Aruanded õpetajate töö kohta

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Aruanded annavad õpetajale ja koolijuhile ülevaate infost, mis on eKooli sisestatud ning on abiks otsuste tegemisel. Õpetajal on kasutada neli erinevat aruannet, samad aruanded on kasutuses kooli juhtkonnal.

 1. Avage kooli leht ja valige Aruanded. Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Õpetajad.
 2. Töökoormuse aruanne näitab kuude kaupa õpetaja poolt eKooli sisse kantud tundide arvu päevikute kaupa. Näha on ka asendatud tunnid ja tunnid, mida õpetaja lisas asendajana. Õpetaja koormus õppeaasta kohta kokku on tellitav aruanne – selle koostamine võib võtta pisut aega. Vajutage aruande genereerimiseks ekraanil olevat nuppu. Kui aruanne on juba faili salvestatud, jääb see õpetaja lehele ka järgnevateks aastateks.
 3. Tunnikirjelduste aruanne annab esmalt päevikute loetelu ja igasse päevikusse sisse kantud tundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete arvu. Päevikut avades kuvatakse tunnikirjelduste nimekiri, iga tunni juures on näha ka selle lisanud õpetaja nimi (nt. asendusõpetaja). Tabeli kohal on kokkuvõte: päeviku kontrolltööde ja koduste ülesannete arv ning selle päeviku tundide sisse kandmise kiirus – pisut varem, samal päeval, pisut hiljem. Sama aruannet saab avada ka eelmiste õppeaastate kohta.
 4. Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb, ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, soovitame õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. Lukustatud päevikute aruanne on kolmas õpetajale pakutavatest.
 5. Kui õppeaasta on lõppenud ja selle kohta info sisestamine ning korrigeerimine tehtud, on soovitus õppeaasta arhiveerida. Arhiveerimisel kirjutatakse kõigi ainepäevikute sisu kolme HTML faili: tabel õpilaste, tundide, hinnete ja puudumistega; tunnikirjelduste list; koduste ülesannete list. Sellised päevikud leiab õpetaja Aruannete sektsioonist Arhiiv. Päevikuid saab otsida nimetuse, õpetaja nime, aine järgi.
 6. Arhiveerimata õppeaastate päevikud leiab kooli lehelt, Õppekava sektsioonist. Valida tuleb õppekava, aine ja ainekaart. Iga ainekaardi lehel kuvatakse kõik selle ainekaardiga seotud päevikud, ka eelmiste aastate omad ja neid saab sealt avada.

Päeviku lisategevused ja filtrid

Ainepäevik on õpetaja peamine töövahend. Päeviku avamiseks tuleb see kooli lehelt leida ja klikkida päeviku nimetusel. Kuna päevik põhineb kooli õppekavas oleval ainekaardil, siis võivad igas koolis õpetajale avanevad võimalused olla pisut erinevad.

