Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

1. Arengukaartide mallide ja õpilaste kaartide leidmiseks tuleb avada ikoon Arengukaardid

2. Esimesel lehel on arengukaartide mallid. Iga malli kohta on toodud selle malliga avatud kaartide arv ja ikoon kaartide nimekirja avamiseks. 

3. Iga malliga koostatud kaartide nimekirjas on toodud õpilaste nimed, klassid, kus õpib ja kaardi viimase muutmise aeg ning kaardi avaja nimi. 

4. Kaartide nimekirja kohal on võimalus filtreerida kaarte kas õpilase perekonnanime või klassi järgi. 

5. Kaarte saab järjestada õpilase nime, klassi või muutmise kuupäeva järgi. 

6. Klikk õpilase nimel avab kaardi.

7. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Arengukaartidel on iga sektsiooni juures, õiguste nimekirja paremas servas, link rollide õiguste muutmiseks. Link on nähtav nendele rollidele, kellel on õigus selle sektsiooni õigusi muuta. Õigused on:

 • Saab lisada vastuseid
 • Näeb kõiki vastuseid
 • Saab muuta õiguseid

Rollid on: õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, klassijuhatajad, administraatorid, tugispetsialistid.

Kui aineõpetajatele on lisatud õigused: saab lisada vastuseid; ei näe kõiki vastuseid; ei saa muuta õigusi, siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. Koolijuhi rolli õigusi ei saa ära võtta, kõik teised rollid on muudatavad. Tugispetsialist on selle konkreetse õpilasega seotud rollis.

7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad.

Vaata ka ARENGUKAARDID – I etapp

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Arengukaardid eKoolis – I etapp

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus -aoleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Vaata ka Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Puudumised ja puudumiste aruanded klassijuhatajale

Koolis tegeleb puudumiste jälgimise ning põhjendamisega peamiselt klassijuhataja.

 1. Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Selle leiab Minu klassid lehelt kooli lehel. Päeviku ikooni juures olev number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu.
 2. Puudumiste päevikus on puudumised näidatud graafiliselt, tulenevalt puudumise märkimise tunni järjenumbrist päevas. Käsitlemata tõenditele viitav kollane märk on selle õpilase nime taga, kellel tõend on. Põhjendatud puudumised on märgitud roheliste, põhjuseta puudumised punaste ruudukestega. Kui puudumisele ei ole põhjust lisatud, siis on ruudu sees ?.
 3. Õpilase nimel vajutades avab tema puudumiste ja märkamiste detailvaate. Klassijuhataja kinnitab saadud puudumistõendi või lükkab selle tagasi. Kui tõend tagasi lükatakse, saab klassijuhataja lisada omapoolse selgituse.
 4. Puudumisi saab põhjendada ka ilma tõendita (vanema helistamine, e-kiri vms). Vajutada tuleb puudumise taga oleval lingil “+Lisa puudumise põhjus” ja põhjendada. Kui puudumine on toimunud järjestikustel tundidel, kogutakse need samasse puudumise sündmusesse ja neid saab korraga põhjendada.
 5. Puudumisi saab põhjendada ning tõendeid kinnitada ka Klassid lehel. Avada tuleb klassi päeva tegevuste Puudumiste leht. Seal on võimalik kinnitada puudumistõendeid ja lisada põhjuseid ka siis, kui tõendit ei ole.
 6. Puudumiste aruanded klassijuhatajale avanevad Aruannete aknas Puudumiste valikuga
  • Puudumiste aruanne annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate ja jagab need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks
  • Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu.
  • Suurpuudujate aruanne annab hoiatuse õpilaste kohta, kes on põhjuseta puudunud rohkem, kui kooli seatud reeglid lubavad. Saab seada näiteks piiri, mitu % toimunud tundidest võib põhjuseta puududa enne kui hoiatus antakse või seada ka ainest põhjuseta puudutud tundide maksimumarvu.
 7. Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta.
 8. Puudumiste päevikus on hilinemised märgitud kollasega. Nende haldus erineb pisut puudumiste haldusest: hilinemisi ei saa eKooli puudumistõendiga põhjendada ning hilinemist saab märkida põhjusega hilinemiseks vaid siis, kui kool on põhjusega hilinemise märgi defineerinud.

Puudumistõenditega seotud tegevused

 1. Lapsevanem leiab puudumistõendi saatmiseks vajaliku nupu oma või oma lapse lehelt. Õpilaste jaoks ei ole tõendi saatmine võimalik.
 2. Lapsevanem valib lapse; kooli valik on vajalik siis, kui laps õpib mitmes koolis (näiteks üldhardisukoolis ja huvikoolis). Kindlasti tuleb märkid apuudumise alguse päev, saab valida ka lõpupäeva. Tõendi maksimaalne pikkus on 30 päeva. Lapsevanem märgib (lühidalt) puudumise põhjuse jja saadab tõendi kooli. Sama puudumise perioodi kohta saab saata mitu tõendit.
 3. Klassijuhataja näeb oma klasside lehe avamisel kinnitamata tõendite arvu Puudumiste päeviku ikooni juures. Peale puudumiste päeviku avamist näeb kinnitamata tõendi kollast ikoonikest õpilase nime juures. Õpilase nimel vajutus avab tema detailvaate ja seal on näha nii õppeaasta jooksul juhtunud puudumised kui ka saadetud tõendid. Puudutud tunnid on parema ülevaate saamiseks kogutud järjestikuste puudumiste kaupa gruppidesse.
 4. Klassijuhataja kas kinnitab tõendi – valib kooli klassifikaatorist puudumiste põhjuse või lükkab selle tagasi ning lisab omapoolse selgituse sellele. Puudumise aineõpetaja poolt sisestatud teadmaat põhjusel puudumine asendub kohe põhjusega.
 5. Lapsevanem näeb tõendi kinnitamist või tagasi lükkamist oma uudisvoos.
 6. Et saada ülevaade õppeaasta jooksul toimunud puudumistest tuleks Kiirviidetes vajutada lapse nime taga puudumiste osas oleval linkit “Näita kõiki”. Eraldi lehel kuvatakse kõik õppeaasta puudumised, tõendid, kinnitamised, tagasi lükkamised ja märkamised.