Hinnetelehed, tunnistused

Artiklis vaadatakse üle aruanded, mis aitavad õpilasel saada ülevaate oma õpitulemustest - Hinded aknast leiatavad tunnistused, hinnetelehed. Perepaketi kasutajad saavad erinevate hinnete dünaamikat ja võrdlust klassikaaslastega vaadata Õpianalüütikast

Hea teada!

Te näete aruandeid oma hinnete kohta vaid seni, kuni Te õpite selles koolis. Kui roll on lõppenud (lõpetasite kooli, vahetasite kooli) sisi juurdepääsu enam ei ole. 

 

Aruanded leiate oma lehel, vajutage menüüribal Hinded

Avaneb aken Hinded, milles on võimalik omakord avada:

Hinneteleht

Valikus on kaks hinnetelehte: Hinneteleht (lühike vorm) ning Hinded (hinded koos kommentaaridega). 

Hinneteleht avatakse kohe, kui olete akna avanud

 1. Avage Hinnetelehe aruanne
 2. Kui soovite täpsemat aruannet, valige õppeperiood
 3. Klikk igal hindel avab lisaakna, kus kuvatakse:
  1. hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne, perioodihinne, aastahinne, eksamihinne, kursusehinne)
  2. hinde kommentaar (kui on lisatud)
  3. Olenevalt hinde tüübist kas: 
   1. tunni kuupäev, järjenumber päevas; tunni teema, tunnikirjeldus
   2. Kontrolltöö kuupäev, teema, kirjeldus
   3. Kokkuvõtva hinde jaoks selle lisamise aeg

Hinde kommentaaridega hinnetelehe leiate valides aruannete nimekirjast Hinded.

 1. Avage kommentaaridega hinnetelehe aruanne
 2. Saate täpsustada õppeperioodi
 3. Saab teha aine valiku (ainult valitud aine hinded)
 4. Näete hindega seotud infot:
 1. Hinde väärtus
 2. Hinde tüüp ja lisamise aeg
 3. Hinde kommentaar (kui on lisatud)
 4. Saate avada tunnikirjelduse või kontrolltöö kirjelduse, avades lingi Tunnikirjeldus (Kontrolltöö)
 
 

Tunnistused

Aruannete lehelt leiate 3 tunnistust, nende info on sama, erinevus on selle esitamise viisis. Kõigil tunnistustel on võimalik vaadata eelmiste õppeaastate tulemusi, valiku saab teha õppeaasta filtrist.

Tunnistus on kõige traditsioonilisem tunnistus

Siin on näha perioodihinded ja aastahinne; viimases veerus on eksamihinded, teist tüüpi kokkuvõtvad hinded (näiteks iseseisev töö). Kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. 

Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. 

Tunnistus 2 on gümnaasiumile mõeldud tunnistus. Aine gruppi kogutakse ainekursused, märgitakse kursuse nimetus, saadud hinne ja õpetaja.

sellist vormi kasutades on gümnasistil selge ülevaade oma tulemustest eri kursustel. 

Tunnistuse esimese infona kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. Neid kuvatakse hinnete all. 

Tunnistus 3 ehk kujundava hindamise tunnistus kuvab saadud kokkuvõtvad hinded koos õpetaja kommentaariga. 

Tunnistuse esimese infona kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. Neid kuvatakse hinnete all. 

 
 

Kujundav hindamine

Kujundava (sõnalise) hindamise tunnistus on eKooli moodul, mille abil saab kool koguda õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate sõnalisi hinnanguid õpilase edusammude ja parandamist vajavate oskuste kohta. Täpsemalt saab lugeda "Kujundava hindamise tunnistus". 

Koostatud ja koostamisel olevad tunnistused ning eelmiste aastate tunnistused leiate Hinded ning Kujundav hindamine lehelt. 

 1. Kujundava hindamise tunnistuse leiate lehelt Kujundav hindamine.
 2. Kui Te õpite mitmes koolis, näete siin koolide valikut. 
 3. Valige õppeaasta, kui soovite näha eelmiste aastate tunnistusi. Vaikimisi on avatud käimas olev aasta. Saate valikuga Kõik avada ka kõigi aastate tunnistused samasse nimekirja.  
 4. Kui tunnistuse staatuseks on Aktiivne, siis on tunnistus lisatud, õpetajad täidavad seda, aga see ei ole (veel) kodule täitmiseks avatud. Kui hinnatakse osaoskusi, siis näete tunnistust avades Eelvaade/printimine  hinnatavate oskuste nimekirja. 
 5. Kui staatuseks on Avatud kodule, siis saate vajutades Sisesta oma hinnangud täita tunnistust oma hinnanguga ise-enda edukuse osas erinevates ainetes. 
 6. Kui staatuseks on Allkirjastatud, siis on klassijuhataja tunnistuse koostamise lõpetanud, Te saate selle Eelvaade/Printimine käsuga avada. 
 7. Kujundava hindamise tunnistus avatakse uues brauseri aknas.
 8. Avatud tunnistuse saate välja trükkida brauseri Print käsuga. 
 
 

Õpianalüütika

Õpianalüütika on Perepaketi lisateenus. Leiate selle oma lehe menüüst

Õpianalüütika esimesel lehel Õppeained saab jälgida hindeid ainete lõikes ning nende dünaamikat õppeperioodis, lehel Ainevaldkonnad aga ainete keskmisi tulemusi 100% skaalal ja võrdlust sama päeviku teiste õpilastega.

Õpilanalüütikast saab täpsemalt lugeda artiklis "Õpianalüütika". 

Kokkuvõte

Oma hinnetest ülevaate saamiseks ning tema edukuse jälgimiseks on õpilasel mitmeid võimalusi. Aruandeid näeb ainult eKooli veebiversioonis, eKooli äpis neid ei näidata.