Untis 2022 uued võimalused

Lühikokkuvõte Untis 2022 uuendustest

 • Paremklikk baasandmete akna taustal avab menüü, mille sisu oleneb aknast, kus see avati (kontekstipõhine menüü). Selline lisamenüü on kiire ja hästi struktureeritud.
 • Ühe klikiga saab näidata klasse, kus õpetaja õpetab. Kasulik abiinfo tunniplaani koostamisel.
 • Täpsemad diagnoosid. Paremini näidatakse <Aine kaks korda päevas> ja <Paaristunni viga>
 • Tunni akna uus vaade. Tundide aknas on nüüd perioodide mooduli kasutajal avada veerg <Õppeaasta ülevaade>.
 • Untis Expressi kasutajad saavad nüüd kasutada 0 tundi ja lisada klassijuhatajaid. Untis Expressi baasmoodulis on nüüd kasutatav nii perioodide kui ka vahetunni korrapidamise moodulis olevad tegevused (seni olid osaks Asenduste moodulist).
 • Põhjalikult on uuendatud Kursuste planeerimise moodul. 
 • Untise fail on nüüd laiendiga .untis. See parandab Untise toimimist oluliselt.

Uuendused jooksvalt

Untis kasutas 50 aastat üks kord aastas sisse viidavate uuenduste süsteemi (uue versiooni installeerimisel saab uued võimalused). 5 aastat tagasi alustas Untis viimase versiooni installeerimise failide avaldamist alla laadimiseks oma veebilehel

 • Uuenduste avaldamine ja alla laadimine on liikunud ainult veebi. WebUntise laiem kasutamine (veebipõhine rakendus) annab selleks olulise põhjuse
 • Alates 2022 viiakse viimase versiooni lehel olevasse Untise versiooni jooksvalt sisse vajalikud/nõutud muudatused. Näha on tarkvara viimase muutmise aeg. 
 • Ei ole veel teada, kuidas see mõjutab litsentside jagamise poliitikat.

Baasandmete menüüde uus lahendus

 • Paremklikk baasandmete akna taustal avab menüü, mille sisu oleneb aknast, kus see avati (kontekstipõhine menüü). Selline lisamenüü on kiire ja hästi struktureeritud. 
 • Tunniplaani aknas, hiirega üle akna tagapõhja liikudes, avaneb hiire paremklikiga järgmised aknad: 
  • baasandmed
  • tunnid (õpetajad) 
  • tunniplaanid
  • Kommentaarid: koondtabel 

 • Start lehe ja Andmete sisend lehe baasandmete menüüd on nüüd samasugused.
 • Klassid, õpetajad, ained, ruumid on nüüd alati just selles järjekorras kuvatud menüüdes ja ikoonireas. Kui kasutatakse Kursuste moodulit, on viimane element õpilased. 

Klassid, kus õpetaja õpetab

 • Avage õpetajate baasandmete tabel
 • Vajutage <Tabeli kohandamine>
 • Valige <Õpetaja klassid>
 • Näete baasandmete tabelis klasse, kus õpetajal on tunnid
õpetaja klassideDiagnoosid

 • Tunniplaanis olevate vigade leidmiseks on täiendatud <Aine: kord päevas ei ole võimalik> ja <Lubamatu paaristund> diagnoose:
 • Vead nendes kahes katgoorias näidatakse ühe kategooriana
 • Kui topelttund tekib, sest enne ja pärast pikemat vaheaega (söögivahetund) on sama aine tund), annab diagnoos sellest teada.

Diagnoos

Soovitatud vahetuste kuvamine on uuendatud

 • Tunniplaanis soovitatud vahetuste aken on põhjalikult uuendatud. Käivitamiseks vajutada ikoonil <Soovitus vahetuseks>
 • Parema loetavuse huvides eemaldatakse tundidelt värviline taust, taastamiseks vajutada värvimise ikoonil
 • Nooled vahetuse märkimiseks suunduvad nüüd selgemini vahetatavate tundide ruutudele, parema loetavuse huvides kombineeritakse kaardus ja sirgeid jooni. 
 • Paaristunni üksikuteks tundideks muutmise eel küsitakse kinnitust. 
 • Vahetuse tulu ja kulu (tunniplaani miinuspunktide osas) on näidatud.

Soovitatud vahetus

Rippmenüüde laiuse muutmine

 • Seaded > Mitmesugust > Kohanda
 • Rippmenüüde laiust kasutas Untis 2021 baasandmete ja tundide aknas, nüüd on laiuse määramine kasutuses ka Perioodide mooduli õppeperioodide ülevaadetes

Untise uus failiformaat .untis

 • senine .gpn formaat on üle 20 aasta vana ja segab uut arendust
 • uus .untis formaat on parandatud regionaalse infoga, samuti saab seda kõhklusteta saata e-kirjaga, isikuandmed ei ole välja loetavad
 • Üleminek on automaatne: Untis 2022 loeb sisse .gpn faili; tekitab sellest turvakoopia ja salvestab andmed .untis formaadis. 
 • Untis 2021 uued versioonid loevad sisse nii .gpn kui ka .untis faile (juhul, kui on vaja pöörduda tagasi eelmise versiooni juurde mingil põhjusel)

Untise kvaliteedi tagamine

Kui Untis saab vea (vahel juhtub), siis Untis 2021 saatis dump faili teele automaatselt. Vahel oli see fail liiga suur ja ummistas kooli meilisüsteemi. 

