Õpianalüütika

Õpianalüütika ikoon on näha kõigi lapsevanemate ikoonide hulgas, aga selle avamisel näidatakse sisu vaid Perepaketiga liitunud vanematele. 

Delete

Pane tähele!

mKoolis Õpianalüütikat avada ei saa. Seal näeb Perepaketi tellija hinnete sageduse tabelit kontrolltööde ja kokkuvõtvate hinnete kohta. 

Õpianalüütika avaneb lapsevanemale tema oma lehelt (mitte õpilasele endale), vajutades ikoonil Õpianalüütika.

Esimeses reas on valik:

 • Õpianalüütika akna suurendamiseks kogu ekraani vaatesse kasutage selle ülemises vasakus nurga olevat ikoonikest. ;
 • Hinnete analüütika päevikute kaupa uurimiseks (valida Õppeained)
 • Ainete ja ainevaldkondade kaupa info vaatamiseks (valida Ainevaldkond)

Lapse, klassi (õppeaasta) ning õppeperioodi valik

 • Rippmenüüs on kõigi selle vanemaga seotud laste nimed.
 • Iga lapse kohta valida nende klasside vahel, kus ta eKooli andmete on õppinud
 • Klassi valik muudab õppeperioodide valiku (selles klassis õppimise) õppeaastas.
  • Näitavate perioodide nimetused olenevad valitud klassist (õppeaastast) ja sellel aastal koolis kasutuses olnud õppeperioodidest. Nii võib olla, et näete 6. klassi (2015/16 aasta) kohta veerandeid ning 7. klassi (2016/17 aasta) kohta trimestreid.
  • eraldi õppeperioodina on välja toodud aasta number (kooli lisatud nimetus). 
Delete

Hea teada!

Kui valite filtrisse Õppeaasta, siis näete ainult kokkuvõtvaid hindeid ja nende analüütikat. Tunnihinnete ja kontrolltöö hinnete ning perioodihinnete nägemiseks tuleb valida õppeperiood.

Õppeaine hinnete analüütika

Delete

Oluline!

Kui valitud on õppeaasta (õppeaasta nimetusega periood), siis võrreldakse AINULT kokkuvõtvaid hindeid - nii saate kevadel ülevaate, kuidas õpilasel just kokkuvõttes läinud on. Kokkuvõtvad hinded on need, mida näete oma lapse tunnistusel - veerandi või trimestrihinded, aastahinded, käitumise, hoolsuse hinded, eksami ja iseseisva töö hinded.

Õppeained on need päevikud, kus õpilane osaleb (õpib). Põhikoolis hõlmab päevik tavaliselt tervet õppeaastat, gümnaasiumis on iga ainekursuse jaoks eraldi päevik. Kui valitud päevikus valitud perioodil hindeid ei ole, tuleks muuta õppeperioodi valikut:

Hinded

Iga päeviku (ainekursuse) valikul kuvatakse selles päevikus selles perioodis saadud hinded. Päeviku vahetamisel muutuvad hinded.

 • heledama rõnga sees olevad hinded on tunnihinded (ainetunnis saadud hinded). Kuvatakse ka punktidena sisestatud hinded. 
 • tumedama rõnga sees on kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded
 • puudulikud hinded kuvatakse punasena
 • see hinne, millega seotud statistikat just vaadatakse on täidetud oranzi rõngaga.
 • iga hinde kohta kuvatakse tunni või kontrolltöö toimumise kuupäev, hinde tüüp, seotud tunni või kontrolltöö kirjeldus. Kuvatakse mitte hinde lisamise, vaid tunni toimumise aeg.

