Uudisvoog

Arvuti

Uudisvoos kuvatakse uudised - info hinnete, märkamiste, teadete, sündmuste kohta. Kuna need on uudised, siis kuvatakse neid 30 päeva.

Lisaks on selguse huvides uudisvoost eraldatud Kiirviidetesse ülesanded ja puudumised. 

Tunnihinded

Õpetajate poolt ainetunnis tehtud töö eest lisatud hinded. 

Andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 5)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (Tunnihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Tänan, esitasid väga kena loo....")
 • link tunnikirjelduse avamiseks. Kui tunnikirjeldus on avatud, siis:
  • tunni teema (Minu suvi)
  • tunni kuupäev ja järjenumber päevas (30.12.2022, 1. ainetund)
  • tunni kirjeldus (Arutlemine ja oma .....)
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:01)
 
 

Kontrolltöö hinded

Õpetajate poolt kontrolltööde ja hindeliste ülesannete eest lisatud hinded.

Andmed:

 • hinne (4)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (Kontrolltöö hinne)
 • aine, milles hinne saadi (eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Palun loe järgmine kord raamatut tähelepanelikumalt.")
 • link kontrolltöö kirjelduse avamiseks. Kui kontrolltöö ülesanne on avatud, siis:
  • kontrolltöö teema (Naksitrallide teemalise iseseisev töö)
  • kontrolltöö kuupäev ((tähtaeg: 13.12.2022))
  • ülesande kirjeldus ("Täida lisatud töölehed ja esita failina")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:05)
 
 

Kokkuvõtvad hinded

veerandi-; aasta-; kursuse-; eksamihinded; käitumise ja hoolsuse hinded

Andmed:

 • hinne (4)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (I trimester Perioodihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Sul oli sellel perioodil paremaid ja kehvemaid tulemusi.")
 • õpetaja nimi (Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:09)
 
 

Õpetaja teated

Hea teada

30 päeva on möödudes ei ole õpetaja teadet enam võimalik leida. Teated on ette nähtud operatiivse info edastamiseks.  

 

Erinevatest päevikutest õpilasele saadetud teated

Andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle teade on (õpilasele "Minu")
 • teate tüüp (Teade)
 • teate pealkiri ("Lugemist jõuluajaks")
 • teade ise ("Lisaks meie....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • teate sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:28)
 
 

Õpetaja märkamised

päevikutest õpilasele lisatud positiivsed ja negatiivsed märkamised (märkused)

Andmed:

 • Märkamise ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle märkus on (õpilasele "Minu")
 • teate tüüp (kiitus)
 • märkamise sisu ("Mathilda loeb palju....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • märkamise sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:31)
 
 

Kooli sündmused

Kooli poolt Kalendrisse lisatud sündmused kuvatakse õpilase ja lapsevanema uudisvoos

Andmed:

 • Sündmuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • Sündmuse teema, kuupäev, alguse ja lõpu aeg ("Sõbrapäeva nädal" 12.02.24 08:00 - 16.02.24 15:00)
 • Sündmuse kirjelduse link (Vaata kooliüritust)
 • Sündmuse lisanud kool (Kassisaba kool)
 • Sündmuse lisamise kuupäev (09.02. 2024 06:50:41)
 
 

Asendustega seotud teated

Õpilane ja lapsevanem saab teate, kui tema mõnes päevikus on märgitud asendamine 

Andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle teade on (õpilasele "Minu")
 • Sündmus ja õpetaja, kellega seotud (Carina Walter on eemal)
 • Asenduse kirjeldus, kestvus ja päeviku nimetus (Carina Walter on eemal...)
 • Keda asendatakse (Carina Walter)
 • Asenduse lisamise aeg (01.01.2023 13.05)
 
 

Kooliga seotud dokumendid ja otsused

Kooli lisatud dokumendid: kiitused ja laitused; õppenõukogu otsused klassist klassi üle viimise kohta; käskkirjad kooli vastu võtmise ja lahkumise kohta.

