Õpilase hinded

Arvuti

Õpilase Uudisvoo lehel on näha kõik saadud hinded ajalises järjekorras, uuemad sündmused eespool.

Info Uudisvoos

Ekraanile kuvatakse 30 viimase päeva jooksul saadud hinded ning muudatused nendes! Pikema ülevaate saamiseks tuleb valida aine nimi.

 

Igale hindele on lisatud:

 • Hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne) ja aine (Geograafia)
 • Õpetaja kommentaar hinde selgitusega
 • Link tunnikirjelduse avamiseks. 
 • Tunnikirjeldus: tunni teema, kuupäev ja tunni järjenumber päevas; tunni kirjeldus (sisu)
 • Õpetaja, kes hinde lisas ning hinde lisamise kuupäev ja kellaaeg

1660678482325-CleanShot 2022-08-16 at 22.32.56@2x.png

Kui tegu on kontrolltöö või kokkuvõtva hindega, siis lisandub link Statistika, mis avab hinde sagedusdiagrammi. Õpianalüütika on õpilase tulemuste statistiline ülevaade eKooli Perepaketi tellijatele. 

Hinnete sagedusdiagrammÕpilasele on kuvatud hinnete muutused ja kustutamised. Muudetud hindel saab avada eelmise väärtuse vaate ning liikuda uuele hindele. Selleks kasutada hinde muutmise juures olevaid linke, nt. näita kehtivat.  Kehtetu hinne on läbi kriipsutatud. Kustutatud hinde jaoks saab avada selle kirje enne kustutamist, vajutade näita enne muutmist.

Kui hinne on muudetud

Hinded õppeainete kaupa

Hindeid on võimalik detailsemalt uurida ka terve õppeaasta, mitte ainult 30 päeva lõikes. Selleks avada Uudisvoo filter Hinded ja sealt valida aine, mille hindeid vaadata soovite. 

1660679671049-CleanShot 2022-08-16 at 22.50.00@2x.png

Lisavaates kuvatakse kõik selles aines õppeaasta jooksul saadud hinded

1660679801313-CleanShot 2022-08-16 at 22.56.20@2x.png Hinneteleht

Hinnetelehe aruande leiate eKoolis kooli lehelt, vajutades Hinded

1660817848220-CleanShot 2022-08-18 at 13.16.23@2x.png

Valikus on kaks hinnetelehte: Hinneteleht (lühike vorm) ning Hinded (hinded koos kommentaaridega). Hinneteleht avatakse kohe, kui olete akna avanud

1660817977885-CleanShot 2022-08-18 at 13.14.22@2x.png

 1. Avage Hinnetelehe aruanne
 2. Kui soovite täpsemat aruannet, valige Õppeperiood
 3. Klikk Tunnihindel avab lisaakna, kus kuvatakse:
  1. hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne)
  2. hinde kommentaar (kui on lisatud)
  3. tunni kuupäev, järjenumber päevas
  4. tunni või kontrolltöö teema
  5. tunni või kontrolltöö kirjeldus

Hinde kommentaaridega hinnetelehe leiate valides aruannete nimekirjast Hinded.

1660818341339-CleanShot 2022-08-18 at 13.23.25@2x.png

 1. Avage kommentaaridega Hinnetelehe aruanne
 2. Saate täpsustada Õppeperioodi
 3. Saab teha aine valiku (ainult valitud aine hinded)
 4. Näete hindega seotud infot:
  1. Hinde väärtus
  2. Hinde tüüp ja lisamise aeg
  3. Hinde kommentaar (kui on lisatud)
  4. Saate avada tunnikirjelduse või kontrolltöö kirjelduse, avades lingi Tunnikirjeldus (Kontrolltöö)

Hindega seotud tunni teema Õpianalüütikas

Perepaketti kuuluva lisateenusena saavad lapsevanemad vaadata õpianalüütikat - hinnete statistlikst võrdlust klassikaaslastega. 

Hea teada

Õpianalüütika on avatud Perepaketi tellijatele. 

 

Õpianalüütika on näha ainult lapsevanema enda lehel. Õpilase lehel seda ei ole. Sarnaselt lapsevanemale näeb Õpianalüütikat klassijuhataja ja kooli juhtkond. 

Õpianalüütika avate oma, lapsevanema lehe menüüst. 

1660819203343-CleanShot 2022-08-18 at 13.37.35@2x.png

Avatakse Õpianalüütika leht, valitud on üks Teie lastest (kui Teil on lapsevanema roll mitme lapse osas). 

