>; <mees>), siis on ka uue õppeaasta päevikus sama sildikomplekt (lisatud sildid <5>; <a>; <mees>).

Kui avate kloonitud päeviku Õppeaasta lehel uues õppeaastas, võib õpilaste nimekiri olla kas tühi või on õpilaste nimed seal juba olemas. Võimalikud olukorrad on:

1. Uue aasta päevikutes Õppeaasta lehel on näha sinna kuuluvad õpilased. Õpilased leitakse nii klassi ja paralleeli kui ka kooli defineeritud siltide alusel. Päevik lõppevas õppeaastas (<4> klassi <IK1> õpperühm):

ja sama päevik peale kloonimist järgmises õppeaastas:

Kui lõppeval õppeaastal õppis 4. klassis IK1 keelerühmas 4 õpilast (David, Catherine, Mihkel ja Rachel), siis algaval õppeaastal on nad juba 5. klassis ja 4. klassi IK1 keelerühmas õpivad 2 õpilast (Stephen ja Carla, kes olid eelmisel aastal 3. klassis). 

Delete

Hea teada

Süsteemsete ja kooli lisatud siltide alusel õpilaste päevikusse lisamisel seotakse igal õppeaastal kloonitud ainepäevikutega uued õpilased, kelle sildid sellel õppeaastal täidadavad sildikomplekti nõudeid. 

2. Kui õpilasi päevikus ei ole, aga sildikomplekt on olemas, võib olla, et õpilased on veel uude õppeaastasse üle kandmata. Peale nende uude aastasse üle toomist ilmuvad nad kohe päevikusse. 

Simona kas toodi uude õppeaastasse üle hiljem, või on ta uus õpilane 4. klassis. Peale 4. klassi õpilaste nimekirja kandmist ja sildi <IK1> lisamist listakse ta kohe päevikusse. 

Delete

Hea teada

Siltide kasutamine päevikusse õpilaste valikul tagab selle, et kõik lisanduvad õpilased (hiljem klassi juurde tulnud teisest klassist, kooli õppima asunud, teisest õpperühmast üle toodus) saavad vajalike päevikute nimekirja. 

Siltide kasutamine päevikusse õpilaste valikul tagab ka selle, et klassi või õpperühma enam mitte kuuluv õpilane (viidi teise klassi, vahetas õpperühma) kaovad kohe päeviku nimekirjast (staatus Lahkunud).

3. Kui eelmisel aastal olid õpilased päevikus nopitud (lisatud õpetaja või administraatori poolt tehtud valikutega), siis neid uude aastasse üle ei kanta. Näitena toodud lõppeva õppeaasta päevikus on õpilased nopitud, lisatud kas õpetaja või administraatori poolt valikuga klasside nimekirjadest.

Peale selle päeviku kloonimist uude õppeaastasse päevikus õpilasi ei ole, ei ole ka nende valikuks silte

Õpilaste valik tuleb sel juhul uuendada, kas taas noppides või kasutades silte (klass, paralleel, lapse sugu või kooli lisatud silt). 

Uuele päevikule saate lisada õpilased samamoodi kahte põhimeetodit kasutades: 

Õpilaste lisamine uude päevikusse siltidega

Peale uue päeviku lisamist on sinna kuuluvate õpilaste nimekiri tühi ning õpilaste valiku real ei ole ühtegi sisendit. Klikkige õpilaste valikuks siltide sisestamise väljal  Lisa silt 

Kõik koolis defineeritud süsteemsed ja kooli sildid pakutakse valikuks rippmenüüs:

kuna see on tavaliselt pikk (kuvatud on klassid, paralleelide tähised, kooli sildid), siis on mõistlik alustada sildi nimetuse sisestamist, nimekiri lüheneb kohe. Juba valitud silti saab kustutada x(rist) vajutusega sildi alal. 

Delete

Hoiatus

Ühele valiku reale saate lisada ühs klassi sildi, ühe paralleeli sildi, ühe soo sildi ja ühe kooli defineeritud sildi. Maksimaalselt 4 silti. 

Keerulisemate sildikombinatsioonide kasutamisest kirjutatakse järgmises jaotuses.

  1. Kui vajalikud sildid on sisestatud (vaja oli 2. klassi poisse, sildid on <2> ja <Mees>)
  2. vajutage nuppu Näita liikmeid. Kuvatakse õpilaste nimed, kes sildikombinatsiooni alusel valituks osutusid.
  3. Kui valikus on õiged õpilased, vajutage Salvesta liikmed

Õpilased on päevikuga seotud ja neid kuvatakse päeviku nimekirjas. 

Probleemide tekkimisel saate õpilaste kuuluvust silte muuta. Siltide lisamisest ja haldusest saab lugeda artiklist "Õpilaste grupikuuluvus - sildid". Koolist lahkunud õpilased on siltidest eemaldatud. 

Keerulisemad päevikud - siltide kasutamine

Kuna igale õpilaste valiku reale saab lisada ühe klassi sildi, ühe paralleeli sildi, ühe soo sildi ja ühe kooli sildi, siis on igas koolis päevikuid, kus oleks vaja õpilaste valikuks keerulisemaid kombinatsioone, abiks tuleb mitme valiku rea lisamine ning loogilise liitmise ja korrutamise tundmine.

Iga päevikuga saab siduda mitu siltide kombinatsiooni; uue kombinatsiooni avab esimese valiku rea all olev link Lisa silt

Oluline teada: 

1. Igas reas (kombinatsioonis) tehakse loogiline korrutamine - kõik komponendid peavad olema tõesed, et tulemus oleks tõene (see ja teine): kõigil valitud õpilastele peab olema olemas (tõesed) kõik kombinatsioonis olevad sildid. Nii et õpilane peab olema 2. klassis ja poiss (mees).