Andmed:

 • Otsuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle otsus on (õpilasele "Minu")
 • otsuse tüüp (lisati õppenõukogu otsus või kiitus/käskkiri)
 • otsuse kuupäev ja number ("Nr. KK-77/22 19.12.2022")
 • otsuse sisu ("Avaldan kiitust toreda esinemise eest jõulupeol!")
 • otsuse sisestamise kuupäev (30.12.2022 14:49)
 
 

Õpilase kaardile lisatud märkmed ja dokumendid

Iga dokumendi või teate lisamisel õpialse kaardile saavad lapsevanemad teate uudisvoogu. Õpilased seda teadet ei saa. 

Andmed:

 • Dokumendi või kooli märke ikoon (vasakul kirje ees)
 • Link lapse kaardile, Profiili dokumentide või kooli märkmete lehe avamiseks.
 • lapse nimi, kelle kaardile märge või dokument lisati 
 • kas dokument või märge 
 • dokumendi nimetus või märkme sisu. Dokumendi nimetus on link selle avamiseks. 
 • dokumendi või märkme lisaja (Test User) 
 • lisamise kuupäev (30.12.2022 14:53)
 
 

Arenguvestlusega seotud dokumendid ja kutsed

Arenguvestluse kohta saabub esmalt uudisvoogu teade vanematele aja broneerimiseks; seejärel link eeltäidetava küsimustiku täitmiseks; siis link protokolli vaaatmiseks ning vestlusel seatud eesmärkidega seotud meeldetuletused.

Andmed:

 • Vestluse ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle vestlus on (õpilasele "Minu")
 • arenguvestluse teate tüüp (Arenguvestluse protokoll)
 • vestluse nimetus (3 klassi vestlus 2022/23 / 3)
 • vestluse toimumise aeg ("03.01.2023")
 • vestluse protokolli link
 • protokolli avamise logi vaatmise link
 • protokolli allkirjastamise kuupäev (28.12.2022 14:39)
 
 

Kujundava hindamise tunnistusega seotud teated

Õpilased ja lapsevanemad saavad uudisvoogu teate, kui klassijuhataja on kujundava hindamise tunnistused avanud nende hinnangute saamiseks. Järgmine teade tuleb tunnistuse alla kirjutamise kohta. Kui klassijuhataja võtab mingil põhjusel allkirja tagasi, saadetakse selle kohta uus teade. 

Andmed:

 • Kujundava hindamise ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle tunnistus on avatud või alla kirjutatud (õpilasele "Minu")
 • Teade (Allkirjastatud)
 • link tunnistuse avamiseks lapse lehe Hinded aknas ning tunnistuse nimetus (I trimestri tunnistus)
 • tunnistuse alla kirjutaja (Test User)
 • tunnistuse allkirjastamise kuupäev (07.12.2022 10:28)
 
 

Tugispetsialistidega seotud teated

Lapsevanem saab teate, kui tema lapsega on seotud tugispetsialist ja kui see seos on eemaldatud. Õpilane seda teadet ei saa

Andmed:

 • Tugispetsialisti märkiv ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kellega spetsialist seoti
 • Teade (Teie lapsele on kooli poolt...)
 • Link lapse profiilis lehe Lapsevanemad avamiseks. 
 • standartne teade
 • Tugispetsialsiti lisanud isik (Test User)
 • tugispetsialisti lisamise kuupäev (30.12.2022)
 
 

Arengukaartidega seotud teade

Lapsevanem saab teate, kui tema lapse arengukaardil on tehtud mingi muudatus. Õpilane seda teadet ei saa. 

Teade saadetakse muudatuse tegemise päeva õhtul kell 18. 

 
 

Nõusolekutega seotud teated

Kui kool on lisanud uue nõusoleku küsimise, siis saavad lapsevanemad, kelle laste suhtes nõusolekut küsitakse, teate uudisvoogu. 

