Kasutajate andmete töötlemine

Artikkel kirjeldab, kuidas eKool töötleb veebilehel oma kasutajate isikuandmeid. Isikuandmeteks on igasugune kasutaja kohta käiv teave (sh nimi, kontaktandmed, õppeinfo, toimingute logid jms) ning isikuandmete töötlemine hõlmab kõiki isikuandmetega tehtavaid toimingud (sh lugemine, säilitamine, kasutamine, avaldamine jne). Me töötleme kasutajate andmeid kooskõlas kehtivate seaduste ja hea tavaga. 

Isikuandmetega tehtavate tegevuste juriidiline kirjeldus on leitavad 

eKooli kasutustingimused

eKooli andmekaitsetingimused

eKooli andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@ekool.eu.

Andmete kogumise eesmärgid ja nõusoleku andmine

eKooli infosüsteemi kasutajaks registreerimisel palume igal kasutajal avaldada meile oma teatud isikuandmeid, ilma milleta ei ole võimalik eKooli infosüsteemi kasutada. Isikuandmeid töötleb eKool eelkõige eKooli infosüsteemi kasutamisega sõlmitud lepingu (leiate selle eKooli kasutustingimustest) täitmiseks ning selle ettevalmistamiseks. Samuti töötleb eKool teatud juhtudel isikuandmeid oma õigustatud huvi või kasutaja nõusoleku alusel. Eelkõige võib eKool töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. isiku tuvastamiseks;
 2. eKooli infosüsteemi kasutamise võimaldamiseks (sh teenustasude arvestamiseks ja arveldamiseks);
 3. eKooli ja meie poolt pakutavate teenuste haldamiseks ja arendamiseks ning uute lahenduste väljatöötamiseks; rakenduste toimimise analüüsiks ning paranduste väljatöötamiseks;
 4. Teile kasutajatoe osutamiseks eKooli sisestatud andmete kontrollimiseks ja vajaduse korral parandamiseks või täiendamiseks Teie nõudmisel,
 5. eKooli kasutamisega seotud teadete ja haridusliku sisuga teadete edastamiseks;
 6. eKooli ja meie teenuseid tutvustavate üldiste turundusteadete edastamiseks. Viidatud teadetest saate Te keelduda vastavalt iga teate juures olevale juhisele;
 7. Teie jaoks huvipakkuvamate reklaamide ja turundusteadete väljaselgitamiseks ja edastamiseks kooskõlas Teie nõusolekuga.

Võimaldamaks eKooli infosüsteemi tasuta kasutamist (välja arvatud hinnakirjas sätestatud lisateenuste kasutamine) võidakse eKooli infosüsteemis kuvada erinevaid reklaame ja turundusteateid. Kui Te soovite kuvatavate reklaamide ja turundusteadete ringi vastavalt oma võimalikele eelistustele kitsendada, saate anda meile nõusoleku oma kasutajaprofiilis. Sellisel juhul selgitame me isikuandmete analüüsi käigus välja, millised turundusteated, pakkumised, reklaamid või muu väärtuslik informatsioon võiks olla Teie poolt eelistatud, huvipakkuv ja sobiv. Antud nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta samal viisil nõusoleku andmisega.

Isikuandmete töötlemisega nõustusite oma kasutajakonto loomisel. Kui saadate taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks, siis annate nõusoleku oma ja/või oma lapse isikuandmete jagamiseks kooliga. Koolid töötlevad isikuandmeid avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks erinevate seaduste ja määruste alusel. Kui Teie roll koolis lõppeb, siis kaob koolil juurdepääs Teie profiilis olevatele isikuandmetele. Teie tegevused logitakse. Isikuandmeid ei töödelda eKooli muul eesmärgil kui need on kogutud.

eKooli infosüsteemi kasutades, töötleb iga Kool isikuandmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise (haridusteenuse pakkumine) raames ning oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kooli nimel ja vastutusel töödeldakse isikuandmeid eKooli infosüsteemis järgnevatel kooli tegevusega seotud eesmärkidel:

 1. koolis toimuva õppeprotsessi haldamine ning sellega seoses õigusaktides sätestatud isikuandmete kogumine ja säilitamine;
 2. õigusaktides sätestatud ulatuses kooli ja kohaliku omavalitsuse koostöö toetamine;
 3. õpilasele, lapsevanemale, seaduslikule esindajale või muule kooli poolt määratud isikule juurdepääsu võimaldamine õppeinfole;
 4. õppeprotsessi toetamine läbi õpitulemuste analüüsimine;
 5. kodu ja kooli vahelise suhtlemise ja koostöö toetamine

Kus on näha Teie kohta kogutud isikuandmed?

Andmesubjektina (oma isikuandmete allikana)on Teil õigus saada teavet selle kohta, kas ja milliseid Teie isikuandmeid eKool oma tegevuse raames töötleb ning kuidas. Seejuures on võimalik eKooli infosüsteemi profiili lehel ise näha oma töödeldavaid isikuandmeid, privaatsusseadeid ning koolidega seotud rolle.

