Kooli õppekava

 1. Kooli õppekava(d) leiab kooli lehe menüüst viimase valikuna – Õppekava. Kuvatakse koolis olemas olevad õppekavad, need võivad olla ka kasutusest (ajutiselt) eemaldatud – arhiveeritud. Arhiveeritud õppekava saab taas aktiveerida. Õppekavas on ained, mis jagunevad ainekursusteks.
 2. Uue õppekava lisamiseks valida menüüst “Lisa uus”; sisestada õppekava nimetus ning soovi korral lühikirjeldus. Õppekava võib toimuda kas kursustena või õppeperioodides:
  Kursustena toimuvas õppekavas on iga kursuse (päeviku) tulemuseks kursusehinne, aastahindeid ei ole. Nii õpib Eestis gümnaasium; aine kokkuvõtteks õppekavas lisatakse kooliastme lõpuhinne.
  Perioodidena toimuvas õppekavas on päevikus õppeperioodi hinded (veerandi-, trimestri-, perioodihinded) ning lõpuks saab lisada aastahinde. Nii õpib Eestis põhikool.
 3. Määrata tuleb, millistes klassides see õppekava kehtib. Klassid on valikus õppimise aasta alusel; sama aastaga klasside jaoks võib kehtida mitu õppekava.
 4. Lisaks saab õppekava siduda ühega Eesti riiklikest õppekavadest. Selle alusel pakutakse kooli õppeainete klassifitseerimiseks RÕK aineid. Sarnane teadmine on oluline Õpianalüütika vaatamisel ning hinnete üle kandmisel EHISesse.
 5. Ained, mida õppekavasse kanda saab, peavad olema esmalt kirja pandud Klassifikaatorite lehel. Lisada aine nimetus. Ainete järjekorda saab muuta (vajutada “Järjesta ümber” linki tabeli kohal). Selles järjestuses, nagu siin, ilmuvad ained tunnistusele ja teistesse aruannetesse.
 6. Lisage õppekavasse ained – sisesta aine nimetus õppekavas, vali seotud kooli ainete nimekirja aine (Klassifikaatoritest), vali seotud RÕK aine. Näiteks on vene keel Teie kooli põhikoolis õppekava aine “Vene keel) (B keel)”; seotud kooli aine “Vene keel” (ilmub tunnistusele); seotud RÕK aine “B-võõrkeel”, täpsustus Vene. Gümnaasiumis on õppekava aineks “Matemaatika”, kooli aineks “Matemaatika” ja RÕK aineks “Lai matemaatika”. Samas saab määrata, kas selles aines lisatakse kooliastmehinded (koostatakse lõpupäevik) ja kellel on õigus seda teha ning mis hindeskeemi kasutatakse.
 7. Lisage ainekaardid – kas ühe kursuse või ühe aasta õppetöö kohta. Ainekaardil määratakse päevikutes kasutatav hindamine ja hindeskeemid. Iga ainekaart on ühes päevikus õpetatava aineosa või õppeaasta kohta. Kasutada saab perioodides õpetatava õppekava jaoks tunnihindeid, hindelise ülesande (kontrolltöö) hindeid, perioodihindeid, aastahindeid, eksamihindeid, teist tüüpi kokkuvõtvaid hindeid (nt. loovtööde jaoks). Kursustena õpetatava õppekava ainekaartidel on valikus tunnihindeid, hindelise ülesande (kontrolltöö) hindeid, kursusehindeid, eksamihindeid, teist tüüpi kokkuvõtvaid hindeid (nt. iseseisvate jaoks).
 8. Määrake ainekaardi eest vastutav õpetaja. Õpetaja saab avada oma ainekaarte ja neid täiendada.
 9. Kooli õppekavast annab ülevaate õppekava aruanne: avage Aruanded, avage jaotus “Õppekava” ja valige õppekavade aruanne. Valige õppekava. Kuvatakse selle õppekava määratlused ning millistes klassides ainekursused on lisatud ja milline on hindamine.
 10. Päeviku lisamisel tuleb valida päevikuga seotud õppekava ja ainekursus. Avage Õppeaasta leht, valige Päevikud. + märk avab päeviku lisamise. Tuleb valida õppekava ja selle õppekava ainekursuste seast vajalik. Lisada õpetaja ja päeviku nimetus. Päevikuga seotud ainekaart määrab selles päevikus kasutatava hindamise. Päevikus saadud hinded jäävad seotuks päeviku õppekava ja ainega.
 11. Kui õpetaja lisab ise päeviku, siis teeb ta samuti valiku õppekava ja ainekaardi jaoks. Päevikusse tuleb õpilased lisada nende noppimisega.
 12. Kui õpetaja on määratud ainekaardi eest vastutajaks, saab ta kooli lehelt Õppekavade alt avada ainekaardi ja seda täiendada. Märge ainekaardi muutmiseks ilmub vaid neile kaartidele, millele õpetaja on vastutajaks märgitud.