Aruanded (lapsevanemale)

Artiklis vaadatakse üle aruanded, mis aitavad lapsevanemal võtta kokku info, mis lapse õpiteel koguneb. Lisaks Hinded aknast leiatavatele tunnistustele, hinnetelehtedele võtab Teie lapse kooliteed üle aastate kokku õpilasraamat. Perepaketi kasutajad saavad erinevate aastate hindeid ning nende võrdlust klassikaaslastega vaadata õpianalüütikast

Pane tähele!

Te näete kõiki aruandeid vaid seni, kuni Teil on lapse koolis tema lapsevanema roll. Kui roll on lõppenud (laps lõpetas kooli, vahetas kooli), siis juurdepääsu enam ei ole. 

 

Aruanded leiate oma lapse lehel, vajutage menüüribal Hinded

Avaneb aken Hinded, milles on võimalik omakord avada:

Hinneteleht

Valikus on kaks hinnetelehte: Hinneteleht (lühike vorm) ning Hinded (hinded koos kommentaaridega). 

Hinneteleht avatakse kohe, kui olete akna avanud

 1. Avage Hinnetelehe aruanne
 2. Kui soovite täpsemat aruannet, valige õppeperiood
 3. Klikk igal hindel avab lisaakna, kus kuvatakse:
  1. hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne, perioodihinne, aastahinne, eksamihinne, kursusehinne)
  2. hinde kommentaar (kui on lisatud)
  3. Olenevalt hinde tüübist kas: 
   1. tunni kuupäev, järjenumber päevas; tunni teema, tunnikirjeldus
   2. Kontrolltöö kuupäev, teema, kirjeldus
   3. Kokkuvõtva hinde jaoks selle lisamise aeg

Hinde kommentaaridega hinnetelehe leiate valides aruannete nimekirjast Hinded.

 1. Avage kommentaaridega hinnetelehe aruanne
 2. Saate täpsustada õppeperioodi
 3. Saab teha aine valiku (ainult valitud aine hinded)
 4. Näete hindega seotud infot:
  1. Hinde väärtus
  2. Hinde tüüp ja lisamise aeg
  3. Hinde kommentaar (kui on lisatud)
  4. Saate avada tunnikirjelduse või kontrolltöö kirjelduse, avades lingi Tunnikirjeldus (Kontrolltöö)

Hea teada

Prindi nupp hinnetelehe ülemises paremas nurgas avab trükivaate koos spetsiaalselt trükiks lisatud kujundusega.

 
 
 

Tunnistused

Aruannete lehelt leiate 3 tunnistust, nende info on sama, erinevus on selle esitamise viisis. Kõigil tunnistustel on võimalik vaadata eelmiste õppeaastate tulemusi, valiku saab teha õppeaasta filtrist.

Tunnistus on kõige traditsioonilisem tunnistus

Siin on näha perioodihinded ja aastahinne; viimases veerus on eksamihinded, teist tüüpi kokkuvõtvad hinded (näiteks iseseisev töö). Kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. 

Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. 

Tunnistus 2 on gümnaasiumile mõeldud tunnistus. Aine gruppi kogutakse ainekursused, märgitakse kursuse nimetus, saadud hinne ja õpetaja.

sellist vormi kasutades on gümnasistil selge ülevaade oma tulemustest eri kursustel. 

Tunnistuse esimese infona kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. Neid kuvatakse hinnete all. 

Tunnistus 3 ehk kujundava hindamise tunnistus kuvab saadud kokkuvõtvad hinded koos õpetaja kommentaariga. 

Tunnistuse esimese infona kuvatakse puudutud ja hilinetud tunnid ning käitumise ja hoolsuse hinded. Kui see info puudub, ei ole kool pidanud vajalikuks seda lisada. Tunnistusele võivad olla lisatud klassijuhataja märkused (Märkamised) ning otsused kiituse/laitusena ja klassi üle viimise kohta. Neid kuvatakse hinnete all. 