Hinnete sageduse graafik võib olla:

 • tulpadega diagramm, kus iga klassis saadud hinde kohta on eraldi tulp. Punase joonega on näidatud klassi keskmine saavutus. Punasega on märgitud valitud lapse hinne.
 • Sektordiagramm, kus iga hinde kohta on eraldi sektor ja sektori sees on näidatud selle hinde saanud õpilaste arv. Valitud lapse hinne on alati punases sektoris. Sektori laius oleneb selle hinde saanud õpilaste arvust, numbrit näeb, kui liikuda hiirega vastavale sektorile.
 • Graafiku tüübi valik toimub automaatselt ja oleneb erinevate hinde väärtuste arvust. Kui väärtusi on 4 või rohkem, kuvatakse tulpdiagramm.
 • Oluline on meeles pidada, et tulpdiagrammil ei ole näidatud mitte hinde väärtused, vaid hindega kooli poolt seotud "saavutatuse määr" ehk siis madalaim saavutuse %, millega veel selle hinde saab. Nii on y-teljel olev skaala mitte 1...5 vaid 0...100 ja keskmine saavutus on klassi saavutuste määra keskmine. Miks see oluline on - et saada graafikus kasutada ka hindeid "5-" ja "3+" ning võimaldada õpianalüütikat kasutada koolidel, kus hindeskeem on märgitud tähtedega.
 • Kui hinne on sisestatud punktides, kuvatakse y teljel punktide arv. 
Delete

Dünaamika

Dünaamika aknas näete terve õppeaasta valiku järel kuude või nädalate kaupa selle aine hinnetes toimunud muudatusi. Kursusõppel gümnaasiumi klasside jaoks antakse dünaamika õppeperioodide lõikes ka siis, kui valitud on terve õppeaasta.

Kumulatiivse keskmise ja kuu (või nädala) keskmise erinevuse selgitamiseks näide:

 • septembris saadi hinded 5, 5 ja saavutuse kumulatiivne keskmine on 98% (selle kooli seatud hinde alumise piiri järgi). Kuu keskmine on ka 98%.
 • oktoobris saadi hinded 4, 4 ja saavutuse kumulatiivse keskmine määr on 98%+98% (septembri hinded)+ 75%+75% (oktoobri hinded) = 86.5%. Kuu keskmine on 75%.
 • novembris saadi hinded 3, 3 ja saavutuse kumulatiivne keskmine määr on 98%+98% (septembri hinded)+ 75%+75% (oktoobri hinded) + 55%+ 55% (novembri hinded) = 76%. Kuu keskmine on 55%.

Sama meetodi järgi arvutatakse klassi keskmine ja nende võrdlus on joondiagrammil näidatud. Valitud õpilase hinnete muutus on kuvatud punasena, klassi muudatused kollasega.

Dünaamika diagrammidel võetakse arvesse KÕIK selles päevikus selle kuu jooksul saadud hinded. Tunnihinnete ja kontrolltöö hinnete vahel erinevust ei näidata. Kokku esitatakse neli diagrammi:

 1. Kumulatiivne - kuude või õppeperioodide lõikes leitud hinnete kumulatiivne keskmine aines.
 2. Keskmine - kuude või õppeperioodide lõikes leitud hinnete keskmine aines
 3. Nädalatekumulatiivne - nädalate lõikes leitud hinnete kumulatiivne keskmine aines.
 4. Nädalatekeskmine - nädalate lõikes leitud hinnete nädala keskmine aines
Delete

Hinde tüübid

Hinde tüüpide erinevuste võrdluseks koostatud rõhttulpdiagrammil on valitud õppeperioodi hinnete keskmiste saavutuste võrdlus kuude kaupa toodud välja erinevate värvidega tulpadena. Klassi jaoks vastavat võrdlust ei ole.

Graafikul on iga kuu jaoks eraldi toodud tulbad tunnihinnete keskmise saavutuse määra; kontrolltöö hinnete ja kokkuvõtvate hinnete kohta. Tulbale hiirega liikudes näeb hindetüübi selgitust ja keskmiselt saavutatud tulemust.

Need keskmised ei ole kumulatiivsed, seega on graafiku lugemine lihtsam. Iga kuu hinnetele vastavas tüübis vastab erinev keskmine.

