Lõpuhinded EHISesse

 1. Enne hinnete kandmistEHISe lõputunnistuste moodulisse peaks üle kontrollima kaks aruannet:
  • iseseisvate tööde aruanne. Kas kõigil õpilastel on iseseisva töö märge olemas ja kas selle sisu on õige. Aruanded > EHIS > aruandes olevad tööd jõuavad ka EHISe hinnete eksporti. Päevik(ud), kus need tööd on sisestatud, peavad olema lukustatud.
  • õppekava aruanne. Aruanded > õppekava > kooli õppekavad. Siin peab üle kontrollima, kas kõigil õppekava ainetel on küljes RÕK aine ja aine laiend ning kas need on korrektsed.
 2. Muudatused õppekavas tuleb teha enne hinnete eksporti, selleks avada Õppekava leht ja vajalik õppekava aine ning lisada või vahetada seosed RÕK ainetega. Ainult RÕK aine seosega info jõuab EHISe hinnete ekspordi faili.
 3. Enne hinnete ekspordi alustamist saab üle vaadata gümnaasiumi jaoks lõpupäevikud ja põhikooli jaoks aasta- ja eksamihinnetega ainepäevikud. Ainepäevikud tuleb enne ekspordi alustamist lukustada. Sama kehtib gümnaasiumi lõpueksamitega ainepäevikute kohta – need tuleb lukustada. Lõpupäevikud leiate kooli lehel Õppekavade sektsioonist. Hinde lisamise õigusega õpetaja saab lisada kooliastmehinded ning vajadusel ka muuta ekspordi faili kaasa antavat läbitud kursuste arvu.
 4. Hinnete ekspordifaili koostamiseks tuleb tellida uus aruanne. Nimekrijas on olemas seni koostatud aruande failid, igale failile on lisatud koostamise aeg, tellija ja mis klasside ja milline info seal on. Tellimisel tuleb valida õppeaasta, aruande tüüp: “Kooliastmehinded ja eksamihinded” või “Aastahinded ja eksamihinded”. Esimesel juhul kogutakse faili kõik õpilase selle õppekava lõpuhinded ja käimas oleva aasta aastahinded; teisel juhul käimas oleva aasta aastahinded ja eksamihinded. Valida tuleb klass. Valida, kas andmete üle kandmisel EHISesse muudetakse lõputunnistuse hinnetelehe malli või mitte. Soovitus on paljude valikainetega gümnaasiumis malli muuta (või kasutada hoopis mallideta hinnetelehte), põhikoolis aga mitte. Faili genereerimine jääb ootele ja saadab koostaja e-postkasti kirja, kui töö valmis on.
 5. Enne hinnete ekspordi faili tellimist võib üle vaadata hinnete aruande. Seal on täpselt samad ained ja kursused, mis ekspordi xml saavad. Vigade leidmisel tuleks need parandada. Aruande koostamise tingimused on samad kui xml ekspordi failil. Hinnete arunnet saab kerida, seda saab avada täisekraanil või Excelis.
 6. Kui aruanne on koostatud, lisatakse nimekirja faili info ning võimalus seda avada (alla laadida), kustutada. Kui aruande koostamisel oli valitud, et EHISe mallis olevad ained kirjutatakse üle, koostatakse lisaks xml failile valikainete nimekirjad iga õpilase kohta. See võimaldab lisakontrolli enne info lõputunnistuse hinnetelehele kandmist.
 7. Hinnete xml fail on kokku pakitud zip formaadis, selle avamise järel tuleks xml fail salvestada sobivasse kausta. Faili saab avada kas xml editoride või lihtsamate tekstiredaktoritega. Failis oleva info lugemiseks on toodud ekraanil tekstidokumendis väike spikker. Iga hinde kohta on teada aine tüüp: K kohustusliku aine; V valikaine; E eksami ja I iseseisva töö jaoks. Aine nimetuse asemel on failis tema tähis RÕK ainete klassifikaatoris, see on kättesaadav EHISe lehel ja juhendistes.