 1. Peale kooli valikut avaneb kooli leht, kus lisaks päevikutele on galerii kooli õpetajate, juhtkonna, administraatorite ja osade rollide jaoks ka õpilastega, kooli õppekava ja ainekaardid, kooli sündmused ja ajaveeb.
 2. Õpetaja valib päeviku, millega soovib tööd teha.
 3. Lisainfo ja tegevused päeviku kohta avanevad, kui kerida ekraani alla, päeviku kohal on filtrid näidatava sisu täpsustamiseks.
 4. Õpilase nimel vajutades avaneb tema leht selles päevikus lisatud hinnete, puudumiste, märkustega. Samalt lehelt saab lisada õpilasele märkamisi. Märkamised võivad olla kiitused, teated, märkused. Kui õpilasele on õpilase kaardil lisatud aineõpetajatega jagatud kooli märkmeid või dokumente, on need näha sellel lehel. Lisatud dokumendile viitab ikoonike päeviku nimekirjas õpilase nime taga.
 5. Tagasi päeviku ruudustikku viib kollane ikoon päeviku ülemises paremas nurgas.
 6. Et infot valida ja trükkida, saab kasutada filtreid: Kokkuvõtvad hinded, Ainetunnid, Kontolltööd, Kõik hinded või Puudumised. Iga filtriga kuvatavat infot saab trükkida.
 7. Et leida õpilasi, kes on koolist lahkunud või enam päevikusse ei kuulu, saab kasutada õpilaste valiku filtrit. Vaikeväärtus on “Aktiivsed õpilased”, selle asemel saab valida “Endised õpilased” või “Kõik õpilased”. Ka lahkunud õpilastele saab lisada hindeid ja puudumisi.
 8. Päevikus olevat infot saab filtreerida ka õppeperioodide kaupa, vaikevalik on õppeaasta, s.o. kuvatakse õppeaasta kõik sisendid. Õppeperioodide filter rakendub kogu päeviku sisule – teistele filtritele (näiteks õppeperioodi puudumised); statistikale, tunnikirjelduste listile.
 9. Päeviku all on sisse kantud tundide loendur. Plaanitud tundide arv leitakse päevikuga seotud ainekaardilt. Et näha hinnete ja puudumiste statistikat, tuleks avada “Näita statistikat” valik.
 10. Aineõpetaja ja koolijuht saab saata päevikust teateid õpilastele. Saadetud teateid näeb peale vastava sektsiooni avamist. Uue teate lisab vajutus nupul “Lisa teade”. Teate adressaate saab valida, vaikimisi läheb teade kõigile päevikus olevatele õpilastele. Teade on õpilaste ja lapsevanemate uudisvoos näha 30 päeva.
 11. Tunnikirjelduste nimekirjas on selle päeviku ainetunnid, kontrolltööd, kodused ülesanded ja kokkuvõtvad hinded. Iga elementi saab sellel klikkides avada ja teha muudatusi või siis seda kustutada. Tundi, kontrolltööd, kokkuvõtvat hinnet ei saa kustutada, kui sellega on seotud hindeid või puudumisi.
 12. Oma päevikuga asendusõpetaja sidumiseks või olemasolevate asenduste kustutamiseks tuleb kerida päevik alla ja avada asenduste sektsioon “Näita asendusõpetajaid”. Iga asenduse real on selle lõpetamise ikoon (prügikast). Uue asenduse lisamiseks vajutada “Lisa asendusõpetaja”, valida kolleeg, kes asenduse saab ja kooli defineeritud põhjuste hulgast valida põhjendus.
 13. Kui päevikusse lisandub õpilasi, kes selle nimekirjast puuduvad, saab õpetaja ise päeviku nimekirja täiendada. Vajutada tuleks “Lisa päevikusse õpilased” ja teha valik. Kui mõni valitud õpilastest päevikust lahkub, tuleb avada nopitud õpilaste nimekiri “Näita päevikusse lisatud õpilasi” ja eemaldada õpilane. Edasi näeb teda “Endised õpilased” filtriga.
 14. Õpetaja saab päevikust hallata selle päevikuga seotud Materjale, eemaldada seoseid või lisada uusi materjale. Samas on võimalus liikuda opiq.ee keskkonda.

Päevikuga töötamine: hinnete lisamine ja muutmine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Õpetaja saab lisada hindeid ühele õpilasele või grupile õpilastele korraga, samal vormil.
 2. Üksikule õpilasele hinde lisamiseks tuleb vajutada tunni või kontrolltöö veerus selle õpilase lahtril. Uus vorm avatakse, kus saab vajutada “Lisa hinne” ning lisada hinde märgi ja kommentaari. Kui lisatud hinnet ei leitud päevikuga seotud kooli hindeskeemis, saab õpetaja veateate ja loetelu lubatud hinnete kohta. Lisatud kommentaare saab edasiseks (taas)kasutuseks salvestada.
 3. Mitmele või kõigile õpilastele sama tunni või kontrolltöö eest hinde lisamiseks tuleks vajutada veeru päisel (tunni või kontrolltöö kuupäeval). Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks.
 4. Igal õpilasel saab sama tunni või kontrolltöö eest olla kaks hinnet. Uue hinde lisamiseks vajutage + märgil esimese hinde taga.
 5. Kui õpilased on lisanud hindelise ülesande vastuse failina, saab neid faile avada GooglePreview vaatena või alla laadida.
 6. Igas päevikus saab koguda hinnete kommentaare, et neid korduvalt kasutada. Ühe päeviku kommentaaride teise päevikusse saamiseks tuleks kasutada kopeerimist algsest asukohast ja kleepimist uude päevikusse. Kommentaare saab kopeerida igalt poolt, reavahetus tekstis eristab need. Kommentaaride kasutamist saab katkestada vastavale linnukesele vajutusega.
 7. Perioodi-, aasta-, kursuse hinnete lisamine käib täpselt samamoodi kui tunnihinnetel. Avatavas vormis näidatakse iga õpilase kohta kõiki tunni- ja kontrolltöö hindeid alates eelmise perioodihinde kuupäevast. Kui kool kasutab keskmise hinde arvutamist, on hinnete aritmeetiline keskmine kuvatud. Saab kasutada samu kommentaare kui tunnihinnete jaoks. Salvesta lõpetab hinnete lisamise.
 8. Iga üksikut hinnet saab muuta või kustutada. Muutmiseks tuleb vajutada hindel ja avada see. Hinde taga on kaks ikooni: muutmise ikoonil vajutus avab hinde muutmise vaate; ka kommentaari parandamine on hinde muutmine. Kui muudeti hinde väärtust, kuvatakse uus hinne päevikus lisatud *-ga. Saab hinnet muuta ka nii, et selle uus väärtus on sama mis vana, selleks tuleks märkida hinde all oleva teate märkeruut. Hinde kustutab vajutus prügikasti märgil.
 9. Kõiki hinnete lisamisi, parandamisi, kustutamisi ning hinde kommentaare näevad õpilane ja lapsevanem uudisvoos 30 päeva. Hinnete muutmisel ja kustutamisel saab avada nende eelmise väärtuse. Iga hinde juures kuvatakse selle lisanud õpetaja nime, hinde lisamise aega ning on võimalus avada kas seotud kontrolltöö sisu või tunnikirjeldus.