 • Nüüd saab kasutaja teha vastava valiku: Seaded > Logging und crach reporting > saab teha valikuid

Untis hindab ja jälgib oma toote kvaliteeti. Iga kord, kui lõpetate töö Untisega ja Teil on internetiühendus, siis saadetakse Untisele info:

 • Kas Untis suleti normaalselt (Või tekkis tehniline viga, crach)
 • Kui kaua Untist kasutati (sekundites) 

 • Mis on Untise versioon (UN2021.2.0) 

 • Milline on Windowsi arhitektuur  (x86, x64)

 • Untise kasutamise keel

 • Mis moodulid kasutajal on? 

 • Milline riik on Untise seadetes defineeritud 
riik
Delete

Soovitus:

Selle info saatmise saab keelata. Untis palub seda mitte teha!

Perioodide mooduli uuendused

 • Kuupäeva valimine kalendrist perioodi lisades on parendatud
 • Tunni akna uus vaade. Tundide aknas on nüüd perioodide mooduli kasutajal avada veerg <Õppeaasta ülevaade>. 
  • Valiku järel saab valida perioodid. Vaikimisi on valitud kõik.
  • Avatakse lisaveerg perioodidega, millel see tund tunniplaani paigutatakse. 
  • Tunni + märgiga avamine näitab tunni määratlusi igal perioodil
  • Tunni muutmine ei ole selles reziimis võimalik

Õppeaasta ülevaade

Õppeaasta ülevaade õpetaja tundide trükil

 • Valida õpetaja; Tunnid aknas käivitada õppeaasta ülevaate funktsioon
 • Aktiveerida Tunnid aken, vajutada <Print> (päises)
 • Valida <Muuda trükivaadet>
 • Iga õppperioodi jaoks aruandes eraldi rida
 • Lisavalikud õppeaasta ja õppeperioodi kokkuvõtte tegemiseks; täiendavate ülesannete aruandesse paigutamiseks
 • <Kombineeri tunde> võimaldab õpetaja jaoks korrastada olukorra, kus mingil põhjusel on perioodide jaoks lisatud sama aine ja klassi jaoks eraldi koostatud (erineva numbriga) tunnid. Need kogutakse gruppi. 

õpetaja trükiparameetrid

Delete

Info:

Uus võimalus on nähtav, kui Tunnid aknas on aktiveeritud <Õppeaasta ülevaade>.


Uuendused Asenduste moodulis

 • Seadete aknas on selgemini välja toodud, millised asendused lugeda tasuliseks ja milliseid mitte 
 • + märgi sisestamine ootel oleva asenduse asendusõpetaja lahtrisse (??? või —- asemele) annab asenduse staatuseks <Ilma õpetajata>, näiteks iseseisev õpe vms. 
 • Sama valiku saab teha õpetajate loetelust (viimane valik)
 • Sündmuse kustutamisel saate kinnituse ekraanile kogu info sündmuse kohta: klassid, õpetajad, ajad
 • Kui õpetaja, keda planeerite osalema sündmuses,  on samal ajal puudumas, saate vastava hoiatuse. Samasugune hoiatus, kui üritusel osalev õpetaja saab puudumise. Õpetaja sündmuselt eemaldamine vabastab asendaja määramise vajadusest.


Kursuste mooduli uuendused

 • Kursuste moodulis olev õpigruppide haldus on saanud Untise ja WebUntise vahelise andmevahetuse oluliseks osaks, seetõttu on õpilaste gruppide tegevusi Untis 2022 oluliselt parandatud.
 • Kursuste moodul on avatav eraldi menüüvalikuga, sellel on eraldi leht
 • Õppegruppide tabelis 3 lisaveergu: praeguse perioodi tundide arv; tundide arv eri perioodides; asenduste arv
 • Lisatud võimalus kustutada õppegruppe, mida ei ole seotud kursustega
 • Fail >  <Uus kooliaasta> on lisatud eelmise õppeaasta õppegruppide kustutamise või ainult kasutamata jäänud õppegruppide kustutamise valik.


Untis Expressi uuendused

 • Päeva esimene tund võib olla ka 0 (enne 1)
 • Klassi andmete tabelis on klassijuhataja sidumise veerg

Klassijuhataja määramine Untis Expressis

 • Kõik UntisExpressi kasutajad saavad nüüd kasutada Perioodide moodulit (sai osaks Expressi baaspaketist) 
 • Kõik UntisExpressi kasutajad saavad nüüd kasutada Vahetunni korrapidamise moodulit (sai osaks Expressi baaspaketist)

perioodide moodul Untis Expressis