1660819331315-CleanShot 2022-08-18 at 13.36.29@2x.png

 1. Valite lapse (kui teil on mitu last)
 2. Valite klassi, kus saadud hindeid vaadata soovite (valikus on kõik klassid, kus Teie laps selles koolis õppis); valitud on tema praegune klass
 3. Valite õppeperioodi; valitud on hetkel käimas olev õppeperiood. 
 4. Valite aine, mille hindeid vaadata soovite
 5. Näete lisaks iga hinde statistikale ka hinde tüüpi ja seotud tunni või kontrolltöö teemat. 

Et iga õpilane saab oma kooliaasta jooksul väga palju hindeid, siis kogub eKool need ülevaatlikkuse saamiseks gruppideks.

 • Jooksvad, selle veerandi või kursuse hinded on Sul alati tervikuna näha
 • Kui päevikusse on lisatud veerandihinne, siis selle veerandi jooksvaid hindeid enam eraldi ridadena ei näidata - leiad need, kui vajutad Hinded linki veerandihinde real.
 • Kui päevikusse on lisatud aastahinne või kursusele kursusehinne, siis kõik perioodihinded ja jooksvad hinded avanevad selle real oleva lingi Hinded vajutusega
 • Kui õpilane on üle viidud järgmisse klassi, siis lisandub õppenõukogu otsusele link Tunnistus, mis kogub aasta- ning kursusehindeid, millede realt saab avada jooksvaid hindeid.
 
 

Telefon

mKooli uudisvoog Kodu on erinev eKooli (brauseris) uudisvoost. Kodu lehel on iga andmeelemendi kohta kuvatav info lühemalt ja sellel vajutades avatakse detailne info. Selles artiklis detailse info kohta selgitusi ei anta.

mKoolis on brauseri versiooni Kiirviideted (ülesanded ja puudumised) uudisvoost eraldi. Ülesanded on näha Kalendris (kõigile), puudumised Päevikus (ainult Perepaketi tellijatele).

Tunnihinded

Õpetajate poolt ainetunnis jooksva töö eest lisatud hinded. Täpsema info saamiseks vajutage Tunnihindel, avatakse hinde detailvaade.

 

Andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 5)
 • hinde tüüp (Tunnihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Tänan, esitasid väga kena loo....")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)

Kontrolltöö hinded

Õpetajate poolt kontrolltööde ja hindeliste ülesannete eest lisatud hinded. Täpsema info saamiseks vajutage hindel, avatakse hinde detailvaade.

 

Andmed:

 • hinne (4)
 • hinde tüüp (Kontrolltöö hinne)
 • aine, milles hinne saadi (eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Palun loe järgmine kord raamatut tähelepanelikumalt.")
 • õpetaja nimi ( Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)

Kontrolltöö hinnete statistika Perepaketi ostjatele

Hinde detailvaate avamisel uudisvoos kuvatakse alati kontrolltöö hinde statistika. Võimalik on vahetada graafiku tüüpi.

 

Kokkuvõtvad hinded

veerandi-; aasta-; kursuse-; eksamihinded; käitumise ja hoolsuse hinded. Täpsema info saamiseks vajutage Tunnihindel, avatakse hinde detailvaade.

Andmed:

 • hinne (4)
 • hinde tüüp (Perioodihinne)
 • aine, milles hinne saadi (Eesti keel)
 • hinde kommentaar ("Sul oli sellel perioodil paremaid ja kehvemaid tulemusi.")
 • õpetaja nimi (Test User)
 • hinde sisestamise kuupäev (uudisvoog on eraldatud kuupäevade alusel)

Kokkuvõtvate hinnete statistika Perepaketi ostjatele

Hinde detailvaate avamisel uudisvoos kuvatakse alati kokkuvõtva hinde statistika. Võimalik on vahetada graafiku tüüpi.

Hinded õppeainete kaupa (Hinneteleht)

Hea teada

Hindeid õppeainete kaupa (hinnetelehte) näevad mKoolis Perepaketi ostjad. Veebis on see info nähtav kõigile eKooli kasutajatele. 

 

Hindeid on võimalik detailsemalt uurida ka terve õppeaasta, mitte ainult 30 päeva lõikes. Selleks avada Päevik filter Hinded ja sealt valida aine, mille hindeid vaadata soovite.

Ainel vajutades avatakse hinnete loetelu

Hindel vajutades avaneb selle hinde detailvaade; kui on olemas Perepakett, siis ka hinde statistika, nii graafikuna kui ka selle selgitusena.