Päevikuga töötamine: puudumiste lisamine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Avage vajalik päevik
 2. Et märkida, kes puudub, vajutage õpilase lahtril tunni veerus. Avatakse lisavorm (sama mis tundi sisse kandes) ja seal eemaldada linnuke “Oli tunnis:” taga. Avatakse kooli defineeritud puudumiste klassifikaator, esimene on tavaliselt kooli “vaikimisi” puudumise põhjus, reeglina teadmata põhjusel puudumise kohta. Kõik õpilased, kes ei puudu, osalevad tunnis ja saavad vajaliku märke admebaasi automaatselt.
 3. Et puudumist kustutada, avage uuesti puudumise lisaaken ja lisage linnuke “Oli tunnis:” taha.
 4. Puudumisi saab märkida ka mitmele õpilasele korraga – avage tunni veerg (päises selle kuupäeval klikkides). Puuduvatele õpilastele tuleb lisada puudumist tähistav märge. Kui klassijuhataja on juba lisanud selle puudumise kohta tõendi, muutub õpetaja lisatud märk kohe salvestamise järel puudumise põhjust märkivaks märgiks. Kui klassijuhataja lisab põhjused hiljem, muutuvad märgid vastavalt sellele.
 5. Puudumiste märkimise lihtsustamiseks on võimalik tunnile lisada kohe kõik põhjusega puuduvad (tõendite alusel) õpilased. Selleks tuleb peale tunni veeru avamist vajutada päises olevat rohelist nuppu “Kogu puudumised”. Sisse kantud tõendite alusel puuduvad õpilased saavad puudumise märgi. Kui õpilane oli ikkagi kohal, saab õpetaja puudumise märgi kustutada. Salvestamine lõpetab tegevuse.

Lisa tunde, kodutöid ja hindelisi ülesandeid

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Uute tundide, koduste ülesannete, kontrolltööde lisamiseks tuleb kasutada + märki päeviku ülemises vasakpoolses nurgas, õpilaste nimekirja kohal. Seal on näha kõik selle konkreetse päeviku jaoks ainekaardil määratud võimalused.

 1. Uue ainetunni lisamiseks valige “Uus ainetund” ja avatakse aken tunni info sisestamiseks. Kohustuslik on sisestada tunni number päevas (mitmes tund see on), sest selle alusel kogutakse kokku Puudumiste päevikud. Ainetunni info saab mugavamalt lisada õpetaja töökavast. Tunni salvestamiseks on kolm võimalust:
  • salvestada tund. Päevikusse lisatakse uus veerg.
  • vajutades “Salvesta ja lisa hinded” vajutuse järel avatakse tunni veerg päevikus hinnete ja puudumiste lisamiseks.
  • vajutades “Salvesta ja lisa kodune ülesanne” saab kohe jätkata tööd uue koduse ülesande lisamisega.
 2. Uue koduse ülesande lisamiseks tuleb + märgiga avanevast menüüst valida “Uus kodune ülesanne”. Avatavas aknas tuleb täita väljad, ülesande tähtaega on kõige parem valida “Ülesannete kalendrist”. Koduse töö lisamiseks saab kasutada õpetaja töökava. Kodune ülesanne võib olla individuaalne – ainult mõned õpilastest peavad seda tegema ja ka nägema. Individuaalse ja grupi ülesande määramiseks lisage linnuke märkeruutu “Individuaalne kodutöö” ja tehke valik õpilaste hulgast.
 3. Et lisada uut hindelist ülesannet või kontrolltööd, tuleb + märgiga avanevast menüüst valida “Uus hindeline ülesanne/kontrolltöö”. Nende vahe tekib kontrolltööde plaani lisamise linnukeses. Avataval vormil tuleb sisestada ülesandega seotud info. Ülesande tähtaega on kõige parem valida “Ülesannete kalendrist”. Hindelise ülesande või kontrolltöö lisamiseks on mugav kasutada õpetaja töökava. Kui õpilased saavad vastata ülesndele failiga, tuleb vastavasse märkeruutu lisada linnuke.
 4. Ainetunni, hindelise ülesande, koduse ülesande kirjeldustes muudatuste tegemiseks tuleb kerida päeviku alla olevale Tunnikirjelduste nimekirjale. Iga elementi nimekirjas saab sellel vajutades avada, et näha selle täielikku sisu; igal real on märkeruut ainetunni või ülesande muutmiseks ning prügikast kustutamiseks. Ainetundi või hindelist ülesannet, millega on seotud hinded või puudumised, kustutada ei saa.
 5. Perioodihinde või aastahinde veeru lisamiseks tuleb + märgiga avatavast menüüst valida kooli defineeritud õppeperioodide nimetustega eristatav kokkuvõttev hinne. Iga kokkuvõtvat hinnet saab lisada üks kord. Päevikusse lisatakse uus veerg, mille taust on erineva värviga.
 6. Perioodihinde veergu selle päisel klikkides avades näete lisaks õpilaste nimekirjale iga õpilase tunni- ja kontrolltööde hindeid ning kui kool arvutab keskmist hinnet, siis ka hinnete aritmeetilist keskmist. Hindeid näidatakse eelmisest perioodihindest või õppeaasta algusest alates.

