Tunnistused õpilastele ja lapsevanematele

eKoolis on kolm tunnistuse vormi (kujundust), kus samadele hinnetele lisatud info on erinev. Tunnistused on võimalik avada Õpilase lehelt -> Hinded:

 • Traditsiooniline hinnete tabeli (Tunnistus)
 • Tunnistus koos ainekursuste nimetuste ja õpetaja kommentaaridega (Tunnistus 2)
 • Kujundava hindamise tunnistus (Tunnistus 3). 
 • Lisaks saab eKoolis koostada Kujundava hindamise tunnistuse, mille leiate viimase aruandena.

Hea teada!

Õpilane ja lapsevanem näevad oma eelmiste aastate tunnistusi vaid seni, kuni õpilane selles koolis õpib.

 
Tunnistused kuvatakse ekraanile ja saadetakse printerissse ilma vahefaili vajaduseta. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumiik, tulemus oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on tunnistuse lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavalt lehelt päiste / jaluste eemaldamine.

Tunnistus pdf dokumendina

Kui Teie printeril on pdf faili salvestamise võimekus (enamasti on), siis avage tunnistus trükkimiseks ja valige trükiseadete aknast, et salvestate selle faili. 

 

Tunnistuste juures tuleks meeles pidada, et:

 • kui samas õppekava aines on hinded välja pandud rohkem kui ühele kursusele, siis eraldatakse need kaldkriipsuga
 • tunnistusele lisatud puudutud ja hilinetud tundide reas on veerandi jooksul (veerandi kuupäevade vahemikus) puudutud tundide arv, kaldkriipsuga on eristatud põhjuseta / põhjusega puudumised (s.o. kaldkriipust vasakul olev arv märgib põhjuseta puudumisi).
 • kui kool ei hinda käitumist / hoolsust, siis nende hinnete ruudustiku tunnistusele ja tunnistusega seotud valikutesse ei tule
 • kursustena õppiva klassi tunnistus on erinev perioodidena õppiva klassi tunnistusest (vahet teeb eKool).
 • klassijuhataja käitumise / hoolsuse hinnete kommentaarid lisatakse tunnistusele Märkuste alla.
 • kui õpilane on aasta jooksul sooritanud iseseisva töö, lisatakse tunnistusele selle hinne, teema, hinde kommentaar. See juhtub automaatselt, hinde tüübiks peab olema päevikus valitud Teist liiki kokkuvõttev hinne ja hinne peab olema lisatud nagu iseseisva töö hinne.
 • kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.

Tunnistus

Kõige traditsioonilisem tunnistus on leitav Hinded, valikuga Tunnistus. Lapsevanem avab tunnistused iga lapse lehelt. 

Tunnistusele kuvatava info valikuks on lisatud 2 filtrit: 

 • Kooli valik (juhul, kui laps õpib mitmes koolis, näiteks üldhariduskoolis ja huvikoolis)
 • Õppeaasta valik 
 
 

Tunnistus koos kommentaaridega (Tunnistus 2)

Tunnistus 2 annab Teile erinevas vormis tunnistuse,  kuvatakse õpetajate hinnetele lisatud kommentaarid (kui neid on).

Koostamine toimuv samasuguse kuvatava info valiku filtritega nagu Tunnistuse aruanne. 

Tunnistuse esimene info on õpilase, õppekava ja õppeaasta kohta. Järgneb puudutud ja hilinetud tundide tabel õppeperioodide kaupa.

Seejärel kuvatakse ainete kaupa perioodihinded ja aastahinded ning eraldi ridadel õpetajate kommentaarid. 

Tunnistus lõppeb hoolsuse ja käitumise hinnete, õppenõukogu otsuste ning tunnistusel oleva info selgitustega.

 
 

Kujundava hindamise tunnistused (Tunnistus 3)

See tunnistuse vorm on sarnane Tunnistus 2 vormile, erinevusena ei näidata siin aineid / ainekursuseid, millele ei ole (veel) kokkuvõtvat hinnet lisatud. 

Tunnistuse alguses on teistele vormidele sarnased filtrid. Tunnistus algab puudutud ja hilinetud tundide tabeliga.

Järgnevad ainete ja ainekursuste hinded, hinne ja hinde kommentaar on samal real, info algab õppeperioodi nimetusega ja hindetüübiga. 

Tunnistus lõppeb hoolsuse ja käitumise hinnete, õppenõukogu otsuste ning tunnistusel oleva info selgitustega.

 
 

Nupp Prindi aruanne avab brauseri trükivaate kujundamise standardse ja printerist oleneva seadete akna. Kindlasti tuleks eemaldada päised ja jalused; lehe orientatsioon peaks olema portrait (horisontaalpaigutus). Tunnistus võib olla trükitud mitmele lehele, seda ei skaleerita A4 lehele mahtuvaks.