Kooli poolt lisatava õppeinfo nägemine toimub vastavalt rollidele mille Kool on Teile määranud - õpilane näeb enda õppeinfot ning lapsevanem, seaduslik esindaja või muu kooli poolt määratud isik näeb endaga seotud õpilase õppeinfot. Viimase 30 päeva kohta on võimalik eKooli infosüsteemis näha kõiki muudatusi õppeinfos (ka selle kustutamist ja parandamist). Käimasoleva õppeaasta kohta on võimalik näha hinnete, puudumiste, märkuste, ülesannete, tunnikirjelduste ja vestluste täielikku infot. Eelmiste õppeaastate kohta on võimalik vaadata kokkuvõtvaid hindeid. Kui kool lõpetab kasutajale määratud rolli, siis kaob Koolil juurdepääs tema profiilis olevatele isikuandmetele. Isikuandmeid ei töödelda eKooli muul eesmärgil kui need on kogutud.

Profiili lehel näete oma isikuandmeid, privaatsusseadeid ning koolidega seotud rolle.

Kogutavate isikuandmete ülevaate leiate artiklist "Kogutavad isikuandmed"

Lapsevanema õigused oma laste isikuandmete osas

Delete

Lapse ja vanema suhte määramine

Lapse ja vanema suhte määrab eKool koolide antud rollide järgi - kui kool on kinnitanud lapsevanema taotluse oma lapse andmeid näha, loeme selle seose kehtivaks. Juurdepääsu Rahvastikuregistri põlvnemise infole kasutame ainult Tallinna lastele 1. klassi koolikoha määramise protsessis. 

Lapsevanem näeb oma lapse isikuandmeid ja teisi tema andmetele juurdepääsu omavaid isikuid lapse lehe Profiili alt ja saab muuta oma alla 18aastase lapse privaatsusseadeid.

Täpsemalt saab lugeda artiklist "Lapsevanem haldab laste privaatsusseadeid"

Isikuandmete kasutamise piiramine; vastuväite esitamine oma andmete töötlemisele

Oma kasutaja Profiilis olevate Privaatsusseadete abil saate täpsustada, kellel on juurdepääs Teie andmetele. Muudatused seadetes rakenduvad kohe. Vaikimisi on andmed jagatud Teiega seotud koolidega - enda isikuandmete töötlemist koolides ei saa piirata, kuna see toimub avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks.

Igal kasutajal on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Eelkõige on töötlemise piiramine asjakohane juhul, kui Te olete vaidlustanud oma isikuandmete õigsuse, eKool või Kool ei vaja isikuandmeid enam haridusteenuse pakkumiseks, kuid Te ei soovi andmete kustutamist või kui Te esitate töötlemise suhtes vastuväite.

Samuti on Teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Eelkõige võib vastuväiteid esitada eKooli õigustatud huvi alusel Teie isikuandmete töötlemisele ning profiilianalüüsi ja otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele.

Oma isikuandmete töötlemise piiramiseks või selle osas vastuväite esitamiseks:

 1. Te peate olema turvaliselt eKooli sisse logitud (ID-kaardiga, mobiil-IDga, smart-IDga või pangalinkide kaudu).
 2. avage oma Profiil(hammasratta kujuline ikoon eKooli lehe päises);
 3. leidke selle algusest isikuandmete töötlemist kirjeldava lehe link 
 4. vajutage selle lehe allosas olevale nupule Võta meiega ühendust
 5. Avatakse vorm, kus on eeltäidetud Teie nimi, isikukood ja kasutajanimi. Neid vormil muuta ei saa. Te saate sisestada tagasisideks mõne teise e-posti aadressi, kirjutada põhjendus oma nõudmisele ning valida vormi allosast "kinnita vastuväide oma isikuandmete töötlemisele"

Teie vastuväitele või andmete kasutamise piiramise nõudmisele vastamine võtab aega kuni 1 kuu alates vastuväite esitamisest. Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Andmete parandamine

Teil kui andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, täpsustamist või täiendamist, kui need on valed, puudulikud või ebapiisavad. Teatud osas saate Te oma isikuandmeid ise muuta ja täiendada eKooli infosüsteemi profiili lehelt. Siiski ei saa õpilase rollis muuta oma nime ega isikukoodi, kuna nendega on seotud koolides hoitav õppetöö info. Koolis oleva õppeinfo muutmiseks tuleb võtta ühendust kooliga.

Andmete üle kandmine

Teil kui andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale kehtib juhul, kui eKool töötleb Teie poolt avaldatud isikuandmeid nõusoleku alusel või seoses Teiega sõlmitud lepinguga või selle ettevalmistamisega. Andmete ülekandmisel on isikuandmeid võimalik väljastada masinloetavas vormingus otse teisele Teie poolt osutatud volitatud töötlejale.