Õpetaja töökava

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

 1. Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage “Töökava / Materjalid” ikoonil eKooli päises. Avatakse aken, kus töökavad on näha vasakpoolses menüüs.
 2. Uue töökava lisamiseks vajutage “Lisa töökava”. On võimalik lisada töökava algusest peale, kopeerida olemasolevast (õpetaja enda või temaga jagatud) töökavast, kasutada avalikku töökava või koguda töökava elemendid olemasolevast, korralikult täidetud päevikust.
 3. Olemasoleva töökava muutmiseks tuleb see nimekirjast avada. Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks. Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd.
 4. Uue teema lisamiseks võimalus on teemade nimekirja lõpus. Iga teema kohta saab lisada täiendavat infot.
 5. Teemasse saab lisada nii mitu alamteemat ja kontrolltööd nagu soovite.
 6. Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada)
 7. Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Iga päevik saab olla korraga seotud vaid ühe töökavaga, aga päevikuga saab üksteise järel sisuda mitmeid töökavu.
 8. Iga töökava saab jagada kolleegidega. Ainult töökava autor saab lõpetada või lisada jagamisi.
 9. Päevikus saab töökava kasutada ainetundide kirjelduste lisamiseks: avada päevik, vajutada uue tunni lisamisel, teha valik töökava teema ja alamteema osas. Valitud alamteema pealkiri kantakse tunni sisu välja ja alamteema kirjeldus tunnikirjelduseks.
 10. Töökavast saab sarnaselt valida kontrolltöid. Kui olete uue kontrolltöö lisamisel, kuvatakse töökavas valikutena vaid teemaga seotud kontrolltööde kirjed.
 11. Kui õpetaja kasutab töökava koduste ülesannete lisamisel, on valikus kuvatud vaid alamteemadega seotud kodused ülesanded.

Õppematerjalide kasutamine

eKoolis on õppematerjalide õpilastega jagamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Nii saab õpetaja faile ja linke lisada otse päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või siis kasutada Materjalide keskkonda. Materjalidena üles laetud failid on õpetaja omad, ta saab neid kasutada kas teisetes koolides, kus õpetab või peale koolist lahkumist. Kooli juhtkond näeb ainult tema kooli päevikutega jagatud materjale.

 1. Et näha oma Materjale, vajutage ikoonil “Töökavad/Materjalid” eKooli päises, leht avatakse.
 2. Siin saate lisada faile kasutades nuppu “Lisa fail”. Valida tuleb fail ning sisestada selle nimetus. Saate valida päevikud, millede õpilastega faile jagatakse.
 3. Failidele lisaks saab sisestada linke teistes keskkondades asuvatele materjalidele.
 4. Materjale saab päevikule lisamiseks valida või uusi faile üles laadada igast ainepäevikust – kerige päeviku lehe lõpuni, seal leiate jaotuse “Näita töökava / materjale”.
 5. Juba lisatud faile saab päevikuga linkida, valides “Vali olemasolevatest materjalidest” või lisada Materjalide keskkonda uusi faile valides “Lisa uus fail”
 6. Faile ja linke saab lisada igale hindelisele ülesandele või kontrolltööle ning kodustele ülesannetele.

Õpetaja lisab ise päeviku

 1. Kooli andmed > õpetaja saab ise päevikut lisada
 2. Lisa päevik: sisestada päeviku nimetus, valida õppekava ja ainekursus;
 3. lisada päevikule õpilased – noppida.