 
 

Kujundav hindamine

Kujundava (sõnalise) hindamise tunnistus on eKooli moodul, mille abil saab kool koguda õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate sõnalisi hinnanguid õpilase edusammude ja parandamist vajavate oskuste kohta. Täpsemalt saab lugeda "Kujundava hindamise tunnistus". 

Koostatud ja koostamisel olevad tunnistused ning eelmiste aastate tunnistused leiate Hinded ning Kujundav hindamine lehelt. 

 1. Kujundava hindamise tunnistuse leiate lehelt Kujundav hindamine.
 2. Kui Teie laps õpib mitmes koolis, näete siin koolide valikut. 
 3. Valige õppeaasta, kui soovite näha eelmiste aastate tunnistusi. Vaikimisi on avatud käimas olev aasta. Saate valikuga Kõik avada ka kõigi aastate tunnistused samasse nimekirja.  
 4. Kui tunnistuse staatuseks on Aktiivne, siis on tunnistus lisatud, õpetajad täidavad seda, aga see ei ole (veel) kodule täitmiseks avatud. Kui hinnatakse osaoskusi, siis näete tunnistust avades Eelvaade/printimine  hinnatavate oskuste nimekirja. 
 5. Kui staatuseks on Avatud kodule, siis saate vajutades Sisesta oma hinnangud täita tunnistust oma hinnanguga ise-enda või oma lapse edukuse osas erinevates ainetes. 
 6. Kui staatuseks on Allkirjastatud, siis on klassijuhataja tunnistuse koostamise lõpetanud, Te saate selle Eelvaade/Printimine käsuga avada. 
 7. Kujundava hindamise tunnistus avatakse uues brauseri aknas.
 8. Avatud tunnistuse saate välja trükkida brauseri Print käsuga. 

Hea teada!

Eelmiste õppeaastate kujundava hindamise tunnistuste nimekirjas on ainult alla kirjutatud tunnistused. 

 
 
 

Õpimapp (Eelmiste aastate hinded)

Hea teada!

Eelmiste õppeaastate kujundava hindamise tunnistuste nimekirjas on ainult alla kirjutatud tunnistused. 

 

Eelmiste aastate hinnete aruanne võimaldab vaadata üle oma õppekava läbimine koolis, kus Teie laps õpib või Te ise õpite. Kui valite Saadud hinded, siis kuvatakse erinevate õppeaastate kokkuvõtvad hinded; päevik peab olema lukustatud (s.o. õpetaja on märkinud, et on töö päevikuga lõpetanud). 

Kui valite Kogu õppekava, siis näete ka neid ainekursuseid, kus veel tulemust ei ole. 

 
 

Kõik kokkuvõtvad hinded kajastatakse õpilase õpilasraamatus.

Õpilasraamat

Õpilasraamat kogub ja näitab infot Haridus- ja Teadusministreeriumi nõutud vormis ("Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord"  RT I 2010, 60, 420). Õpilasraamatu leiate õpilase lehe menüüst

Õpilasraamatu esimesel lehel on toodud õpilase ja tema vanemate andmed ning info kooli õppima asumise, lahkumise kohta. Lisaks leiab siit tunnustused ning riiklike lõpudokumentide rekvisiidid (kui kool on need sisestanud). 

Näita hindeid avab hinnetelehe

Õpilasraamatut saab trükkida kasutades Print valikut.

Õpianalüütika

Õpianalüütika on Perepaketi lisateenus. Leiate selle õpilase lehe menüüst

Õpianalüütika esimesel lehel Õppeained saab jälgida hindeid ainete lõikes ning nende dünaamikat õppeperioodis, lehel Ainevaldkonnad aga ainete keskmisi tulemusi 100% skaalal ja võrdlust sama päeviku teiste õpilastega.

Õpilanalüütikast saab täpsemalt lugeda artiklis "Õpianalüütika". 

Kokkuvõte

Oma lapse hinnetest ülevaate saamiseks ning tema edukuse jälgimiseks on lapsevanema mitmeid võimalusi. Lisaks aruannetele (hinneteleht, tunnistused) saab infot ka õpilasraamatust ning õpianalüütikat jälgides. 

Aruandeid näeb ainult eKooli veebiversioonis, eKooli äpis neid ei näidata.