Delete

Hinnete jaotus

Sektordiagrammil on esitatud õpilase ja klassi selles aines valitud perioodi jooksul saadud hinnete jaotus. Hindetüüpe ei eristata.

Delete

Ainevaldkonnad

Delete

Hea teada!

Õppeained, ainevaldkonnad ja teadused on määratud iga kooli õppekavas tehtud valikutega.

Kui vastavad jaotised puuduvad või on ebaloogilised, tuleks pöörduda oma kooli eKooli administraatori poole.

Ainevaldkondade jaoks võrreldakse alati rõhttulpdiagrammil valitud õpilase ja klassi keskmist saavutatuse määra valitud õppeperioodil. Seega ei arvestata siis mitte kuude lõikes toimunud muudatusi, vaid kogu perioodi saavutusi kokku. Vahet ei tehta tunnihinnetel ja kontrolltöö või kokkuvõtvatel hinnetel - kõik lähevad võrdväärsena arvesse.

Analüüsimiseks on pakutud välja kolm valikut:

Õppeained

Õppeained on samale graafikule toodud saavutused erinevate päevikute (ainekursuste) lõikes. Arvestatatakse ainult valitud õppeperioodi hindeid. Kasutatakse kooli seatud saavutatuse määra - hinde alumist piiri protsendiskaalal.

Delete


Ainevaldkonnad

Valdkondi on vastavalt Eesti õppekavale 8:

 1. Keel ja kirjandus
 2. Võõrkeeled
 3. Matemaatika
 4. Loodusteadused
 5. Sotsiaalteadused
 6. Kunst
 7. Tehnoloogia
 8. Kehaline kasvatus
 9. Teised valdkonnad

Viimane valdkond on lisatud klassifitseerimata või raskesti määratavatele ainetele.

Iga kool saab oma õppekavas olevaid aineid seada vastavusse riikliku õppekava ainetega, selle järgi leiab eKool hinde kuulumise ühte või teise valdkonda.

Kui graafikut vaadates tundub, et mõne päeviku hinded on vales valdkonnas (nt. ei õpi laps sotsiaalteadusi nagu ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus aga see tulp on olemas, puudub aga matemaaatika tulp) siis peaks paluma koolil oma õppekavas tehtud valikud üle vaadata. Peale seose parandamist saab ka õpianalüütika tabel korda.

Kui kooli poolt õppekavas vastavaid seoseid ei ole tehtud, siis on kõik hinded koos ühes, ilma nimetuseta jaotuses.

Delete

Teadusharud

Teadusharude vahel jagunemine toimub samuti kooli seatud riikliku õppekava valdkondade vastvuste järgi. Teadusharusid on 3:

 1. reaalained
 2. humanitaarained
 3. teised ained

Graafikule kogutakse kokku kõik selle teadusharu (nt. reaalainete) päevikutes sellel õppeperioodil saadud hinded ja võrreldakse neid klassikaaslaste hinnetega.

Delete

Õpianalüütika ja hinnete statistika koolile

Hinnete statistika on nähtav koolile järgmistes kohtades:

 • galeriist õpilase kaardilt Õpianalüütika aknas - klassijuhatajale ja koolijuhile (uus õpianalüütika)
 • galeriist õpilase kaardilt õpilase uudisvoost konkreetse hinde taga olevat linki Statistika vajutades - klassijuhatajale ja koolijuhile
 • päevikust kontrolltöö või kokkuvõtva hinde kirjeldust avades päeviku all olevast Tunnikirjelduste listist - aineõpetajale, klassijuhatajale, koolijuhile (senine statistika - hinnete sageduste graafik)
 • Hinnetelehel kontrolltöö või kokkuvõtva hinde märgil vajutades - klassijuhatajale ja koolijuhile (senine statistika - hinnete sageduste graafik)

Lisaks näevad õpianalüütikat kooli juhtkond ja klassijuhatajad galeriist õpilase kaardilt. Seal oleva ikooni vajutamisega avaneb täpselt samasugune vaade nagu lapsevanemale ja õpilasele endale.