Andmed:

 • Nõusolekut märkiv ikoon (vasakul kirje ees)
 • Teade uue nõusoleku lisamise kohta; märgitud on lapse nimi, kellega nõusolek on seotud; nõusoleku teema, mis on ühtlasi link lapse profiilis oleva nõusoleku avamiseks.  
 • Nõusoleku lisanud kool (Kassisaba Kool)
 • nõusoleku lisamise kuupäev (13.12.2022 13:13)
 
 

Klassijuhataja lisatud puudumiste põhjused

Kui lapsevanem saadab kooli tõendi, siis tekib kanne uudisvoogu: 

Andmed: 

 • Õpilane, kelle kohta tõend lisati
 • Tõendi staatus (Aktiivne, klassijuhataja ei ole seda veel kinnitanud)
 • Kool, kuhu tõend saadetakse (Kassisaba Kool)
 • ajavahemik, mille kohta tõend sisestati (28.12.2022 - 07.01.2023)
 • Tekst, mille lapsevanem tõendile sisestas
 • Tõendi lisanud lapsevanem (Test User)
 • tõendi lisamise kuupäev (30.12.2022 15:22)

Klassijuhataja põhjendab puudumisi, kinnitab puudumistõendi, selle kohta tekib info uudisvoogu. Lapsevanema tõendi staatus muutub (Käsitletud)

Andmed klassijuhataja kinnituses:

 • põhjendatud puudumise ikoon (vasakul kirje ees)
 • puudumise ajavahemik (kuupäev, tunni number), mille kohta põhjus lisati ning põhjus kooli klassifikaatori alusel (13.06.2012,3 - 13.06.2012,3 (Haige) )
 • tegevuse liik ("- Klassijuhataja lisatud puudumise põhjus")
 • põhjenduse sisestamise kuupäev (30.12.2022 15:27)
 
 

Muudatused: hinded, puudumiste põhjused, märkused

Kõigi eelpool toodud kirjete muutmisel kantakse uudisvoogu muutmise kanne

Andmed:

 • muudetud sündmuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • mida muudeti ("Märkamine (kiitus) muudeti") - hinne, puudumise põhjus, märkus...
 • link kehtivale kirjele ("Näita kehtivat") - vajutus kerib ette praegu kehtiva andmetekirje
 • muutmisele eelneva seisu näitamine ("Näita enne muutmist"); vajutus avab muudetud kirje, mis on läbi kriipsutatud.
 
 

Kiirviited: Puudumiste kokkuvõte

Uudisvoo alguses on näha puudumiste kokkuvõte

Andmed:

 • puudumiste ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse (laste) nimi, kelle puudumisi näidatakse
 • link Näita kõike - avab lapse lehe puudumiste osas, näete täielikku puudumiste nimekirja (õppeaasta algusest)
 • Puudutud tunde
 • lingid: "põhjusega" arv; "põhjuseta" arv - näitavad puudutud tundide arvu viimase 30 päeva jooksul.
 • linke avades kuvatakse puudutud tundide lühinimekiri:
  • kuupäev
  • kas puudumine või hilinemine
  • aine
  • mitmes tund päevas oli
  • põhjusega või põhjuseta puudumine/hilinemine
  • aineõpetaja nimi
 
 

Kiirviited: Koduste ülesannete kokkuvõte

Uudisvoo alguses on näha koduste ülesannete kokkuvõte. Täieliku ülevaate saab lapse lehe ülesannete ikooniga avatavast aknast.

Andmed:

 • koduste ülesannete ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse (laste) nimi, kelle koduseid ülesandeid näidatakse
 • Koduseid ülesandeid
 • lingid: "Lähipäev(ad)" arv; "Edaspidi" arv ....- näitavad koduste ja kontrolltööde arvu lähimate päevade jooksul
 • linke avades kuvatakse ülesannete või kontrolltööde lühinimekiri:
  • kuupäev
  • aine, milles ülesanne on
  • ülesande teema ja sisu
  • kui ülesandele oli lisatud fail, siis linki selle avamiseks.
 
