Puudumised (koolijuht)

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit:https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Kooli juhtkonnal on vajalik saada kiire ja tegelikel andmetel põhinev ülevaade kõigest, mis koolis juhtub. Videojuhendis näitame, kuidas koolijuht saab leida infot puudumiste kohta ja tegeleda probleemidega enne, kui need liiga suureks muutuvad.

 1. Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Selle leiab Kõik päevikud lehelt kooli lehel. Päeviku ikooni juures olev number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu. Selle järgi saab kiiresti hinnata klassijuhatajate tõendite kinnitamise hoolikust.
 2. Puudumiste päevikus on puudumised näidatud graafiliselt, tulenevalt puudumise märkimise tunni järjenumbrist päevas. Käsitlemata tõenditele viitav kollane märk on selle õpilase nime taga, kellel tõend on. Põhjendatud puudumised on märgitud roheliste, põhjuseta puudumised punaste ruudukestega. Kui puudumisele ei ole põhjust lisatud, siis on ruudu sees ?.
 3. Õpilase nimel vajutades avab tema puudumiste ja märkamiste detailvaate. Koolijuht näeb sama infot mis klassijuhataja, aga tal ei ole õigus midagi muuta, näiteks tõendeid kinnitada või puudumisi põhjendada.
 4. Puudumiste aruanded avanevad Aruannete aknas Puudumiste valikuga. Koolijuht saab kõiki aruandeid küsida kas kõigi klasside kohta ülevaatena või valides filtrist vajaliku klassi tunnuse. Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta. Puudumiste aruandeid saab vaadata vaid käimas oleva õppeaasta kohta.
  • Päeva puudujad kuvab täna või mõnel muul päeval puudunud õpilased koos nende vanemate ja kontakandmetega. Kaasatud on nii põhjusega kui ka põhjuseta puudumised ja kõigi klasside õpilased.
  • Puudumiste aruanne annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate ja jagab need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  • Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  • Suurpuudujate aruanne annab hoiatuse õpilaste kohta, kes on põhjuseta puudunud rohkem, kui kooli seatud reeglid lubavad. Saab seada näiteks piiri, mitu % toimunud tundidest võib põhjuseta puududa enne kui hoiatus antakse või seada ka ainest põhjuseta puudutud tundide maksimumarvu. Aruanne klasside kaupa avatakse kohe ekraanile, kogu kooli kokkuvõtteks tuleb tellida. Tavaliselt võtab aruande valmimine aega mõne sekundi, valmis aruande kohta saab selle tellija e-kirja. Tallitud aruanded jäävad alles ja neid saab avada ka hiljem.
 5. Koolijuht saab avada Distsipliini lehe, kus kuvatakse tabel nende õpilastega, kes on EHIses seatud ajaperioodis põhjuseta puudunud rohkem kooli seatud piirist. Ajavahemikud on september-oktoober; november-detsember; jaanuar-märts; aprill-juuni. Kuvatakse põhjuseta puudutud tundide arv ning % toimunud tundidest, kus õpilane oleks pidanud osalema. Kui õpilasele on määratud tugi-spetsialist, on näidatud tema nimi. Kui kooli omanik on kohalik omavalitsus, mis on aktiveerinud eKooli distsipliini mooduli, on näha, kellele õpilastest on antud kohaliku omavalitsuse tugitöötaja juurdepääs ja kellele konkreetselt.
 6. Kooli lehelt galeriist saab avada õpilase kaardi. Siin näevad koolijuht ja klassijuhataja samasugust uudisvoogu, nagu õpilane ise ja tema vanemad, siit saab avada õpilase ülesannete akna, õpilasraamatu ja vaadata arenguvestluste eelmiste aastate protokolle ning Õpianalüütikat.
 7. Õpilase kaardi oluline osa on õpilase profiil. Selle esimesel lehel saab vaadata ja muuta õpilase isiklikke ja kontaktandmeid. Iga õpilasega saab koolijuht ja klassijuhataja siduda tugi-spetsialisti(d). Tugi-spetsialist saab õpilase kaardi vaatamiseks samad õigused kui klassijuhataja ning saab lisada kooli märkmeid ja dokumente. Tugi-spetsialist peab olema kooli personali nimekirjas ja tal peab olema tugi-isiku roll. Lapsevanemad saavad tugi-spetsialisti määramise kohta teate uudisvoogu.
 8. Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili kooli märkmeid. Need märkmed säilivad üle aastate ja nii saab talletada nii õpilase edusamme kui ka probleeme ja nende lahendamiseks tehtud tegevusi. Märkmeid lisades on võimalik valida, et tegu on ühega “Põhikooli ja gümnasiumi seaduses” sätestatud distsipliini meetmetest, nende valik on märkme lisamisel olemas. Kooli märge on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud märkme kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.
 9. Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili dokumente. Need dokumendid säilivad üle aastate ja nii saab koguda ja jagada infot õpilase kohta, näiteks individuaalset õppekava, HEV kaarti jms. Lisatud dokument on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud dokumendi kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.
 10. Lapsevanem saab õpilase kaardile lisatu kohta kohe teated uudisvoogu. Iga sellise teate taga on link, mis viib lapsevanema lapse profiili vajalikku kohta.

Puudumised ja puudumiste aruanded klassijuhatajale

Koolis tegeleb puudumiste jälgimise ning põhjendamisega peamiselt klassijuhataja.