Isikuandmete ülekandmise taotluse esitamiseks:

 1. Andmete üle kandmise tellimiseks peate olema turvaliselt eKooli sisse logitud (ID-kaardiga, mobiil-IDga, smart-IDga või pangalinkide kaudu).
 2. avage oma Profiil(hammasratta kujuline ikoon eKooli lehe päises);
 3. leidke selle algusest isikuandmete töötlemist kirjeldava lehe link
 4. vajutage selle lehe allosas olevale nupule Võta meiega ühendust
 5. Avatakse vorm, kus on eeltäidetud Teie nimi, isikukood ja kasutajanimi. Neid vormil muuta ei saa. Te saate sisestada tagasisideks mõne teise e-posti aadressi, kirjutada põhjendus oma nõudmisele ning valida vormi allosast "Soovin oma isikuandmete koopiat"
Delete

Hea teada

Väjastatavate andmete hulka ei kuulu kooliga seotud õppeinfo, kuna selle töötlemise aluseks on kooli avaliku ülesande täitmine ning Te saate nende kohta infot küsida koolist. 

Andmed väljastatakse 1 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Taotluse esitamine on tasuta, kuid põhjendamatute või ülemääraste taotluste käsitlemise eest võib eKool nõuda tasu või taotlus(t)e täitmisest keelduda.

Isikuandmete säilitamine eKooli infosüsteemis, kasutajakonto ja seotud isikuandmete kustutamine

Teil on õigus õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Eelkõige on kustutamine võimalik näiteks juhul, kui eKool või Kool ei vaja Teie isikuandmeid enam õiguspärastel eesmärkidel või kui eKool töötleb Teie isikuandmeid nõusoleku alusel ja Te olete oma nõusoleku tagasi võtnud või kui Teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Kõik Teie isikuandmed säilivad eKooli infosüsteemis kuni Teie kasutajakonto sulgemiseni.

Konto sulgemine (kasutaja ja isikuandmete kustutamiseks) peaksite saatma digiallkirjaga kirja aadressile help@ekool.eu. Kirjas peab olema märgitud kindlasti Teie isikukood. Kui Teil on mitu kasutajat, kellest ühte soovite kustutada, tuleb ka see info digiallkirjaga kinnitatult edastada. 

Pärast konto sulgemist ja sellega seoses isikuandmete kustutamist ei ole kontot ega isikuandmeid võimalik taastada, kuid saab lisada uue kasutajakonto sama kasutajatunnusega. Kustutamise asemel võib eKool isikuandmed anonüümida ehk viia need kujule, mis ei võimalda Teie isikut tuvastada.

Delete

Hea teada

Olenemata eeltoodust ei kustutata konto sulgemisel eKooli infosüsteemist Sinu isikuandmeid, mida töötleb eKool kooli volituse alusel, eKooli sisselogimiste infot ja Sinu poolt algatatud ja täiendatud vestluste infot. 

Teie eKooli sisselogimiste logi säilitame viis aastat. Kooli vastutusel töödeldavad isikuandmed kustutatakse Kooli poolt määratud või seadusest tulenevate vastavate säilitamistähtaegade möödumisel.

Kasutaja kustutamine eKooli poolt juhul, kui andmete säilitustähtaeg on möödunud

Kui Te ei ole eKooli sisse loginud vähemalt 5 aasta jooksul ning Teil ei ole aktiivset rolli üheski koolis, siis Teie kasutajakonto suletakse ja isikuandmed kustutatakse. Passiivsete kontode sulgemine toimub igal aastal 1. augustil, enne seda saate profiilis olevatele e-posti aadressidele teavituse.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Andmekaitsetingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja nendega seoses võib eKool edastada Teie isikuandmeid järgnevatele kolmandatele isikutele:

 1. eKooli koostööpartneritele, kes pakuvad meile isikuandmete töötlemise või sellega seotud teenust (näiteks andmeside teenuste osutajad, postituse teenus, arhiivi teenus jms), tingimusel, et sellised isikud täidavad vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmiseks ja kaitsmiseks. Nimetatud kolmandad isikud on isikuandmete volitatud töötlejad, kellel on õigus töödelda isikuandmeid üksnes vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja viisil ning eKooli juhiste alusel, järgides kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid;
 2. eKooli konsultantidele või muudele teenuseosutajatele (näiteks audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad, advokaadibürood või muud isikud), kes töötlevad isikuandmeid oma teenuse osutamise raames, kas eKooli volitusel volitatud töötlejana või iseseisval õiguslikul alusel vastutava töötlejana, eeldusel, et vastavad isikud tagavad kohalduvatest õigusaktidest tulenevate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise;
 3. koondväljavõtetena koolipidajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile;
 4. muudele kolmandatele isikutele oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks (näiteks eKooli infosüsteemi kasutamiseks sõlmitud lepingu rikkumisel võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, krediidiinfo ettevõttele, õiguskaitse organitele) või kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks; kui vastav kohustus tuleneb eKoolile kohalduvatest õigusaktidest kooli kui vastutava töötleja siduvatest juhistest.


Isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele igal juhul üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava isikuandmete töötlemise eesmärgist või andmete avaldamise vajadusest või kohustusest lähtuvalt. Isikuandmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikutele, kes asub riigis, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

eKooli infosüsteemi ning selles sisalduvaid isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.