 
 
 

Telefon

mKooli uudisvoog Kodu on erinev eKooli (brauseris) uudisvoost. Kodu lehel on iga andmeelemendi kohta kuvatav info lühemalt ja sellel vajutades avatakse detailne info. Selles artiklis detailse info kohta selgitusi ei anta.

mKoolis on brauseri versiooni Kiirviideted (ülesanded ja puudumised) uudisvoost eraldi. Ülesanded on näha Kalendris (kõigile), puudumised Päevikus (ainult Perepaketi tellijatele).

Tunnihinded

Õpetajate poolt ainetunnis jooksva töö eest lisatud hinded. Täpsema info saamiseks vajutage

Tunnihindel, avatakse hinde detailvaade. 

Andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 5)
 • hinde tüüp (Tunnihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Tänan, esitasid väga kena loo....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)
 
 

Kontrolltöö hinded

Õpetajate poolt kontrolltööde ja hindeliste ülesannete eest lisatud hinded. Täpsema info saamiseks vajutage hindel, avatakse hinde detailvaade. 

Andmed:

 • hinne (4)
 • hinde tüüp (Kontrolltöö hinne)
 • aine, milles hinne saadi (eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Palun loe järgmine kord raamatut tähelepanelikumalt.")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)
 
 

Kokkuvõtvad hinded

veerandi-; aasta-; kursuse-; eksamihinded; käitumise ja hoolsuse hinded. Täpsema info saamiseks vajutage Tunnihindel, avatakse hinde detailvaade. 

Andmed:

 • hinne (4)
 • hinde tüüp (Perioodihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Sul oli sellel perioodil paremaid ja kehvemaid tulemusi.")
 • õpetaja nimi (Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)
 
 

Õpetaja teated

Hea teada

 

Erinevatest päevikutest õpilasele saadetud teated. 

Andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • teate tüüp (Päeviku teade)
 • teate pealkiri ("Lugemist jõuluajaks")
 • teade ise ("Lisaks meie....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • teate sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)
 
 

Õpetaja märkamised

päevikutest õpilasele lisatud positiivsed ja negatiivsed märkamised (märkused) 

Andmed:

 • Märkamise ikoon (vasakul kirje ees)
 • teate tüüp (kiitus)
 • märkamise sisu ("Mathilda loeb palju....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • märkamise sisestamise kuupäev uudisvoos
 
 

Kooli teated

Kooli saadetud teated kuvatakse Kodu lehel 

Andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • Teate sisestanud kool (Kassisaba Kool)
 • Teate nimetus ("Talvematk")
 • Sündmuse toimumise kuupäev ja kellaaeg (06.01.2023 12:00 - 15:00)
 
 

Asendusega seotud teated

Asendusega seotud teated kuvatakse Kodu uudisvoos 

Andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • Õpetaja, kelle tunde asendatakse (Carina Walter)
 • Eemalviibimise teade ("Carina Walter on eemal")
 • Asenduse ajavahemik (09.01.2023 kuni 12.01.2023) ja asendatava päeviku nimetus detailvaates.
 
 

Kooliga seotud dokumendid ja otsused

Kooli lisatud dokumendid: kiitused ja laitused; õppenõukogu otsused klassist klassi üle viimise kohta; käskkirjad kooli vastu võtmise ja lahkumise kohta. 

