Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja turvalisuse tagamine

Andmekaitsetingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja nendega seoses võib eKool edastada Teie isikuandmeid järgnevatele kolmandatele isikutele:

  1. eKooli koostööpartneritele, kes pakuvad meile isikuandmete töötlemise või sellega seotud teenust (näiteks andmeside teenuste osutajad, postituse teenus, arhiivi teenus jms), tingimusel, et sellised isikud täidavad vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmiseks ja kaitsmiseks. Nimetatud kolmandad isikud on isikuandmete volitatud töötlejad, kellel on õigus töödelda isikuandmeid üksnes vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja viisil ning eKooli juhiste alusel, järgides kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid;
  2. eKooli konsultantidele või muudele teenuseosutajatele (näiteks audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad, advokaadibürood või muud isikud), kes töötlevad isikuandmeid oma teenuse osutamise raames, kas eKooli volitusel volitatud töötlejana või iseseisval õiguslikul alusel vastutava töötlejana, eeldusel, et vastavad isikud tagavad kohalduvatest õigusaktidest tulenevate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise;
  3. koondväljavõtetena koolipidajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile;
  4. muudele kolmandatele isikutele oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks (näiteks eKooli infosüsteemi kasutamiseks sõlmitud lepingu rikkumisel võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, krediidiinfo ettevõttele, õiguskaitse organitele) või kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks; kui vastav kohustus tuleneb eKoolile kohalduvatest õigusaktidest kooli kui vastutava töötleja siduvatest juhistest.

Isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele igal juhul üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava isikuandmete töötlemise eesmärgist või andmete avaldamise vajadusest või kohustusest lähtuvalt. Isikuandmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikutele, kes asub riigis, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

eKooli infosüsteemi ning selles sisalduvaid isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.

Lisaks on kõik avalikud vormid kaitstud robotite ja automatiseerimisvahendite eest.