 1. Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Selle leiab Minu klassid lehelt kooli lehel. Päeviku ikooni juures olev number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu.
 2. Puudumiste päevikus on puudumised näidatud graafiliselt, tulenevalt puudumise märkimise tunni järjenumbrist päevas. Käsitlemata tõenditele viitav kollane märk on selle õpilase nime taga, kellel tõend on. Põhjendatud puudumised on märgitud roheliste, põhjuseta puudumised punaste ruudukestega. Kui puudumisele ei ole põhjust lisatud, siis on ruudu sees ?.
 3. Õpilase nimel vajutades avab tema puudumiste ja märkamiste detailvaate. Klassijuhataja kinnitab saadud puudumistõendi või lükkab selle tagasi. Kui tõend tagasi lükatakse, saab klassijuhataja lisada omapoolse selgituse.
 4. Puudumisi saab põhjendada ka ilma tõendita (vanema helistamine, e-kiri vms). Vajutada tuleb puudumise taga oleval lingil “+Lisa puudumise põhjus” ja põhjendada. Kui puudumine on toimunud järjestikustel tundidel, kogutakse need samasse puudumise sündmusesse ja neid saab korraga põhjendada.
 5. Puudumisi saab põhjendada ning tõendeid kinnitada ka Klassid lehel. Avada tuleb klassi päeva tegevuste Puudumiste leht. Seal on võimalik kinnitada puudumistõendeid ja lisada põhjuseid ka siis, kui tõendit ei ole.
 6. Puudumiste aruanded klassijuhatajale avanevad Aruannete aknas Puudumiste valikuga
  • Puudumiste aruanne annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate ja jagab need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks
  • Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu.
  • Suurpuudujate aruanne annab hoiatuse õpilaste kohta, kes on põhjuseta puudunud rohkem, kui kooli seatud reeglid lubavad. Saab seada näiteks piiri, mitu % toimunud tundidest võib põhjuseta puududa enne kui hoiatus antakse või seada ka ainest põhjuseta puudutud tundide maksimumarvu.
 7. Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta.
 8. Puudumiste päevikus on hilinemised märgitud kollasega. Nende haldus erineb pisut puudumiste haldusest: hilinemisi ei saa eKooli puudumistõendiga põhjendada ning hilinemist saab märkida põhjusega hilinemiseks vaid siis, kui kool on põhjusega hilinemise märgi defineerinud.

Puudumistõenditega seotud tegevused

 1. Lapsevanem leiab puudumistõendi saatmiseks vajaliku nupu oma või oma lapse lehelt. Õpilaste jaoks ei ole tõendi saatmine võimalik.
 2. Lapsevanem valib lapse; kooli valik on vajalik siis, kui laps õpib mitmes koolis (näiteks üldhardisukoolis ja huvikoolis). Kindlasti tuleb märkid apuudumise alguse päev, saab valida ka lõpupäeva. Tõendi maksimaalne pikkus on 30 päeva. Lapsevanem märgib (lühidalt) puudumise põhjuse jja saadab tõendi kooli. Sama puudumise perioodi kohta saab saata mitu tõendit.
 3. Klassijuhataja näeb oma klasside lehe avamisel kinnitamata tõendite arvu Puudumiste päeviku ikooni juures. Peale puudumiste päeviku avamist näeb kinnitamata tõendi kollast ikoonikest õpilase nime juures. Õpilase nimel vajutus avab tema detailvaate ja seal on näha nii õppeaasta jooksul juhtunud puudumised kui ka saadetud tõendid. Puudutud tunnid on parema ülevaate saamiseks kogutud järjestikuste puudumiste kaupa gruppidesse.
 4. Klassijuhataja kas kinnitab tõendi – valib kooli klassifikaatorist puudumiste põhjuse või lükkab selle tagasi ning lisab omapoolse selgituse sellele. Puudumise aineõpetaja poolt sisestatud teadmaat põhjusel puudumine asendub kohe põhjusega.
 5. Lapsevanem näeb tõendi kinnitamist või tagasi lükkamist oma uudisvoos.
 6. Et saada ülevaade õppeaasta jooksul toimunud puudumistest tuleks Kiirviidetes vajutada lapse nime taga puudumiste osas oleval linkit “Näita kõiki”. Eraldi lehel kuvatakse kõik õppeaasta puudumised, tõendid, kinnitamised, tagasi lükkamised ja märkamised.

Päevikuga töötamine: puudumiste lisamine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Avage vajalik päevik
 2. Et märkida, kes puudub, vajutage õpilase lahtril tunni veerus. Avatakse lisavorm (sama mis tundi sisse kandes) ja seal eemaldada linnuke “Oli tunnis:” taga. Avatakse kooli defineeritud puudumiste klassifikaator, esimene on tavaliselt kooli “vaikimisi” puudumise põhjus, reeglina teadmata põhjusel puudumise kohta. Kõik õpilased, kes ei puudu, osalevad tunnis ja saavad vajaliku märke admebaasi automaatselt.
 3. Et puudumist kustutada, avage uuesti puudumise lisaaken ja lisage linnuke “Oli tunnis:” taha.
 4. Puudumisi saab märkida ka mitmele õpilasele korraga – avage tunni veerg (päises selle kuupäeval klikkides). Puuduvatele õpilastele tuleb lisada puudumist tähistav märge. Kui klassijuhataja on juba lisanud selle puudumise kohta tõendi, muutub õpetaja lisatud märk kohe salvestamise järel puudumise põhjust märkivaks märgiks. Kui klassijuhataja lisab põhjused hiljem, muutuvad märgid vastavalt sellele.
 5. Puudumiste märkimise lihtsustamiseks on võimalik tunnile lisada kohe kõik põhjusega puuduvad (tõendite alusel) õpilased. Selleks tuleb peale tunni veeru avamist vajutada päises olevat rohelist nuppu “Kogu puudumised”. Sisse kantud tõendite alusel puuduvad õpilased saavad puudumise märgi. Kui õpilane oli ikkagi kohal, saab õpetaja puudumise märgi kustutada. Salvestamine lõpetab tegevuse.