Andmed:

 • Otsuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • otsuse tüüp (õppenõukogu otsus)
 • otsuse sisu ("Avaldan kiitust toreda esinemise eest jõulupeol!")
 • otsuse sisestamise kuupäev uudisvoos
 
 

Õpilase kaardile lisatud märkmed ja dokumendid

Iga dokumendi või teate lisamisel õpilase kaardile saavad lapsevanemad teate uudisvoogu. Õpilased seda teadet ei saa. mKoolis õpilase kaardile lisatud dokumentide või märkmete kohta teavitust ei kuvata

 
 

Arenguvestlusega seotud dokumendid ja kutsed

Arenguvestluse kohta saabub uudisvoogu erinevaid teateid. Kui brauseris näeb teade täpsemat sisu (vanematele aja broneerimiseks; link eeltäidetava küsimustiku täitmiseks; link protokolli vaaatmiseks), siis mKooli Kodu lehele saadetakse lühiteade, mis juhib tähelepanu vajadusele minna brauseris eKooli ning teha seal vajalikud tegevused. Vestlusel seatud eesmärkidega seotud meeldetuletused kui ülesanded on Kalendris näha.

Andmed:

 • Vestluse ikoon (vasakul kirje ees)
 • arenguvestluse teate tüüp (Arenguvestlus)
 • arenguvestluse teade (Arenguvestlus)
 • teate saatmise kuupäev (28.12.2022 14:39)
 
 

Kujundava hindamise tunnistusega seotud teated

Õpilased ja lapsevanemad saavad uudisvoogu teate, kui klassijuhataja on kujundava hindamise tunnistused avanud nende hinnangute saamiseks. Järgmine teade tuleb tunnistuse alla kirjutamise kohta. mKoolis kujundava hindamise tunnistusega seotud teavitusi ei kuvata

 
 

Tugispetsialistidega seotud teated

Lapsevanem saab teate, kui tema lapsega on seotud tugispetsialist ja kui see seos on eemaldatud. Õpilane seda teadet ei saa. mKoolis tugispetsialistiga seotud teavitust ei kuvata

 
 

Arengukaartidega seotud teade

Lapsevanem saab teate, kui tema lapse arengukaardil on tehtud mingi muudatus. Kuvatakse kaardi nimetus, millel muudatus tehti. Teade saadetakse muudatuse tegemise päeva õhtul kell 18. 

 
 

Nõusolekutega seotud teated

Kui kool on lisanud uue nõusoleku küsimise, siis saavad lapsevanemad, kelle laste suhtes nõusolekut küsitakse, teate uudisvoogu. mKoolis nõusoleku teavitust ei kuvata.

 
 

Klassijuhataja lisatud puudumiste põhjused

Kui lapsevanem saadab kooli tõendi, siis tekib kanne uudisvoogu 

Andmed: 

 • Tõendi staatus (Aktiivne, klassijuhataja ei ole seda veel kinnitanud)
 • ajavahemik, mille kohta tõend sisestati (28.12.2022 - 07.01.2023)
 • Tõendi lisanud lapsevanem (Test User)
 • tõendi lisamise kuupäev (uudisvoos)

Klassijuhataja põhjendab puudumisi, kinnitab puudumistõendi, selle kohta tekib info uudisvoogu. Lapsevanema tõendi staatus muutub (Käsitletud)

Andmed klassijuhataja kinnituses:

 • puudumise ajavahemik (kuupäev, tunni number), mille kohta põhjus lisati
 • põhjenduse sisestamise kuupäev (uudisvoos)

Puudumistõendi täpsem info avatakse selle detailvaates. 

 
 

Muudatused: hinded, puudumiste põhjused, märkused

Kõigi eelpool toodud kirjete muutmisel muudetakse uudisvoogu - selles kuvatakse sündmuse uus väärtus ja see tõstetakse muutmisele vastava päeva uudiste sekka ning kaob oma algsest asukohast. Detailsema info muudatuse kohta saab, kui avada muudetud sündmuse detailvaade.

 
 

Kiirviited: Puudumiste kokkuvõte

mKooli uudisvoos ei ole puudumiste kokkuvõte. See paikneb Päeviku lehel ja on avatud ainult eKooli Perepaketi tellijatele. 

 

 
 

Kiirviited: Koduste ülesannete kokkuvõte

Kodused ülesanded ja kontrolltööd leiate Kalendri lehelt. mKoolis ei ole eraldi Ülesannete tabeli vaadet ja kiirviiteid, kogu info asub Kalendris.