 8. EHISes tuleks veenduda, et lõpetajate andmed on Lõpudokumentide moodulisse loetud ja neile ja (põhikooli jaoks, aga enamasti ka gümnaasiumis) hinnetelehe korrektsed mallid lisatud. Seejärel avada leht “Laadimine”, valida hinnete xml fail ja slle andmed üles laadida. Kui tulemuseks on punased veateated, ei lisatud EHISesse mingit selles failis olnud infot; kui teated on musta värvi, siis loeti andmed sisse ja Te saate hoiatused.
 9. Koostatud hinnetelehte näeb lõpetajate kaupa ja saab kontrollida seal olevat infot. Hinnete üle kandmist korrates kirjutatakse olemas olev info üle.

Päevikuga töötamine: hinnete lisamine ja muutmine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Õpetaja saab lisada hindeid ühele õpilasele või grupile õpilastele korraga, samal vormil.
 2. Üksikule õpilasele hinde lisamiseks tuleb vajutada tunni või kontrolltöö veerus selle õpilase lahtril. Uus vorm avatakse, kus saab vajutada “Lisa hinne” ning lisada hinde märgi ja kommentaari. Kui lisatud hinnet ei leitud päevikuga seotud kooli hindeskeemis, saab õpetaja veateate ja loetelu lubatud hinnete kohta. Lisatud kommentaare saab edasiseks (taas)kasutuseks salvestada.
 3. Mitmele või kõigile õpilastele sama tunni või kontrolltöö eest hinde lisamiseks tuleks vajutada veeru päisel (tunni või kontrolltöö kuupäeval). Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks.
 4. Igal õpilasel saab sama tunni või kontrolltöö eest olla kaks hinnet. Uue hinde lisamiseks vajutage + märgil esimese hinde taga.
 5. Kui õpilased on lisanud hindelise ülesande vastuse failina, saab neid faile avada GooglePreview vaatena või alla laadida.
 6. Igas päevikus saab koguda hinnete kommentaare, et neid korduvalt kasutada. Ühe päeviku kommentaaride teise päevikusse saamiseks tuleks kasutada kopeerimist algsest asukohast ja kleepimist uude päevikusse. Kommentaare saab kopeerida igalt poolt, reavahetus tekstis eristab need. Kommentaaride kasutamist saab katkestada vastavale linnukesele vajutusega.
 7. Perioodi-, aasta-, kursuse hinnete lisamine käib täpselt samamoodi kui tunnihinnetel. Avatavas vormis näidatakse iga õpilase kohta kõiki tunni- ja kontrolltöö hindeid alates eelmise perioodihinde kuupäevast. Kui kool kasutab keskmise hinde arvutamist, on hinnete aritmeetiline keskmine kuvatud. Saab kasutada samu kommentaare kui tunnihinnete jaoks. Salvesta lõpetab hinnete lisamise.
 8. Iga üksikut hinnet saab muuta või kustutada. Muutmiseks tuleb vajutada hindel ja avada see. Hinde taga on kaks ikooni: muutmise ikoonil vajutus avab hinde muutmise vaate; ka kommentaari parandamine on hinde muutmine. Kui muudeti hinde väärtust, kuvatakse uus hinne päevikus lisatud *-ga. Saab hinnet muuta ka nii, et selle uus väärtus on sama mis vana, selleks tuleks märkida hinde all oleva teate märkeruut. Hinde kustutab vajutus prügikasti märgil.
 9. Kõiki hinnete lisamisi, parandamisi, kustutamisi ning hinde kommentaare näevad õpilane ja lapsevanem uudisvoos 30 päeva. Hinnete muutmisel ja kustutamisel saab avada nende eelmise väärtuse. Iga hinde juures kuvatakse selle lisanud õpetaja nime, hinde lisamise aega ning on võimalus avada kas seotud kontrolltöö sisu või tunnikirjeldus.