2. Ridade vahel tehakse loogiline liitmine - vähemalt üks ridadest peab olema tõene, et tulemus oleks tõene (see või teine): valitud õpilasel peab olema olemas (tõene) vähemalt üks kombinatsioon; s.o. päevikuga seotav õpilane peab olema kas 1. klassi poiss või 2. klassi poiss või 3. klassi poiss. 

Mõned näited: 

1. Liitklassi päevikud: Lisada mitu õpilaste valiku rida, igas reas ühe klassi õpilased. Nagu eelmisel pildil. 

2. Keelerühmad üle paralleelklasside: Lisada ainult klassi silt, paralleeli silti mitte; lisada keelerühma valikuks kooli silt. Seega ühel päevikul <7> <saksa> ja teisel päevikule <7> <prantsuse>. Päevikusse kogutakse kõik paralleellklasside õpilased, kellel on kooli silt <saksa> või <prantsuse>

3. Mudilaskoori liikmetele on lisatud silt <Mudilaskoor>; päevikusse valida õpilased ainult selle sildiga, klassi mitte lisada. 

4. Teie koolis on tüdrukutel ja poistel võimalik valida erinevatel perioodidel kord puutööd, kord kodundust, kord käsitööd. Õppeaasta alguses moodustate kooli sildid õpilaste valikutega <PKK1>; <PKK2>; <PKK3> või teete sildid klassipõhised <7aPKK1>, <7aPKK2> ja <7aPKK3>. Puutööpäevikusse sisestate kas kombinatsiooni <7>, <a>, <PKK1> või ainult sildi <7aPKK1>. Kodunduse päevik saab sildi <7aPKK2> jne. Kui iga laps käib õppeaasta jooksul läbi kõik kolm ainet, siis on mõistlik teha klassile iga õpperühma jaoks eraldi päevik igas aines, s.o. kokku 9 päevikut. 

5. Kunstiajalugu õpivad Teie kooli gümnasistid üks kord kolme aasta jooksul ja teevad seda kõik koos. Kunstiajaloo päevikusse tuleks lisada 3 rida, klasside <10>, <11>, <12> siltidega.

Delete

Hea teada!

Siltidega valimise ja noppimise tegevusi saab kombineerida - vahel on lihtsam kui õppegrupist enamik õpilasi on siltidega valitud ja mõni õpilane lisaks nopitud. 

Näitena võtame 1.-3. klassi poiste kehalise kasvatuse päeviku. Üks tüdruk soovib koos poistega kehalises kasvatuses käia. 

 Peale tema poistele lisaks noppimist on Laura päevikus. Erinevalt siltidega valitud õpilastest on tal nime taga Lõpeta kuuluvus ja teda on lihtsam õppegrupist välja arvata. 

Õpilaste lisamine noppimisega

On päevikuid, kus on lihtsam mitte  silte kasutada, vaid õpilased klassidest valida. Näiteks siis, kui B keele õppimist alles alustatakse ja laste (vanemate) eelistused võivad muutuda. Siis võiks esialgse nimekirja päevikusse kokku noppida ning hiljem paika saanud keelerühmad kooli sildina vormistada. Teine analoogne situatsioon on, kui kool õpetab põhiaineid tasemete järgi eristuvates gruppides ning õpilastel on võimalik liikuda grupist (päevikust) teise. Huviringide päevikud peaksid olema samuti noppimisega koostatud. 

 Õpilaste valimiseks päevikusse vajutage Lisa päevikusse õpilased õpilaste valiku rea all. Jälgige, et Teil ei oleks sellele päevikule ühtegi sildikombinatsiooni lisatud. 

Avatakse õpilaste valiku vorm, kus otsida saab nii klassi kui ka õpilase perekonnanime järgi. Valige klass ja vajutage Otsi

Valige õpilased. Saab kasutada ka kiirtegevusi Vali kõik ja Eemalda kõik. Päevikusse lisatakse need õpilased, kelle nime ees olevasse märkeruutu on lisatud Linnuke

Kui mõni õpilane juba on päevikus, siis tehtud valikust hoolimata teda õpilaste nimekirja topelt ei lisata.

Peale vajutust Lisa valitud õpilane päevikusse on õpilased päeviku nimekirjas olemas.

Delete

Pane tähele!

Nopitud õpilaste nime taga on Päevikute lehel Lõpeta kuuluvus. Selle vajutusega eemaldatakse õpilane päevikust. 

Lõpeta kuuluvus teeb sama tegevuse, mida õpetaja saab ise ainepäevikust teha - õpilase eemaldada. 

Delete

Hea teada!

Ei ole mingit vahet, kas õpilane on päevikusse nopitud aineõpetaja poolt päevikus või administraatori poolt Päevikud lehel. Mõlemat tegevust saab mõlemas asukohas muuta ja täienda. 

Kokkuvõte

Eelnevaid soovitusi saab kasutada nii peale päevikute kloonimist (kopeerimist) uude õppeaastasse, uusi päevikuid lisades kui ka kogu õppeaasta jooksul päevikutega seotud õpilaste nimekirjades muudatusi tehes. Õpilaste ja päevikute seoste haldamine on tegelikult üks eKooli administraatori peamisi töid terve õppeaasta vältel. Oma süsteemi üles ehitamine on töökoormuse vähendamise oluline osa.